1919

Hundra händelser för hundra år sedan.

JANUARI
1. Gränna - Drätselkammaren överlämnar Ridderståhlska, Lindbergska och Gröningska fondernas medel och urkunderna för de två förstnämnda, ävensom för Andréeska fonden, till fattigvårdsstyrelsens ordförande.

2. Ölmstad - Ölmstads Kraftaktiebolag håller sitt första styrelsemöte, efter att en konstituerande bolagsstämma skett i december året innan.

3. Jönköping - Stadsbiblioteket köper in 60 böcker ur avlidne kapten O. Sandbergs boksamling för 50 kronor.

4. Rogberga - Kommunalnämnden beslutar att med ränta från Stina Nilsdotters donation bevilja medel för inköp av skodon till fem skolpliktiga barn.

5. Huskvarna - Husqvarna Vapenfabrik ansöker om tillstånd att få uppföra en svinhusbyggnad av trä på området närmast söder om kvarteret Skytteln. Se bild till höger.

6. Gränna - Drätselkammaren beslöt teckna aktier i AB Röttle elverk för 165 kronor styck, efter att dessa minskat i värde från 225 kronor.

7. Bankeryd
- Handeln med stearinljus är åter fri, varför korten för densamma annulleras.

FEBRUARI
8. Järsnäs - Då Kungliga Järnvägsstyrelsen bestämt att tåg nr. 253-254 och 248 inte längre ska göra uppehåll för av- och påstigning vid Ängs station, beslutar kommunalstämman att göra en vördsam anhållan till Järnvägsstyrelsen om att tågen även framledes kan stanna i Äng.

9. Gränna - Drätselkammaren beslöt annonsera förbud mot bortförande från skogen av granvirket efter där verkställd skogsavverkning, vilket Drätselkammaren hade för avsikt att själv låta upphuggas till ved.

10. Angerdshestra
- I enlighet med den nya fattigvårdslagen från året innan utses tre manliga och två kvinnliga ledamöter till fattigvårdsstyrelsen, tillsammans med två manliga och en kvinnlig suppleant.

11. Norra Unnaryd - Beslut fattas att köpa in några nya stolar till ålderdomshemmet samt en kommod till föreståndarinnans rum.

12. Visingsö - Fattigvårdens tillhörigheter i ålderdomshemmet förtecknas, och visar sig bland annat bestå av sex järnsängar och två träsängar, sex nattkärl, fyra spinnrockar, vinter- och sommarmattor till alla rum, två kaffekvarnar, en trähink och två baljor. Se bild till höger.

MARS
13. Jönköping - Byggnadsföreningen Kedjan vill ha in kostnadsförlag på ett bykkar med tillhörande stol. Dessutom diskuteras inköp av sex stycken badbaljor för användning i brygghuset i likhet med bykkaret.

14. Visingsö - Styrelsen för Visingsö högre folkskola beslutar att upplåta lokal i Braheskolan till två kommande evenemang: dels riksdagsman Bernhard Nilssons föredrag och dels till ett möte rörande frågan om poststationslokal.

15. Månsarp
- Fattigvårdsstyrelsen anställer en ny sköterska vid ålderdomshemmet. Lönen bestäms till 600 kronor per år jämte 14 dagars årlig semester utan löneavdrag.

16. Jönköping - Stadsfullmäktige beslutar att länslasarettet i Jönköping senast år 1920 ska utvidgas och delas in i en medicinsk och en kirurgisk avdelning. För detta ändamål ska ett markområde i kvarteret Gravören kostnadsfritt upplåtas till landstinget.

17. Öggestorp - Den 18 mars förrättas fattigutdelning av kontanta medel på 170 kronor fördelat på sex personer.

18. Svarttorp
- Kapten Ramfelt meddelar kommunalstämman att han har för avsikt att söka Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig och trogen tjänst åt en smed och en statkarl.

19. Angerdshestra
- Vid landstingsmannavalet avges valkuvert av 124 män och 108 kvinnor, varav 25 män och 96 kvinnor deltar genom fullmakt.

20. Månsarp - I enlighet med den tillsatta kommitténs förslag beslutar kommunalstämman enhälligt att utnyttja rätten, trots en folkmängd under 1 500 personer, att inrätta kommunalfullmäktige från och med 1 januari 1920.

21. Sandseryd - Kommunalnämnden fastställde att fattigvårdsstyrelsens ordförande skulle åtnjuta ett arvode av 150 kronor per år.

22. Skärstad - I Skärstads landskommun hålls val i sockenstugan inför inrättandet av landskommunens första kommunalfullmäktige. Den nya kommunalfullmäktige håller sedan sitt första sammanträde i maj.

23. Mulseryd - Kommunalstämman beslutar att hyresgästerna i det så kallade Apotekshuset ska sägas upp. Vid reparationer både in- och utvändigt i oktober framkommer att huset avses att bli veterinärbostad.

APRIL
24. Lekeryd - Kommunen skriver ett 30-årskontrakt med Smålands Kraftaktiebolag rörande leverans av elektrisk ström till ålderdomshemmet och kommunalrummen.

25. Norra Unnaryd - Fattigvårdsstyrelsen betalar 81 kronor och 90 öre för första kvartalets mjölk.

26. Gränna - Till stadens försörjningshus levererades dels 23 famnar ved från berget, vilket skulle debiteras till 25 kronor per famn, dels 26 famnar poppelved som skulle debiteras till 20 kronor per famn.

27. Jönköping - Kommittén för vidtagande av åtgärder till utrotning av råttor får ytterligare 5 500 kronor, utöver det tidigare beviljade anslaget på 2 000 kronor.

28. Jönköping - En vaktstuga för hamnbetjäningen ska uppföras till en kostnad av 3 600 kronor ur hamnkassans medel.

29. Huskvarna - Ett belopp av 10 000 kronor anslås för genomförande av nödvändiga arbeten, såsom bortschaktning av sandkullen norr om stadens ladugård samt en del gatuarbeten.

30. Visingsö - På grund av det utbredda bruket av tobaksvaror bland manliga ungdomar, beslutar kommunalnämnden tillsammans med hälsovårdsnämnden att till öns handlare anhålla om att de frivilligt upphör att sälja tobaksvaror till personer under 16 år.

31. Jönköping - Verner sitter i väntsalen på stationen och skriver ett vykort till Signe i Göteborg. Se bild till höger.

MAJ
32. Barnarp - Efter offentlig auktion tillträder en ny arrendator lönebostället Barnarp nr. 3. Det årliga kontanta arrendet utgör 680 kronor, till vilket tillkommer skjutsning, sötmjölksleverans, vedkörning och andra tjänster.

33. Jönköping - Jönköpings stads och läns sparbank lämnar in ansökan om inredande av banklokaler i fastigheten Harpunen 4 på Kungsgatan 10. Se bild till höger.

34. Lekeryd - Efter förslag från kommunalnämnden beviljar kommunalstämman ett anslag på högst 1/4 av den beräknade kostnaden på 3 000 kronor som bidrag till marklösen vid vägomläggningen av Klevaliden i Hakarp.

35. Skärstad - Det första av två, 21 och 27 maj, vaccinationsmöten hålls i Katarineholm hos skogvaktare Jansson. Som ersättning för upplåtelse av rum får skogvaktaren sammanlagt 10 kronor.

36. Huskvarna - En förstärkning av den så kallade Kvarnbron anses nödvändig för att Husqvarna AB ska kunna trafikera den med en sex ton tung lastbil.

37. Svarttorp - Kommunalstämman beslutar att enligt kommunalnämndens förslag bidra till omläggandet av Klevaliden med 20 % av kostnaden, dock högst 600 kronor.

38. Skärstad - Vid extra bolagsstämman med delägarna i socknens enskilda brandstodsbolag beslutas att den femte paragrafen i stadgarna ska ändras. Paragrafen handlade om ersättningsnivån vid eldskada på gård eller särskild lägenhet, och det nya ersättningsbeloppet skrevs till 20 000 kronor.

39. Ödestugu - Lanthandlaren Karl August Efraim Svensson tar fotografi av årets konfirmationsklass som står uppställd tillsammans med komministern Per Olof Sjöberg. Se bild till höger.

40. Hakarp - Kommunalnämnden föreslår att livsmedelsnämnens verksamhet genast ska inskränkas så mycket som möjligt för att vara helt avslutad den 1 september. Livsmedelsnämndens fordringar ska vara indrivna senast den 1 augusti.

JUNI
41. Huskvarna - Fotografen Eric Venström tar ett fotografi av 1919 års studenter vid Kommunala mellanskolan. Se bild till höger.

42. Jönköping - Någon gång under året, troligen under vårterminen, fotograferas skolköksklassen vid Jönköpings Elementarskola för flickor. Se bild till höger.

43. Gränna - Hamnbolaget ger herrarna A. Johansson och G. Kellner öppen fullmakt att vid elektrisk belysnings framdragande till hamnen träffa uppgörelse och anordning för hamnstyrelsens räkning.

44. Öggestorp - Fattigvårdsstyrelsen beslutar att en spädgris ska köpas in till ålderdomshemmet.

45. Lekeryd - Den 10 juni skissas ett förslag till reglemente för Lekeryds ålderdomshem upp i sockenstugan. Reglementet antas på extra kommunalstämma den 29 samma månad och innehåller regler såväl för fattigvårdsstyrelsen och föreståndarinnan som för personalen och de intagna.

46. Månsarp - Skolrådet får ett brev med anhållan om inrättande av en skola i Målskog. Denna anhållan bottnar i överfyllda skolor och lång väg till de nuvarande skolorna från till Målskog närliggande byar.

47. Jönköping - Restaurangerna på Stora Hotellet, Alphyddan och Teaterhotellets andra våning får tillstånd att servera alkohol till spisande gäster ”från klockan elva eftermiddagen till klockan tolv på natten”.

48. Järstorp - Vårterminen i skolan börjar 27 februari och sträcker sig till och med 20 juni. Skolveckan varar från måndag till fredag; dagarna börjar för småskolan klockan 9.00 och slutar klockan 14.30, medan folkskolan börjar vid samma tid men håller på till klockan 15.20 eller 16.00.

49. Järsnäs - Kommunalstämman beslutar att ansöka hos Kungliga Generalpoststyrelsen om att lantbrevbärarlinjen Äng–Nätarn ska utökas från varande tre postdagar till minst fem.

JULI
50. Ölmstad - Efter skolrådets anhållan upplåts tills vidare kommunalsalen till skolsal, dock med villkor av dispositionsrätt för kommunala ändamål samt söndagsskola.

51. Rogberga
- 100 kilo majs ska köpas in och malas till foder åt ålderdomshemmets gris.

52. Barnarp
- Styrelsen för AB Norrahammars Elektricitetsverk beslutar att uppföra nya uthus i form av tvättstuga, kostall/svinhus, vedbodar och avträdeshus vid maskinistbostaden.

53. Bankeryd
- Livsmedelsnämnden hålller sitt sista sammanträde 25 juli, då brödkort, sockerkort med mera delas ut.

54. Rogberga - Vid extra föreningsstämma med Rogberga Torvströförening bestäms att det sedan en längre tid diskuterade inköpet av stugan Lugnet samt arrende av jorden runt omkring ska genomföras. Stugan var avsedd att användas som bostad åt den person som skulle ansvara för skötseln av torvfabriken.

55. Bottnaryd - Kronojägare Björnberg väcker frågan om grävandet av en brunn på sockenstugans område. I oktober är ansvarsfördelningen klar i och med att Björnberg svarar för stenkörning och virke, handlaren Rånge lämnar 200 kronor kontant eller i arbete och kommunen står för resterande kostnader.

56. Sandseryd - Sandseryds landskommun meddelar Folkhushållningskommissionen att från den 1 januari till den 30 juni 1919 har barnbespisningen försiggått på Norrahammars Bruks Marketenteri till ackorderat pris per mål.

AUGUSTI
57. Jönköping - Den första dagen i månaden återupptas arbetet i stadens parker i full utsträckning igen, detta efter att på grund av strejk bland kommunalarbetarna ha legat nere under hela sommaren. Se bild till höger.

58. Jönköping
- Stadens poliskår köper in tre nya mössor på John Petersons Herrekipering till en kostnad av 54 kronor. Se bild till höger.

59. Ölmstad
- Kommunen betalar ut 10 kronor och 50 öre för två desinficeringar som har genomförts – en i sockenstugan efter fall av difteri och en i Bunnsholm efter ett dödsfall i lungsot.

60. Rogberga - Kommunalfullmäktige beslutar att, efter tidigare under året väckt förslag, sälja lantmannaskolan i Tenhult med byggnader och jordegendom till skolans styrelse för 24 000 kronor.

SEPTEMBER
61. Gränna - Stadsfullmäktige beviljar anslag av 200 kronor i månaden till avlöning åt borgmästare G. Collanders vikarie under tiden fr.o.m. den 20 januari 1919 till den 1 juli 1919.

62. Huskvarna - Under hösten mottar söndagsskolebarnen i Huskvarna ett brev från missionsstationen i Musana i dåvarande Franska Kongo. Brevet kan möjligen vara skrivet av Paul Kimbembe i början av september 1919. Se bild till höger.

63. Norra Unnaryd - Kommunalstämman ajournerar sig redan under den första protokollsparagrafen vid den extra stämman 4 september. Fortsättningen följer inte förrän efter gudstjänsten 7 september.

64. Skärstad - Efter vårterminens avslutande inlämnas uppgifter rörande det gångna läsåret vid Lyckås småskola. Redovisningen ger vid handen att varje 25-timmarsvecka bland annat innehållit fem timmar kristendomskunskap, en timme teckning och en halvtimme gymnastik och lek. Se bild till höger.

65. Mulseryd - Kommunalstämman utser sitt sockenombud till sammanträde i Unnaryd senare samma månad, angående uppförande av ett häradshäkte vid Unnaryds gästgivaregård.

66. Hakarp - Med anledning av att den bostad barnmorskan innehar ej får disponeras längre än till 1920, beslutas att ny bostad ska byggas i samband med nya lärarebostaden i Hakarp. Vidare anser kommunalnämnden det lämpligt att någon av skolsalarna i nya skolhuset ordnas så att den kan användas som kommunalsal.

67. Jönköping - Stadsparksstyrelsen anser att Stadsparkens ekonomi har blivit så god, att det årliga anslaget på 1 000 kronor från Jönköpings stad inte längre är behövligt och inte ska upptagas i staten för nästkommande år.

68. Bottnaryd
- Beslutas att handelslokaler inom Bottnaryds socken får hållas öppna för allmänheten på söckendagar mellan klockan 6 på förmiddagen och klockan 9 på eftermiddagen.

69. Huskvarna - I ordningsföreskrifterna för staden står bland annat att den som lossar skott utan polismyndighetens tillstånd ska avlägga böter ”från och med två till och med ett hundra kronor”.

70. Visingsö - Från kommunalkassan utbetalas 150 kronor i ersättning för renhållning vid hamnen samt vedhuggning och eldning i väntsalen.

71. Ödestugu - När kommunalnämnden lämnar uppgifter om levnadskostnader i kommunen anges bland annat att 1 kg prima Santos obränt kaffe kostar 4 kronor, 1 kg holländska bruna bönor kostar 1 krona och 50 öre och en okryddad skummjölksost på 1 kg kostar 1 krona och 50 öre.

72. Svarttorp - Fattigvårdsstyrelsen förnyar sitt ettårskontrakt på en källare till lagring av potatis. Hyran till källarens ägare, fattigvårdsstyrelsens ordförande, bestäms till 10 kronor per år.

OKTOBER
73. Bankeryd - I markegångstaxan bestäms exempelvis ett drängdagsverke till 6 kronor, en säck till en krona, en liter ärter till 50 öre, ett kilo ost till 4 kronor, ett tjog ägg till 5 kronor och ett kilo salt fisk till 70 öre.

74. Jönköping - Gasverket köper ca 1 500 kubikmeter prima barrved från Bränslekommissionens distriktskontor i Mariestad för utlastning vid Mullsjö och Margreteholms stationer.

75. Huskvarna - Hälsovårdsnämnden diskuterar uppförandet av tre urinkurer av plåtbeslaget trä. Det uppkom även förslag om att anpassa dessa efter damers behov, men eftersom detta skulle kräva särskilda anordningar beslutar sig nämnden att ej reflektera mer om det.

76. Lekeryd - Handelsfirman J. Frisk i Fridhäll får godkänt på sin begäran att hålla handelsboden öppen alla söckendagar från klockan 7.30 på förmiddagen till klockan 8 på eftermiddagen.

77. Huskvarna - Det blir inte längre obligatoriskt för ledamöterna av stadsfullmäktige att lämna in skriftlig anmälan om frånvaro, utan det kommer i fortsättningen att räcka med muntliga meddelanden till någon annan ledamot.

78. Öggestorp - Det förtryckta fattigvårdsreglementet godkänns med ett fåtal ändringar och förtydliganden, vilka i december godkänns av Länsstyrelsen.

79. Angerdshestra - Kommunalstämman bestämmer att premierna för dödandet av rovdjur ska kvarstå även kommande år i form av ersättning på 3 kronor för varje grävling och 8 kronor för varje räv.

80. Gränna - Landsförsamlingens föreläsningsförening anhåller om ett anslag av 150 kronor för uppehållande av föreningens verksamhet under 1920, vilket Drätselkammaren bifaller.

81. Sandseryd - Kommunalfullmäktige beslutar bidraga till brandväsendet i Norrahammar med en sextondel av engångskostnaden samt en åttondel av de årliga kostnaderna på villkoren att brandväsendets verksamhet omfattar hela kommunen, att Norrahammars Bruks handspruta med tillhörande attiralj placeras vid Sandseryds kyrkoby, och att ett anslag av 20 kronor per år som arvode anslås till en person som ska ta hand om sprutan.

82. Jönköping - Enligt stadsläkarens veckorapporter insjuknar 62 personer i staden i allvarligare sjukdomar under perioden 19 till 25 oktober. Hela 24 stycken får katarr och inflammation i luftstrupe och luftrör, och sammanlagt 25 personer insjuknar i scharlakansfeber eller mässling. Se bild till höger.

83. Norra Unnaryd - Kommunalstämman ger i uppdrag till kommunalnämnden att uppföra en arrestlokal i god tid före nästa års marknader. Det tidigare häradshäktet var då redan rivet och var tänkt att ersättas av en byggnad med två celler och ett yttre rum.

84. Lekeryd - Efter skrivelse från barnmorskestyrelsen angående länets indelning i vissa barnmorskedistrikt, beslutas att följa styrelsens rekommendation att Lekeryds och Svarttorps socknar även framledes ska utgöra ett barnmorskedistrikt.

NOVEMBER
85. Öggestorp - Efter en skrivelse från provinsialläkaren rörande utbrotten av scharlakansfeber och difteri i kommunen, beslutar kommunalnämnden att upplåta lokal i ålderdomshemmet för vården av de smittade.

86. Huskvarna - Runt klockan 6.30 den 2 november påträffas ett avlidet foster invirat i papper vid järnvägsbron över Huskvarnaån söder om järnvägsvallen på åns västra strand.

87. Ödestugu - Beslut anländer från Länsstyrelsen rörande en höjning av ploglagsersättningen inom Västra härads väghållningsdistrikt. Den nya ersättningen för utfört arbete sätts till 80 öre i timmen för karl och 3 kronor i timmen för fullgott parök.

88. Rogberga - Folkskolestyrelsen köper in två stycken filar till slöjdskolan från AB Rydberg & Co i Jönköping till en kostnad av 2 kronor och 10 öre. Se bild till höger.

89. Svarttorp - Fattigvårdsstyrelsen betalar ut 24 kronor för likkista och begravning, något som i specifikationen över utgift införs i kolumnen för övriga förbrukningspersedlar.

90. Jönköping - En räknemaskin av typen ”Ellis” ska inköpas till kronouppbördskontoret för ett belopp av 2 850 kronor.

91. Öggestorp - Från Hallska Bok- och Pappershandeln i Jönköping inköps till kommunen 1 debet- och uppbördslängd, 16 skrivpapper, 1 häfte kvittenser och 1 protokollsbok.

DECEMBER
92. Rogberga - Det beslutas att kommande års ordinarie kommunalstämmor ska hållas på söckendagar och om möjligt i samband med ordinarie kyrkostämmor. Annonsering ska ske i Jönköpings-Posten, kungörelse ska ske i kyrkan och anslag ska sättas upp på anslagstavlan i Tenhult.

93. Jönköping - Södra Vätterns Kraft AB ger Ingenjör Reutersvärd uppdraget att genom annonser i Teknisk Tidskrift, Stockholmstidningen, Sydsvenska Dagbladet Snällposten samt Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning infordra anbud på sprängning av ett flertal tunnlar.

94. Visingsö - Kommunalnämnden tillstyrker för sin del ett förslag om att sockenbibliotektet ska användas till skol- och församlingsbibliotek.

95. Ödestugu - Kommunalstämman beviljar den blivande distriktsbarnmorskan löneförmåner i form av 400 kronor kontant årligen, 100 kronor i ålderstillägg, 50 kronor till erforderliga förbrukningsartiklar, bostad med två rum och kök, vedbod och planteringsland samt 4 famnar ved varav hälften björk och hälften barr.

96. Skärstad
- Vid kommunalstämmans sista möte för året uppvisas öron och fötter från under året dödade rovdjur. Dessa uppgick till 10 rävar, 2 grävlingar, 4 sparvhökar och 7 hönshökar.

97. Öggestorp
- Kommunens totala inkomster under året i form av skatter, försäljning, bidrag, tillfallen egendom med mera slutar på 20 163 kronor och 40 öre.

98. Barnarp - Elledningsnätet utsträcks till Hökhults gård efter att gårdens ägare bekostat såväl ledningar som transformator.

99. Månsarp - Tabergs Vattenledningsförening meddelar att man trots den långvariga torkan under året ändå på ett tillfredsställande sätt kunnat fullgöra sina vattenleveranser.

100. Järstorp - Under året finns fyra direkt understödda utackorderade barn i fattigvårdssamhället – tre pojkar och en flicka.

NR. 5, JANUARI

Huskvarna köping och stad, Byggnadsnämnden, F1:97


NR. 12, FEBRUARI

Visingsö landskommun, Fattigvårdsstyrelsen, F4:1


NR. 31, APRIL

Mats Fredings vykortssamling

NR. 33, MAJ

Jönköpings stad, Byggnadsnämnden, F1:59


NR. 39, MAJ

Ödestugu hembygdsförening, K1:3

NR. 41, JUNI
Huskvarna köping och stad, Folkskolestyrelsen, K2:1

NR. 42, JUNI
Jönköpings stad, Jönköpings Elementarskola för flickor, K2:1

NR. 57, AUGUSTI
Jönköpings stad, Parkkontoret, F13:8

NR. 58, AUGUSTI
Jönköpings stad, Drätselkammaren, G6

NR. 62, SEPTEMBER
Huskvarna Kristna söndagsskoleförening, F1:1

NR. 64, SEPTEMBER
Skärstads landskommun, Folkskolestyrelsen, F6:1

NR. 82, OKTOBER
Jönköpings stad, Stadsläkaren, D1:4

NR. 88, NOVEMBER
Rogberga landskommun, Folkskolestyrelsen, G3:1