1920

Hundra händelser för hundra år sedan.

JANUARI
1. Järstorp - Vid årets ingång är de kommunala tillgångarna 17 017 kronor och 30 öre. Tillgångarna består bland annat av värden i byggnader och inventarier, men även av fondmedel, oguldna skatter och fordringar.

2. Gränna
- Drätselkammaren gav i uppgift åt herrarna Johansson och Roman att låta i stadens skog hugga cirka 20 famnar ved samt iordningställa virke till ett skjul för stenkross.

3. Norra Unnaryd - Årets första sammanträde med fattigvårdsstyrelsen sker 4 januari då några poster tillsätts, sammanträdesdatum bestäms och fattigvårdsdistrikt indelas. Varken detta möte eller de två kommande under året innehåller dock några fattigvårdsärenden.

4. Jönköping - Hovrättssekreterare Fagerberg väljs för ytterligare en period som hälsovårdsnämndens ordförande. Redan den 8 mars skriver han dock till stadsfullmäktige och ber om att bli entledigad på grund av sina göromål i hovrätten. Dagen efter deltar han vid sitt sista sammanträde med hälsovårdsnämnden. Se bild till höger. 

5. Ölmstad - Efter skolrådets begäran beslutar kommunalstämman att upplåta de övre rummen i kommunalhuset som bostad åt småskolelärarinnan.

6. Ödestugu - När plogfogdarnas räkningar för snöskottning och plogning sistlidna år granskats och godkänts, landar summan till slut på 207 kronor och 3 öre.

7. Visingsö - Kommunens barnmorska beviljas tjänstledighet, med vissa villkor, för att bevista en repetitionskurs i Göteborg, bland annat baserat på att hon under de senaste åren inte åtnjutit någon semester.

8. Jönköping - Den 22 januari anordnar Jönköpings Arbetareinstitut en föreläsning i Stora salen på rådhuset. Ämnet för kvällen var "Sturarnas riddarsaga". Under året anordnades ytterligare 24 föreläsningar, varav alla utom en hölls i rådhuset.

9. Jönköping - Ett brott på rälsen vid Västra folkskolan gör att platsen inte kan passeras av spårvagnarna under reparationstiden mellan klockan 14 och klockan 20. Se bild till höger.

10. Huskvarna - Efter förslag av överläraren beslutar skolrådet att frukostmjölk ska serveras avgiftsfritt till skolbarn, som tidigare erhållit sådan, under den tid arbetsinställelsen å Husqvarna Vapenfabrik fortfar till första avlöningen utbetalats.

11. Öggestorp - Då endast ett av de barn som fötts året innan har överlevt, beslutar kommunalnämnden att sätta in 100 kronor i Eckerbergska donationsfonden.

FEBRUARI
12. Sandseryd - En lockout träder i kraft, varpå en stor del av landskommunens arbetare vid Norrahammars bruk blir tillfälligt sysslolösa.

13. Barnarp - Direktören för Norrahammars Bruk hade till kommunalnämnden i Barnarp hemställt att den måtte biträda en anhållan hos systemaktiebolaget i Jönköping om att spritförbud måtte utfärdas för motboksinnehavare i Barnarps socken huvudsakligen i Norrahammars samhälle under den tiden nuvarande lockout pågår.

14. Jönköping - Det provisoriska sjukhuset i Västra skyddsskolan kan stängas ner efter att den härjande scharlakansfeberepidemin avtagit.

15. Järsnäs - Beslut tas att sälja ladugården på församlingens skogsallmänningshemman Mårtensdrätt. 

16. Huskvarna - Epideminämnden i Jönköpings läns landstingsområde hade lämnat önskemål att stadens epidemisjukhus kunde upplåtas för patienter från angränsande kommuner. Hälsovårdsnämnden ser inga hinder för detta, under förutsättning att stadens eget behov av sjukvårdsplatser tillgodoses i första hand.

17. Sandseryd - Den nytillsatta nykterhetsnämnden håller sitt första sammanträde 14 februari. Till största delen avhandlas rent praktiska frågor, men nämnden upptar även sitt första nykterhetsärende.

18. Huskvarna - Under året anordnas nödhjälpsarbeten i form av utfyllning av Rosendalamaden samt röjning och buskning av Rosendala egendoms marker. 

19. Jönköping - Stadsfullmäktige bifaller ny ordningsstadga för rak- och frisersalonger med ändringen att begreppet "-salong" i stället ska benämnas "-stuga".

20. Skärstad - Med krav på enligt lag föreskrivna säkerhetsanordningar, godkänner kommunalfullmäktige att Södra Vätterns Kraft drar en högspänningsledning från Röttle kraftstation till Jönköpings stads elektricitetsverks transformatorstation vid Lyckås.

MARS
21. Barnarp - Sköterskan på epidemisjukhuset lämnar in en anhållan till kommunalnämnden med begäran om att bli avlönad även under den tid sjukhuset inte är belagt med sjuka. Nämnden biföll hennes begäran.

22. Huskvarna - Huskvarna skolråd beviljas tillstånd för uppförande av skolhus och gymnastikhus i kvarteret Kullen. Det nya skolhuset blir Södra skolans (senare Södergårdsskolan) övre hus och är identiskt med det nedre huset som invigdes 1911. Se bild till höger.

23. Skärstad - Hälsovårdsnämnden beslutar att hyra ut sjukstugan över sommaren, dock med möjlighet att säga upp hyresgästen i händelse av sjukdomsfall som kräver intagning.

24. Mulseryd - Med grund i kostnader och antal abonnenter, beslutar kommunalstämman att telefonväxelstationen i Jära skall flyttas till Mulseryd. Man behåller den gamla linjen för anslutning till Mulseryd, och utöver det skänker stämman erforderliga stolpar att användas från landsvägen där Mohäradslinjen går, fram till den nya växelstationen.

25. Rogberga - Kommunalnämnden beslutar att använda 150 kronor från Eckerströmska donationen till inköp av biblar till årets konfirmander.

26. Angerdshestra - Med anledning av att den gamla växelstationen ligger på så långt avstånd från socknens centrala delar att den endast når tre abonnenter, beslutar stämman att en ny station snarast måste komma till stånd. 20 invånare har redan anmält sitt intresse att ansluta sig till den nya anläggningen.

27. Öggestorp - Med anledning av att statfolket som slutar sitt arbete klockan 19 ska hinna göra sina inköp, beslutar kommunalstämman att ansöka hos länets befallningshavande att handelsboden på Malmen ska få vara öppen till klockan 20 mellan 1 april och 1 oktober.

28. Gränna - Bröderna Roman ansöker och beviljas tillstånd att i sin handelsbutik i gården nr 18 få sälja explosiva varor av 2:a klassen.

29. Svarttorp - På förslag av livsmedelsnämndens tidigare ordförande beslutas att kommunalnämndsordföranden och en av kyrkvärdarna ska av livsmedelsnämndens räkenskaper och handlingar, välja ut det som kan vara av värde för kommande tider och förvara detta i ett låst skåp på sakristians vind. Nyckeln till skåpet ska förvaras hos kantorn.

30. Visingsö - Beslut tas att verkställa erforderliga reparationer i postlokalen vid Visingsborgs hamn.

31. Bankeryd - Kommunfullmäktige beslöt att utse särskild hälsovårdsnämnd på tre personer att genast träda i verksamhet.

32. Gränna - Granlundska fonden upprättas genom en gåva från Änkefru Anna Mårten-Pehrsson på 10 000 kronor till Gränna stad. 

APRIL
33. Huskvarna - Inspektor Peterson får det hedervärda uppdraget att införskaffa en passande rock för användning av kusk vid körning av likvagn.

34. Huskvarna - Med anledning av att bostadsbehovet blivit ännu större efter att Husqvarna AB sagt upp alla understödstagare som bor i bolagets hus, begär fattigvårdsstyrelsen att samtliga rum och lägenheter å Rosendala ålderdomshem, som är avsedda för fattigvården, snarast måste ställas till fattigvårdens förfogande.

35. Mulseryd - Entreprenad för stängslet kring veterinärbostaden antas med 165 kronor för slanor, 116 kronor för stolpar samt för uppsättande av nämnda stängsel samt en enkel och en dubbel port 150 kronor.

36. Lekeryd
- Kommunen åläggs av länets befallningshavande att snarast möjligt anskaffa ett nytt och tidsenligt ålderdomshem, med utrymme för 10–15 personer, samt att anställa en föreståndarinna med nödiga kunskaper. Fattigvårdsstyrelsen anser dock att nuvarande ålderdomshem är dugligt nog och att det kan utökas vid behov, och lämnar därför påbudet utan avseende.

37. Huskvarna
- Biblioteksstyrelsen får uppdraget att förhyra lokaler i fastigheten Rosenborg 20 för att där inrätta en allmän läsesal. Till detta anslås ett belopp på 3 800 kronor.

38. Barnarp - AB Norrahammars Bruks bolagsstämma beslöt att arvodet för ordinarie styrelseledamöterna i likhet med föregående år skall utgå med 50 kronor åt vardera.

39. Huskvarna - Huskvarna skolbarns sång- och sagoafton till förmån för Förstamajblommans sommarkolonier 1920 arrangeras i Idrottshuset den 30 april. Inträdesbiljetten kostar 50 öre. Se bild till höger.

MAJ
40. Lekeryd - En extra kommunalstämma hålls med anledning av att Jönköpings läns hemslöjdsförening vill hålla en avgiftsfri kurs i hemslöjd i Lekeryd under sommaren och för detta ändamål söker lokal. Stämman beslutar att upplåta kommunalrummet och eventuellt någon av skollokalerna vid behov.

41. Rogberga
- Årets skyddskoppympning hålls tisdag 18 maj klockan 12 i kommunalsalen i Tenhult, med påföljande besiktning en vecka senare vid samma tid och på samma plats.

42. Gränna
- Byggnadsnämnden godkänner en ansökan från herr Rahm om att få uppföra ett nytt boningshus på tomt nummer 123 vid Bergsgatan. Se bild till höger.

43. Mulseryd
- Barnmorskan i Bottnaryd-Mulseryds barnmorskedistrikt, fru Björnberg, har tjänstgjort utan anmärkning sedan 1893, varför kommunalstämman förordar att hon forsatt uppehåller sin befattning till fyllda 60 år.

44. Ölmstad
- På grund av ruttna bjälkar har det norra rummet i barnmorskebostaden sjunkit. Kommunalnämnden föreslår till kommunalstämman att ersätta golvet med cementbetong samt att samtidigt bygga ut vedskjulet. Stämman godtar förslaget 11 juni, och ger i sin tur i uppdrag till byggnadskommittén att utföra arbetet.

JUNI
45. HuskvarnaHerr L. J Gustafsson i Huskvarna får i ett brev från Svenska Missionsförbundet meddelande om att den gosse på stationen Kinkenge i Belgiska Kongo, Npungumunu Danieli, som han betalat underhåll till, har slutat skolan för att läsa i sin by. Gustafsson tilldelas i hans ställe en annan gosse vid samma missionsstation. Se bild till höger.

46. Jönköping - En tillsatt kommitté får i uppdrag att planera mottagandet av körer från Chicago och Antwerpen. Dessutom tilldelas kören Orpheus i Jönköping ett anslag på 500 kronor för året, under villkoret att kören lämnar redogörelse för sin verksamhet till drätselkammaren.

47. Jönköping - Alma skriver ett vykort, med Sofiakyrkan som motiv, till majorskan Kellerman i Stockholm, vari hon beklagar sig att hon inte hört av sig på ett tag och hoppas att de ses snart. Se bild till höger.

48. Norra Unnaryd - Röstlängden för Norra Unnaryds kommuns valdistrikt upprättas vid Tveta, Vista och Mo fögderis häradsskrivarekontor. Längden korrigeras sedan och innefattar slutligen 169 personer.

49. Skärstad - Fönstren på gaveln och östra långväggen i kommunalsalen ska höjas och göras trekopplade. Ett annat fönster på gaveln ska igensättas varpå taket målas i vit oljefärg och väggarna målas i ljus mot taket passande färgton.

50. Rogberga - Rogberga Torvströförening beslutar att under sommaren uppföra ytterligare en torvlada på mossen vid Åkerby.

JULI
51. Månsarp - Från och med juli månad börjar en ny hälsovårdsordning att gälla för Smålands Tabergs stationssamhälle.

52. Visingsö
- Kommunalnämnden bifaller fru Anderssons hos Länsstyrelsen gjorda anhållan om tillstånd att i samband med måltider servera pilsnerdricka på Visingsö Turisthotell.

53. Bottnaryd - Kommunalstämman yttrar sig över ett förslag att använda brunnen vid sockenstugan för att förse prästgården med vatten. Då vattentillgången bedöms vara tillräcklig, beviljas framställningen mot villkor att pastoratet deltar i kostnaden för brunnsborrningen med en tredjedel eller 2 000 kronor som engångskostnad.

54. Svarttorp - Beslut tas av kommunalstämman att tillstyrka fattigvårdsstyrelsens förslag om att måla om i ålderdomshemmet.

55. Jönköping - Evangeliska Fosterlandsstiftelsen ansöker om tillstånd för diverse inrednings- och förändringsarbeten på fastigheten nr 3 i kvarteret Harpan. Se bild till höger.

56. Ödestugu - Barnmorskestyrelsens förslag på taxa för distriktsbarnmorskan godkänns. Den innebär att biträde vid förlossning eller missfall ger 6 kronor från dem som taxerar upp till 2 000 kronor, 10 kronor från dem som taxerar 2 001–3 000 kronor och 15 kronor från dem som taxerar över 3 000 kronor. Dessutom utgår en ersättning på 2 kronor för varje tillfälle vid efterskötning, annan behandling eller rådfrågning utanför barnmorskans bostad. Rådfrågning eller behandling i bostaden ger 1 krona.

57. Huskvarna - 540 kronor anslås för omläggning av trumman under Ebbesvägen i samband med anläggandet av en gångbana utmed Hakarpsvägen, på grund av att trumman vid större vattenflöden svämmar över.

58. Angerdshestra - Mjölnaren Sven Henriksson i Kvarntorp tilldelas ett lån på 600 kronor för att kunna bekosta sin sjuka hustrus vistelse på Torhults brunn. Dessutom erbjuder sig några av kommunens medlemmar att växelvis till honom skicka kvinnliga biträden, vilka ska avlönas med 2 kronor per dag.

AUGUSTI
59. Rogberga - På begäran av Kungliga Jönköpings regemente efterlyses inte mindre än två värnpliktiga ynglingar från Rogberga i Kungl. Maj:ts Befallningshavandes i Jönköpings läns kungörelser nr. 32. Båda lär vistas i Nordamerika. Dessutom efterlyses en från Sandseryd, en från Hakarp och en från Barnarp.

60. Bankeryd - Församlingsstyrelsens verksamhet beviljas ett anslag på 600 kronor nästkommande år med villkoret att fullmäktige får invälja två ledamöter i den kommitté som är verksamhetens organ.

61. Månsarp - Det meddelas att barnmorskan och sjuksköterskan tills vidare delar bostad i Holmskog under Bråten. Hyran på 35 kronor i månaden delas av Månsarps och Sandseryds landskommuner.

62. Norra Unnaryd - Kommunalstämman beslutar att göra en framställning hos länets landsting om ett extra löneanslag för veterinärstjänsten i Mulseryds distrikt. Anledningen grundar sig bland annat i att distriktet redan anses så skattetyngt att det blir svårt att lägga till ytterligare utgifter till veterinären, samtidigt som de gärna vill ha kvar praktiken.

SEPTEMBER
63. Gränna - För att lösa den mångåriga arkivfrågan har drätselkammarens ordförande införskaffat prospekt och kostnadsförslag på brandfria arkivskåp.

64. Månsarp - Tabergs Maskinfabriks AB begär hos Tabergs vattenledningsförening att få inleda vatten till en vattenpost på gården till lägenheten Alforsen, samt att till verkstadsområdet inleda vatten till en post för dricksvatten åt personalen.

65. Månsarp - På grund av svår bostadsbrist inom kommunen, särskilt i Smålands Taberg, beslutar kommunalfullmäktige att hos konungen anhålla om ett lån på 40 000 kronor.

66. HakarpI ärendet Klevalidens omläggning jämför kommunalnämnden vägförslagen från 1912 respektive 1918 och finner att förslaget från 1918 är bättre lämpat som trafikled, framför allt på grund av att detta har 10 meter mindre höjdstigning jämfört med förslaget från 1912.

67.Sandseryd - Med anledning av att fattigvårdsstyrelsen fått hyra lägenheten Bäckalyckan på fem år, beslutas att skorstenen ska muras om, tegel ska läggas på taket, ny trossfyllning ska läggas på vinden och källaren ska få ny dörr. Ordföranden verkställer beslutet genom att anlita Ängsfors snickerifabrik. Se bild till höger.

68. Svarttorp
- Med grund i att porto och skrivmateriel närmast fördubblats höjs kommunalnämndsordförandens lön med 50 kronor.

69. Barnarp - Kommunalnämnden beslutade föreslå att hundskatten för 1921 måtte bestämmas till 10 kronor per djur.

OKTOBER
70. Sandseryd - Ägaren till den fastighet landskommunen hyr till sjukstuga begär en hyreshöjning från 100 kronor till 150 kronor, något som kommunalnämnden anser skäligt och bifaller.

71. Gränna
- Telegrafverket erbjuder Gränna stad att uppsätta en telefonautomat under förutsättningen att lämplig plats för densamma kostnadsfritt upplåtes.

72. Bankeryd - Fullmäktige beslöt att icke söka dyrtidsanslag och i stället genom kommunalnämndens förslag utdela de 500 kronor som stod till förfogande till behövande inom kommunen under julen 1920.

73. Bankeryd -  Systembolaget och nykterhetsnämnden i Jönköping kallar till sammanträde lördagen den 30 oktober klockan ett på eftermiddagen med samtliga nykterhetsnämnder. Till ombud valdes Ernst Johansson.

74. Hakarp - Kommunalnämnden anser att åldersgränsen för erhållande av motbok bör bestämmas till 25 år. Den som sköter sig bör ha obegränsad tillgång, medan den som missbrukar spriten inte ska få tilldelas mer än högst två liter per månad.

75. Månsarp - Kommunalnämndens ordförande har mottagit ett testamentsbrev efter patron Johansson, vari 20 000 kronor utgår att förvaltas av kommunalnämnden genom en särskild fond.

76. Ölmstad - Med bakgrund i en skrivelse från landsfiskalen beslutar kommunalnämnden om omval av fjärdingsman Petersson på ytterligare tre år. Knappt två veckor senare väljer kommunalstämman hemmansägare Andersson för de kommande tre åren.

77. Norra Unnaryd - För kyrkogårdens iordningställande i värdigt skick beviljar kommunalstämman 150 kronor från hundskattekassan i bidrag.

78. Öggestorp - Beslut tas om försäljning av stugan Fridhem till ett pris av 450 kronor att tillträda 14 mars kommande år. På priset läggs planhyra att betalas av köparen från 14 mars 1920.

79. Hakarp - Av årets hundskattemedel på 190 kronor ska 120 kronor tilldelas föreningen "Barnens vänner" och de resterande 70 till kyrkvärdar för utdelning till behövande barn i norra skolroten.

80. Bottnaryd - Med anledning av det höga skattetrycket från föregående år, beslutar stämman att hos Kungl. Maj:t söka statsunderstöd "av anslaget till den synnerligt skattyngda landskommunen".

81. Skärstad - Kommunalfullmäktige beslutar att höja räntan på kommunens utlånade medel för innevarande år med 0,5 % och från 1921 med 1%.

82. Visingsö - En ny föreståndare för telefonstationen utses av kommunalstämman. Lägst anbud, 450 kronor om året i lön, ges av skomakarmästare Edvard Krantz i Kronholm, som därmed utses att ta över sysslan efter kommande årsskifte.

NOVEMBER
83. Jönköping - Någon gång på senhösten, troligen runt 1 november, rycker årsklass 1920 vid Jönköpings regementes livkompani in för tjänstgöring. Se bild till höger.

84. Jönköping - Efter anmälan från hyresnämnden sker bostadsinspektion i samtliga lägenheter på Änkhusgatan 3. Samtliga lägenheter visar sig lida av bristande underhåll, och två av dem är "absolut odugliga till människoboningar". Se bild till höger.

85. Sandseryd - Under ledning av brandchefen övas maskinisterna vid Norrahammars-Barnarps brandkår i användande av motorsprutan.

86. Jönköping - Allmänna Idrottsklubbens brottningstävling i Högre Allmänna Läroverkets gymnastiksal lockar 286 biljettköpare.

87. Ödestugu - Fattigvårdsstyrelsen antar ett anbud på köp av 400 kilo potatis för 10 öre kilot, 300 av dessa att levereras till ålderdomshemmet och resterande 100 till Ludvigsberg.

88. Jönköping - Byggnadschefen A. Andersson får tillstånd att utlägga en 6" vattenledning i Tullportsgatan från Odengatan till Slottsgatan och därifrån i Slottsgatan till brandposten vid Östra gränd för en beräknad kostnad av 7 800 kronor.

89. Jönköping - Dagskassan vid Café Stugan i Jönköpings stadspark den 21 november uppgår till 857 kronor och 20 öre, varav 9 kronor kommer från kägelbanan och resterande del från serveringen. 

90. Bankeryd - Kommunalnämnden diskuterar problemet mer rusdrycksmissbruket i Bankeryd. Vid flera tillfällen har mycket berusade personer avstigit tåg från Jönköping. Kommunalnämnden beslutade att hemställa hos vederbörande stationsbefäl i Jönköping att dessa i görligaste mån ville tillse att inga berusade personer får medfölja tågen till Bankeryd. De berusade personerna ansågs utgöra en verklig fara med tanke på att det varken fanns en lämplig plats för dessa eller tillräckligt med polis.

DECEMBER
91. Jönköping - Runt klockan 3 på morgonen söndagen den 12 december kör en bil i hög fart söderut på Barnarpsgatan. Den slirar åt gatans östra gångbana och stöter med bakdelen emot ett träd så kraftigt att suffletten åker av och slungas över gatan. En av de fyra i bilen, fanjunkare Sjökvist, slår i sin vänstra tinning så kraftigt att han senare avlider.

92. Rogberga
- Direktör Ernst L. Hartmann i Jönköping skänker 200 kronor att fördelas bland socknens fattiga. Beloppet baseras på den ersättning Hartmann fått av en Rogbergabo för att undvika rättegång efter att den senare av okynne skjutit Hartmanns hund.

93. Jönköping
- Folkskolestyrelsen anlitar gasverket för att lägga ner vattenledningar inom Ljungarums skolhustomt för såväl skolhuset som lärarbostaden och barnhemmet. Se bild till höger.

94. Lekeryd
- Ett yttrande föredras, gällande inrättande av ett bibliotek i församlingen. Efter påföljande diskussion beslutar kommunalstämman att ett folkbibliotek ska inrättas med ett anslag av 100 kronor för kommande år.

95. Ölmstad
- Enligt kommunalstämman har onykterheten tilltagit under det senaste året, främst bland ynglingarna. Det beslutas därför att en skrivelse ska avgå till befallningshavanden i Jönköpings län, med begäran om en generell nedsättning av motboksransonerna.

96. Järsnäs - Kommunalstämman beslutar att kommande års tre ordinarie stämmor ska annonseras ut i Jönköpings-Posten och Smålands-Tidningen.

97. Gränna - På förslag av drätselkammaren beslöt stadsfullmäktige att för kommunens räkning prenumerera på kommunalupplagan av Post- och Inrikes Tidningar.

98. Järstorp - Under året finns i fattigvårdssamhället fyra stycken direkt understödda utackorderade barn.

99. Jönköping - Under året finns 201 mantalsskrivna personer i Aktiebolaget Godhems fastighet.

100. Hakarp - Årsberättelsen visar att Föreningen Barnens Vänner i Hakarp under 1920 har delat ut 8 gosskostymer, 2 klänningar och 13 par skor för en kostnad av totalt 695:50 kronor. Priset för skor har varit 22:-, för klänningar 35:- och för kostymer 42 kronor. Se bild till höger.

NR. 4, JANUARI

Jönköpings stad, Hälsovårdsnämnden, K1

NR. 9, JANUARI

Kommunala affärsverken - Jönköpings spårvägar/Stadstrafiken, Trafikrapporter, F1:14

NR. 22, MARS

Huskvarna köping och stad, Folkskolestyrelsen, F1:1


NR. 39, APRIL

Huskvarna köping och stad, Föreningen Huskvarna Förstamajblomma, F1:1


NR. 42, MAJ

Gränna stad, Byggnadsnämnden, F1:3

NR. 45, JUNI

Huskvarna köping och stad, Huskvarna Kristna Söndagsskoleförening, F1:1


NR. 47, JUNI

Mats Fredings vykortssamling

NR. 55, JULI

Jönköpings stad, Byggnadsnämnden, F1:58

NR. 67, SEPTEMBER

Sandseryds landskommun, Fattigvårdsstyrelsen, G2:1

NR. 83, NOVEMBER

Oförtecknat fotografi

NR. 84, NOVEMBER

Jönköpings stad, Hälsovårdsnämnden, D8:1

NR. 93, DECEMBER

Jönköpings stad, Folkskolestyrelsen, F2:7

NR. 100, DECEMBER

Hakarps landskommun, Föreningen Barnens Vänner, F1:1