1918

Hundra händelser för hundra år sedan.

JANUARI
1. Norra Unnaryd - För inköp av böcker till kommunalbiblioteket anslås 40 kronor att för 1918 utgå ur hundskattskassans medel.

2. Visingsö - 9 kronor utbetalas till sköterskan på ålderdomshemmet för prenumeration av Jönköpings-Posten.

3. Hakarp - Svenska Fattigvårdsförbundets konsulent skriver ett brev till fattigvårdsstyrelsen den 10/1 med anvisningar om att bygga om kommunens fattighus till ett ålderdomshem.

4. Jönköping - Svensk-Engelska Mineraloljeaktiebolaget får, efter några olika förslag, tillstånd att anlägga en bensindepå norr om norra varuskjulet vid västra kajen.

5. Jönköping - Till skolläkare för året förordnas doktor Westlin för Östra och Norra skolorna samt skolan i Sanna och doktor Rosén för Västra och Södra skolorna samt skolorna i Ljungarum och Kättilstorp.

6. Sandseryd - Biblioteksstyrelsen beslutar att ett nytt bokskåp ska köpas in till en budgeterad kostnad av 50 kronor.

7. Barnarp - Livsmedelsnämnden beviljas rörelsemedel för 4 000 kronor.

FEBRUARI
8. Jönköping - Den mulna lördagen 16 februari registreras 10 216 betalande passagerare med spårvägens två linjer, Kasernerna–Stadsparken och Rosenlund–Torpagatan, samt ytterligare 262 på övergång. Se bild till höger.

9. Norra Unnaryd
- En hemställan om kommunalt bidrag för upprättande av telefonlinje mellan Unnaryd och Stengårdshult avslås av kommunalstämman på grund av avsaknad av behov och för stora kostnader.

10. Gränna - Hamnavgiften för Motala Express bestäms uppgå till 500 kronor för innevarande år.

11. Huskvarna - På grund av det stegrade priset på tvål beslöts att införa tvålbiljetter à 10 öre per bad för alla badformer vid stadens varmbadhus.

12. Gränna - För städning av stadens torg och tillgränsande gator erhöll arbetaren V. Svan 225 kronor.

13. Hakarp - Av livsmedelsnämndens totala utgifter för februari månad läggs 18,5 % på färsk fisk. Övriga utgiftsposter utgörs av fläsk, smör, flott och potatis samt vedkörning. Samma månad redovisas inga som helst inkomster.

MARS
14. Hakarp - Med tanke på kommunens vidsträckta läge, beslutar sammanträdet med kommunens jordbrukare att antalet ledamöter i kommunens odlingsnämnd bör vara fem (samt två suppleanter), så den blir representerad från alla håll.

15. Huskvarna - Herr Martinsson ansöker hos byggnadsnämnden om att få uppföra både ett bostadshus och en plåtslageriverkstad i kvarteret Mars 4. Se bild till höger.

16. Huskvarna - Fattigvårdsstyrelsen hemställer om anslag på 2 000 kronor för bespisning av undernärda skolbarn. Drätselkammaren anser särskilt anslag för denna sak ej vara av nöden, utan summan kunde utgå av de dyrtidsanslag på 30 000 som stod till livsmedelsnämndens förfogande för första halvåret 1918.

17. Svarttorp - I mars och april genomförs kommunal tillsyn vid Ramsjöholm med 7 arbetare, Strömsholm med 3 arbetare, Nissamålen och Värnvik med 2 arbetare var samt Arvidssons handel med 2 arbetare.

18. Bankeryd - Foderbyrån i Jönköping erbjuder utdelning av extra fodersäd till de lantbrukare som inte har tillräckligt av varan.

19. Månsarp -  Vid redovisning av livsmedelsnämndens räkenskaper för tiden 1/1–31/8 1917 upptäcktes att rörelsen förorsakat församlingen en förlust på 1 142:50 kronor samt att kassören hade en fordran på 240:35 kronor.

20. Lekeryd - Kommunalstämman beslutar att elektriskt ljus ska installeras i ålderdomshemmet, inklusive förstugan med angränsande rum.

21. Jönköping -  Undervisning i huslig ekonomi vid stadens folkskolor beslutas bli obligatorisk för kvinnliga lärjungar mellan 12 och 18 år.

22. Rogberga - I enlighet med styrelsen för länets lantmannaskolas framställan beslutas att kommunen bekostar ledningar, montering, armaturer och första uppsats till 14 lampor vid Lantmannaskolan i Tenhult.

23. Bottnaryd - Oskar Karlsson åtog sig lämna minst 10 liter sötmjölk per dag under april, maj och juni månader till ålderdomshemmet.

24. Jönköping - Makarna Fägersten går tillsammans med sin dotter till fotografen. Se bild till höger.

25. Gränna - Stadsfullmäktige ger drätselkammaren till uppdrag att utreda uppförandet av en arrestlokal i Gränna.

APRIL
26. Jönköping
- Medlemmarna i Byggnadsföreningen Kedjan firar att det har gått 15 år sedan inflyttningen i föreningens fastighet.

27. Gränna - Grännas borgmästare framhåller nödvändigheten av att inom närmsta framtid anskaffa en brandfri arkivlokal.

28. Jönköping - Beslut tas att riva fastigheterna Johansberg 2 och 3 i Dunkehalla för att bereda plats för en ny gata.

29. Jönköping - J. G. Ljungbergs Metallfabrik får enligt faktura 3 kronor och 25 öre för reparation av poliskontapel Carlsons sabelbalja. Se bild till höger.

30. Gränna - Staden erhåller från Visingsö plantskola 2 500 silvergransplantor för att utplanteras på Grännaberget.

31. Huskvarna - Svenska Fattigvårdsförbundet anmäler sin avsikt att ge ut en kalender för år 1919 angående fattigvårds- och barnavårdslagstiftning till ett pris av omkring 8:50 kronor.

MAJ
32. Huskvarna - Stadens stenkross läggs ut tillförsäljning på grund av att den har visat sig vara för liten och kostsam.

33. Norra Unnaryd -  En kommitté fick i uppdrag att för kommunens räkning vidtaga mått och steg som anses erforderliga för sockenstugans restaurering till försörjningshem.

34. Månsarp - Ringledningen som går från pumphuset i Smålands Taberg till vattenkällorna i Kåperyds äng anses inte längre nödvändig och ska därför nedmonteras och försäljas.

35. Jönköping - Beslut fattas att kägelbanan i Stadsparken ska omjusteras och iordningställas under sommaren.

36. Hakarp - Skogsaccistaxeringen bestäms till 37 öre per kubikfot för sågtimmer av barrträd och björk, 40 öre per kubikfot för sågtimmer av asp och 75 öre per kubikfot för sågtimmer av ek.

37. Huskvarna - Stadsfullmäktige beslutar att anslå 900 kronor till en badplats för damer vid Rosendala, jämte en väg till denna badplats.

38. Jönköping - Under vårterminen tar andra klassen vid Jönköpings Elementarskola för flickor ett fotografi i skolsalen. Se bild till höger.

JUNI
39. Visingsö - Utgifterna för kaffe vid folkparkens rengöring uppgår till 4 kronor och 52 öre.

40. Lekeryd
- AB Göteborgssystemets i Jönköping gjorda ansökan om oktroj för bolagets verksamhet under tidsperioden 1919–21 avslås av kommunalstämman med motiveringen att ”närliggande kommuner erfarit det osedliga inflytande nämnde bolag genom tillhandahållande af spritdrycker åstadkommer”.

41. Ölmstad - I juni rapporteras att det finns sex nya skolpliktiga barn i Ingaryds rote inför nästa termin, samt en ny elev inflyttad från Norrköping. Se bild till höger.

42. Jönköping - Skoltandläkaren fröken Inga Lindberg får klartecken att mot ersättning från och med 1 juli och över sommaren få använda skoltandklinikens lokaler och utrustning till privat tandläkarpraktik.

43. Jönköping - Det beslutas om fria spårvägsresor till och från Stadsparken under juni–augusti för barn från Östra församlingen.

44. Skärstad - Enskilda brandstodsbolaget betalar ut brandskadeersättningar på sammanlagt 561 kronor och 2 öre.

45. Angerdshestra - Kommunalstämman beslutar teckna aktier för 25 000 kronor i bolaget för byggandet av en järnväg mellan Haldarp och Jönköping.

46. Skärstad - Huskvarna Kristliga förening av unga kvinnor håller diskussion och andakt i sockenstugan under tiden 22–25 juni.

47. Gränna - En grosshandlare från Stockholm ansöker om tillstånd att servera öl och vin vid dukat på Örserums badanstalt, vilket beviljas.

JULI
48. Bankeryd - En torkad frukt som inkommit till livsmedelsnämnden ska fördelas med en tredjedel till vardera handelsaffären i stationssamhället.

49. Jönköping - Priset för ett häfte med 30 kuponger till kallbadhuset sätts till 5 kronor. Samtidigt beslutar drätselkammaren att en särskild avgift på 25 öre ska utgå för badhanddukarna, eller betalas genom erläggande av ytterligare en kupong.

50. Sandseryd - Aktiebolaget Sandseryds Elektricitetsverk inlämnar sin stiftelseurkund på Landskansliet i Jönköping, varpå styrelsemöte och registrering hos Kungliga Patent- och Registreringsverket följer. Se bild till höger.

51. Jönköping
- Änkefru Ljungberg ansöker om få att öppna mjölkhandelsrörelse med butik och försäljning av matvaror i Villa Berget, Dunkehalla.

52. Hakarp
- Lantbrevbärarlinjen utsträcks till Dalskog, och lantbrevbäraren får efter begäran sin ersättning höjd till 3 kronor och 50 öre om dagen.

53. Norra Unnaryd - Den hästrulla som förs i enlighet med hästutskrivningslagen och -förordningen kompletteras för andra gången under året, då de sista av de 21 hästarna tillställs hästägaren.

54. Huskvarna - Legitimerade läkaren F. A. Almroth nekas tjänsten som stadsläkare, trots goda examensbetyg och fin meritförteckning, på grund av sin ”jämförelsevis höga ålder nämligen 48½ år”. Hälsovårdsnämnden anser att samhället ”ej skulle erhålla den kraft, som vore önsklig” och utlyser därför stadsläkarebefattningen i Huskvarna på nytt.

55. Bankeryd - Ett väckt förslag om att välja in en kvinna i livsmedelsnämnden avslås efter diskussion, med argumentet att inval av ytterligare en ledamot skulle leda till ökade utgifter för livsmedelsregleringen.

56. Barnarp - I sockenbiblioteket i Barnarp finns böcker som "Sjösagorna om late Jim" av Olof Högberg och "Prästgårdsliv på 30-talet" av Jenny Engelke.

AUGUSTI
57. Mulseryd - Det beslutas att aktier till ett belopp av 60 000 kronor ska tecknas i ett blivande bolag för anläggning av järnväg mellan Ulricehamn och Jönköping.

58. Visingsö - Kungliga Befallningshavanden i Jönköpings län förordnar en extra polisman för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet vid fyra tillfällen i augusti och ett i september.

59. Månsarp - Den som håller svin ska ha dem innestängda i lämpliga svinhus. Om svinhållning på gård föranleder ”större osnygghet” äger kommunalnämnden rätten att förbjuda densamma.

60. Rogberga - Kommunalstämman avslår arbetarekommunens ansökan om att få hyra lokal för sina sammanträden i lägenheten Runstorp.

61. Bottnaryd - Stämman beslöt att inte yttra sig rörande betänkta lagstiftningen kring kommunal nybildning.

62. Gränna - Drätselkammaren beviljar anslag om 25 kronor till Centralförbundet för nykterhetsundervisning.

SEPTEMBER
63. Gränna - Hamnbolaget beslutar att gångbanan ner till den nya kajen från hamnparken ska gå parallellt med körbanan.

64. Svarttorp - Beslut tas att taket på kommunens stuga Lönholmen ska täckas om med stickor.

65. Järsnäs - Stämman sammankallades för att besluta om anskaffande av annan lämplig bostad till Karl Nilsson, som med hela sin familj helt godtyckligt flyttat in i härvarande ålderdomshem.

66. Jönköping
- Ingenjör C. A. Reutersvärd får igenom sitt förslag om att installera elektrisk belysning i stadens pudrettlador. Pudrett var ett gödningsämne som framställdes av latrin och torvmull.

67. Sandseryd - Brukspatron C. E. B. Spånbergs donationsfond till Norrahammars Bruks tjänstemän bildas i och med en donation på 10 000 kronor och medföljande villkor.

68. Bankeryd - Norrahammars Elverk lät bolagets kraftstation vara igång hela dygnet på grund av den rådande spanska sjukan.

OKTOBER
69. Jönköping
- En lägenhet på Klostergatan 34 kostar i årshyra, utan värme inräknat, mellan 650 och 750 kronor.

70. Huskvarna
- Husqvarna Vapenfabriks AB ansöker om att få uppföra en provisorisk fiskförsäljningsbyggnad i trä i kvarteret Stockmakaren, inom förgårdsområdet vid Drottninggatan.

71. Gränna - Drätselkammaren undertecknar stadens borgen för ett lån åt Grännas hamnbolag för 10 000 kronor.

72. Huskvarna - Drätselkammaren föreslår att särskilda byggnadsbestämmelser ska fastställas för kvarteren Staren, Trasten, Svalan, Bofinken, Ärlan och Lärkan för att hindra uppförandet av större hyreshus, som skulle verka menligt på områdets nuvarande karaktär av trädgårdsstad. Byggnadsnämnden bordlägger emellertid ärendet.

73. Bottnaryd - Hundskatten för 1918 bestämdes till 3 kronor.

74. Bottnaryd - Stämman beslutar gå med i Skogssällskapet med en avgift på 10 kronor per år.

75. Sandseryd - Disponent Spånberg på Norrahammars Bruk beställer per telefon av Ludvigsbergs Verkstads AB en motorspruta till brandkåren till en kostnad av 11 500 kronor. Se bild till höger.

76. Barnarp - Hundskatten nästkommande år bestämdes till 10 kronor per djur.

77. Ölmstad - Kommunalstämman beslutar att anlägga köksland och plantera fruktträd vid ålderdomshemmet, dessutom ska golv och tross omläggas i stora rummet och en kakelugn ska sättas in.

78. Ölmstad - Med anledning av befallningshavandens kungörelse om sjuklokaler under influensaepidemin beslutas att kommunalsalen ska användas om så krävs.

79. Skärstad - Kommunalstämman beslutar att hundskatten på 5 kronor per hund och år ska kvarstå.

80. Huskvarna - Otto Ögren mottar från Landskansliet sitt bevis på att få öppna Nya Manufaktur och Hemstickningsaffären på Rosenborgsgatan 34 i Huskvarna. Se bild till höger.

NOVEMBER
81. Gränna - På grund av den härjande influensaepidemin förbjöds samling av möten och dylikt för att i någon mån dämpa spridningen av sjukdomen inom kommunen.

82. Jönköping - Ett jordområde gränsande mot Östra och Västra Holmgatan upplåts till 41 kolonilotter samtidigt som koloniområdet i Liljeholmskvareteret utökas med ytterligare 19 lotter.

83. Jönköping - Slutbesiktning av den nybyggda klaffbron över Hamnkanalen genomförs.

84. Sandseryd - Tiden för ansökan om dyrtidshjälp eller deltagande i barnbespisning går ut 9 november. Resultatet blir 80 respektive 32 ansökningar.

85. Hakarp
- På grund av spanska sjukans grasserande i områdena runt Ebbes, Petersberg och Stensholms fabrik, stängs Nordskogens skola från och med november tills vidare.

86. Jönköping - Sigurd Schartau får förnyat tillstånd från Kungliga Läroverksöverstyrelsen att kombinera sin lektorstjänst vid läroverket med sin befattning som bibliotekarie vid stadens bibliotek.

87. Jönköping - På kvällen den 19 november dukar ångfartyget "Per Brahe" under i Vätterns vågor. Bland de 24 personerna ombord finns konstnären John Bauer med familj.

88. Rogberga - Rogberga Torvströförening u.p.a. betalar under vintermånaderna för rivning och utlämning av torvströ 6 kronor per ton, och för framkörning och utlämning av hel torv 3 kronor per ton.

89. Jönköping - Jönköpings stads tjänstemannasällskap bildas för anställda tjänstemän i lönegrupperna 1–8 samt med dem jämställda tjänstemän.

90. Ölmstad - Kontant årslön, städsel inberäknat, för en vuxen fullgod dräng belöper sig till 700 kronor medan en vuxen fullgod piga får 350 kronor.

91. Jönköping - I slutet av november återfinns 64 män, 80 kvinnor och 3 barn under 15 år på arbetshuset i Jönköping.

DECEMBER
92. Ödestugu - Kommunalstämman beslutar leda elektrisk ström från kraftstationen vid Ödestugu Kullagård för belysning i fattighuset, barnmorskans bostad samt kommunalrummet.

93. Jönköping - Stadens varmbadhus stänger klockan 13.00 på julafton, och håller sedan stängt till den 30 december.

94. Öggestorp - Vid årets början finns 535 kyrkoskrivna personer i kommunen. Under året föds 7 barn medan 11 personer dör; av dessa dör 6 stycken av spanska sjukan.

95. Järstorp - Det beräknade medelvärdet, baserat på 15 personer, av en understödstagares fulla försöjning under året utgjorde 290 kronor.

96. Ödestugu - Sockenbiblioteket registrerar 37 olika låntagare under året.

97. Gränna - Folkskolestyrelsen registrerar under 1918 totalt 128 barn i skolåldern mellan 7 och 14, varav 61 gossar och 67 flickor.

98. Jönköping - Under året lossas strax över 26 961 ton varor i Jönköpings hamn, medan närmare 8 381 ton varor lastas. Se bild till höger.

99. Huskvarna - Antalet redovisade bastubad för 1918 uppgår till 10 276 stycken, fördelade på 8 323 män och 1 953 kvinnor. Det totala antalet badande skolbarn är 4 483. Se bild till höger.

100. Huskvarna - I slutet av året är arbetet med ledningssträckningen så långt kommet, att fastighetsägarna vid Klevaliden och på Källängen kan få provisorisk belysning genom det nya ledningsnätet.

NR. 8, FEBRUARI

Jönköpings stad, Kommunala Affärsverken - Jönköpings spårvägar/Stadstrafiken, F1:12


NR. 15, MARS
Huskvarna köping och stad, Byggnadsnämnden, F1:53


NR. 24, MARS
Jönköpings kommun, Finansavdelningen, F1:91


NR. 29, APRIL
Jönköpings stad, Drätselkammaren, G6


NR. 38, MAJ
Jönköpings stad, Jönköpings Elementarskola för flickor, K2:1


NR. 41, JUNI
Ölmstads landskommun, Folkskolestyrelsen, F3:1NR. 50, JULI

Sandseryds landskommun, AB Sandseryds Elektricitetsverk, F1:1


NR. 75, OKTOBER
Sandseryds landskommun, Brandstyrelsen, F1:1NR. 80, OKTOBER

Nya Manufaktur och Hemsticknings AffärenNR. 98, DECEMBER

Jönköpings stad, Hamnförvaltningen, B1:1


NR. 99, DECEMBER

Huskvarna köping och stad, Badhuskommittén, F1:1