1921

Hundra händelser för hundra år sedan.

JANUARI
1. Månsarp - Tabergs Vattenledningsförening beslutar att debitera grosshandlare Jakobsson 25 kronor årligen för dennes vattenklosett.

2. Rogberga
- Kommunalfullmäktige beslutar att insätta en lampa med elektrisk belysning i kommunalsalen.

3. Svarttorp
- Den nye fjärdingsman som valts, utan att själv vara närvarande, vid kommunalstämman i december 1920, vill ej åtaga sig uppdraget. Därför omväljs den förutvarande fjärdingsmannen Lindahl till ett höjt arvode på sammanlagt 250 kronor.

4. Huskvarna
- Huskvarna stad går in som korporativ medlem i Svenska Vägföreningen för en årsavgift på 20 kronor.  Staden blir även medlem i Svenska Brandskyddsföreningen för avgiften 50 kronor per år.

5. Bankeryd - Länssjuksköterskan Ebba Blank reser till Bankeryd för att provta samtliga fall av difteri i kommunen.

6. Bottnaryd - Fjärdingsman Strid väljs att fortsätta sin tjänst ytterligare tre år, med en årlig lön av 175 kronor.

7. Ölmstad - Hälsovårdsnämnden anger att det vid årets början finns 1 326 invånare i kommunen.

FEBRUARI
8. Huskvarna 
- Som nödhjälpsarbete ska anordnas nivellering av Stampabacken och i samband därmed reparation av Kvarnbron samt omläggning av Jönköpingsvägen från Stockmakaregatan till Kavla.

9. Lekeryd - Folkbiblioteket startar sin utlåningsverksamhet. I stadgarna, som är undertecknade den 4 februari, står det under § 5 att biblioteket ska hållas öppet på lördagar mellan klockan 7 och 8 på eftermiddagen. Se bild till höger.

10. Barnarp - Kommunalfullmäktige beviljar efter utredning medel till iordningställande av två natthärbärgen för kringresande arbetslösa, så kallade luffare – ett i polisfinkan i marketenteribyggnaden vid Norrahammars bruk och ett i ett rum i lägenheten Ljungsbo. Se bild till höger.

11. Sandseryd - Kommunalfullmäktige beslutar i enlighet med disponent Nyréns förslag att anslå medel till nödhjälpsarbete i form av makadamslagning. Efter att ärendet passerat kommunalnämnden bestäms summan till 2 000 kronor, som ska anslås från Mattssonska donationsfonden.

12. Jönköping - Ett garage för den från Tyskland nyligen inköpta ambulansen inrättas i vagnboden vid brandstationen för en kostnad av 1 750 kronor.

13. Hakarp - Huskvarna dispensärverksamhet tilldelas ett kommunalt anslag på 5 öre per invånare i Hakarps kommun, vilket uträknat på folkmängden som vid senaste årsskiftet uppgick till 1 869 personer kommer att landa på 93:45 kronor.

14. Jönköping - Ingenjör Gäverstam anmäler att färganstrykningen i hans bostad på Skolgatan 14 innehåller för höga halter arsenik. Stadsläkarens inspektion ger vid handen att arsenikhalten i färgen är så hög att den enligt giftstadgan är förbjuden och måste borttagas.

15. Ölmstad - Kommunalstämman beslutar att anhålla hos Konungens Befallningshavande att inte tillåta daglig biltrafik mellan Brötjemark och Ödeshög, då man anser att vägen mellan Brötjemark och Ölmstad Mellangård först måste breddas.

16. Jönköping - En strid mellan fattigvårdsstyrelsen och stadsfullmäktige med drätselkammaren under året leder till att hela fattigvårdsstyrelsen avgår. Den 24 februari håller en helt utbytt styrelse sitt första möte.

MARS
17. Jönköping - För varmbadhusets räkning får herr Asplund uppdraget att inköpa 300 badhanddukar samt erforderliga mattor till första klassens herrkarbadavdelning.

18. Månsarp - Kommunens representanter går i svaromål mot Bränslekommissionen på tingsstället i Jönköping. Ärendet gäller rabattkort å ved som inte lämnats till kommissionen i behörig tid.

19. Huskvarna - Huskvarna lärarinneförening önskar få till stånd ett gemensamt sammanträde mellan folkskolans lärarkår och överlärare beträffande nytt reglemente för Huskvarna skolor.

20. Skärstad - Socknens ombud till bolagstämman för JönköpingGripenbergs järnväg får med sig två önskningar från fullmäktige. Dels att anpassa morgontågets ankomsttid till Lyckås gård, och dels att anpassa avgångstiderna för eftermiddagstågen från Jönköping och Vireda.

21. Månsarp - Kommunen godkänner ett avtal med Barnarp om att få använda sig av sistnämnda kommuns epidemisjukhus till en årlig kostnad av 400 kronor samt 3 kronor i dagsavgift per patient.

22. Barnarp - Beslut fattas att handlare Sjöberg samt skomakare Svensson i Moliden mot ersättning ska ta emot och dela ut posten i Barnarp.

23. Norra Unnaryd - Kommunalnämnden inköper ved för skolans och fattigvårdens behov till ett pris per famn av 18 kronor för björk och 12 kronor för barrved.

24. Jönköping - Den 24 mars skickar Gustaf en påskhälsning till fröken Magna Andersson i Kävsjö. Se bild till höger.

25. Norra Unnaryd - Ett vaccinationsmöte med provinsialläkaren Gustaf Lindgren och Norra Unnaryds kommunalnämnd bestäms att anordnas den 17 maj klockan 11.00. Lokalen bestäms bli ålderdomshemmet vid kyrkan.

26. Angerdshestra
- Kommunalstämman beslutar att bidra med 25 kronor årligen till telefonen hos distriktsveterinären i Röksberg, Mulseryd.

27. Ölmstad - Beslut fattas att under sommaren införa elektrisk belysning i kommunalhuset och ålderdomshemmet med 8 ljuspunkter i vardera byggnad.

APRIL
28. Jönköping - Fotograf Bernhard Jernberg på Bymarken tar ett fotografi av artilleriregementets 5:e batteri, troligen någon gång under våren. Se bild till höger.

29. Jönköping - Den 9 april håller agitatorn Kata Dalström en föreläsning i Rådhusets övre våning för Jönköpings nya arbetarekommun och Socialdemokratiska ungdomsklubben.

30. Angerdshestra - Barnavårdsnämnden håller årets enda sammanträde och tar då upp årets enda ärende, ett barn fött utom äktenskapet.

31. Jönköping - Ur konditorn Arvid Östbergs donationsfond plockas 500 kronor för att flytta bysten av Viktor Rydberg i Rådhusparken till annan plats i samma park, som ska bestämmas av stadsarkitekten August Atterström.

32. Gränna - Åt herr Johansson och Roman uppdrogs att ombesörja nedtaging av hinderliga granar och träd vid torget.

33. Svarttorp - Makarna Karlsson försäljer en avsöndring från sitt hemman Övravad Norrgård nr. 3 till kapten Ramfelt. Avsöndringen består av hemmanets andel i Övravads förra soldattorp Brandthemmet samt ett norr där om beläget jordområde, tillsammans under benämning Svarttorps skogsallmänning. Se bild till höger.

34. Mulseryd - Vid företagen entreprenadauktion stannade summan på 20 kronor per famn ved till ålderdomshemmet och skolorna. Sammanlagt gick 20 famnar till ålderdomshemmet, 20 till Mulseryds skola, 6 famnar vid Ryds skola, 6 famnar vid Björkhaga skola och 6 famnar vid Augutarems skola.

35. Gränna -  Södra Vätterns Kraftaktiebolags plan om att vid Gränna uppföra en betongbro godkänns, med villkoret att bron blir sex meter bred.

36. Gränna - S. A. Johansson i Ribbagården begär att få nedtaga ett större träd vid hans landsägokant, eftersom "den skadade den nyanlägda trädgården" och stod i vägen för uppsättande av staket. Drätselkammaren beslöt tillmötesgå denna begäran.

37. Sandseryd - Fru Dalberg i Berghem får av kommunalnämnden tillstånd att utminutera mjölk i sin affär.

MAJ
38. Barnarp - AB Norrahammars Elektricitetsverk gör aktieutdelning på 3 615 kronor.

39. Jönköping
- Innehavarna av kiosken vid Rocksjön, Gustafsson & Rolfe, anhåller om att få en gasledning framdragen till kiosken, mot att de själva står för halva kostnaden. Drätselkammarens överläggningar i frågan slutar med att innehavarna måste stå för hela kostnaden.

40. Mulseryd - Skolrådet antar en ny ordningsstadga för skoldistriktet. Där framgår bland annat att höstterminen kommer att börja runt 7 augusti, och att skoldagarna inleds klockan 9 på morgonen.

41. Bankeryd
- Efter inkommen skrivelse tillsätter kommunalfullmäkige en arbetslöshetskommitté att verka för kommunalt ingripande genom nödhjälpsarbete åt kommunens arbetslösa.

42. Öggestorp - Skyddskoppympning genomförs i Tenhult klockan 15 den 7 maj, med efterföljande besiktning samma tid en vecka senare.

43. Jönköping - Varmbadhuset debiteras 11 kronor och 20 öre för reparation av varm- och kallvattenkranar. Se bild till höger.

44. Bottnaryd - Efter påpekande från fattigvårdskonsulenten beslutar kommunalstämman att en ny bod ska uppföras vid ålderdomshemmet. Den ska uppföras i anslutning till brygghuset med samma bredd och höjd, och en längd av 38 fot, och inrymma såväl vedbod som likbod och redskapsbod.

45. Gränna - På uppdrag av magistraten inköptes av stadsfiskalen G. Engström en soffa till poliskontoret.

JUNI
46. Sandseryd - Brand utbryter i gjuteriet. Motorsprutan från Norrahammar-Barnarps brandkår rycker ut och släcker branden på en kort stund.

47. Barnarp
- Nykterhetsnämnden tar upp ett ärende om misstänkt hembränning i Lockebo. I brist på bevis får dock ärendet lämnas utan åtgärd.

48. Sandseryd
- Nykterhetsnämnden har fått in 33 ansökningar om förnyelse av spritböcker. Av dessa avstyrks 7 stycken, medan 26 godkänns.

49. Huskvarna - Klass IV vid Huskvarna kommunala mellanskola går ut och allt förevigas med ett examensfotografi. Se bild till höger.

50. Öggestorp
- Barnen i Öggestorps småskola går sista skoldagen för terminen den 15 juni.

51. Ödestugu
- Lanthandlare Karl Svensson i Broholm gifter sig med Ebba Johansson från Klockaregården. Se bild till höger.

52. Gränna - Enligt provinsialläkaren Werners brev till Kungl. Medicinalstyrelsen skyddskoppympas 27 personer i Gränna, 19 på Visingsö, 8 i Vireda, 17 i Ölmstad och 10 i Adelöv.

53. JönköpingEn partiell riksskyttetävling för södra Sverige, som anordnas av Jönköpings läns Skytteförbund, äger rum i Jönköping den 20–23 juni med 800 deltagare. Se bild till höger.

54. JönköpingEfter ett direktiv från Statens Järnvägars andra distrikt, beslutas att stadens station ska benämnas "Jönköping Central".

55. Järstorp - Vid vårterminens slut den 30 juni uppgår det totala antalet lärjungar vid Järstorps småskola och folkskola till 86 elever, fördelade på 47 gossar och 39 flickor. Den tjänstgörande lärarkåren vid samma tidpunkt utgörs av tre kvinnor och en man.

JULI
56. Gränna - Bröderna Roman beviljas uppföra en magasinsbyggnad i hamnen för förvarning av tegel med mera samt till denna utlägga räls för transport av material.

57. Jönköping - Av de mängder av föremål som passerar stadens pantlånteinrättning, märks den 2 juli 15 stycken te-, kaffe- och gräddkannor till ett pantvärde av 100 kronor. Se bild till höger.

58. Bottnaryd - Rättare Andersson i Ledshestra begär ersättning för en gården tillhörig ståltrådslina som förstörts i samband med brunnsgrävningen vid sockenstugan.

59. Gränna -  Källarmästaren Frick ansöker om att vid Örserums badanstalt få till spisande gäster vid dukat bord och lagad måltid få servera pilsnerdricka.

60. Visingsö - Kommunalnämnden ger tillstånd till utskänkning av pilsnerdricka till spisande gäster på turisthotellet och på pensionatet Wettersborg.

61. Huskvarna - Nykterhetsnämnden hemställer till Systemaktiebolaget om att tilldelningen av sprit till arbetslösa ungkarlar, "som ligga sina föräldrar till last", bör inskränkas och helst upphöra.

62. Huskvarna - Den ledigannonserade platsen som biljettförsäljerska vid stadens varmbadhus hade sökts av 12 personer.

AUGUSTI
63. Öggetorp - Kommunalnämndens ordförande betalar ut 500 kronor till K. A. Tubbin att användas till prästerskapets löner.

64. Rogberga - Efter många turer under årets tidigare sammanträden, beslutar kommunalfullmäktige till slut att försälja lantmannaskolans fastighet med tillhörande inventarier till styrelsen för nämnda lantmannaskola, för en summa av 26 000 kronor.

65. Gränna - Efter varning om att hon inte kan arbeta vidare med sin nuvarande lön så höjs Linnea Rydbergs månadslön på fattigvårdens försörjningsinrättning från 45 till 50 kronor.

66. Hakarp - 11 pojkar och 10 flickor i första och andra klassen på Egnahemsskolan har, efter den dagliga morgonandakten, som första ämne på måndagens schema tal- eller läsövning och skrivning. Totalt har klassen 24 timmars undervisning under en vecka. Se bild till höger.

67. Huskvarna - Från Granitaktiebolaget C. A. Kullgrens Enka i Uddevalla ska avhämtas 70 ton gatsten, varav cirka 40 ton behövs till den nya skolbyggnaden på söder. Frakten bestäms till 10 kronor per ton.

68. Jönköping - Den 26 augusti är det upprop vid Jönköpings Högre Allmänna Läroverk. Dagen efter klockan 8 på morgonen startar undervisningen.

SEPTEMBER
69. Skärstad - Trots ringa arbetslöshet i kommunen tillsätts en arbetslöshetskommitté, då situationen befaras ändras under senhösten och vintern.

70. Huskvarna - Stadsstyrelsens ansökan om tillstånd att få tillbygga nuvarande polisstation samt utföra diverse ändringsarbeten beviljades, "under förutsättning av hälsovårdsnämndens godkännande beträffande inrättande av vattenklosett". Se bild till höger.

71. Jönköping - Stadsparkssällskapets styrelse beslutar att rusta upp fågeldammen genom att gjuta en cementbarriär runt omkring samt att sätta upp ett nytt stängsel.

72. Jönköping - En representant från folkskolestyrelsen, Sanna folkskolas avgående lärarinna Åkerbrandt och den tillträdande läraren Welin håller möte om upprustning av lärarbostaden. Detta slutar i en omstrykning av taket i sängkammaren samt installation av ett skåp med hyllor i köket.

73. Jönköping - Vid biblioteksstyrelsens sammanträde yttrar bibliotekarien för första gången att det vore önskvärt att övergå till ett utlåningssystem med öppna hyllor.

74. Månsarp - Tabergs Yllefabrik betalar 50 kronor i vattenavgifter till vattenledningsföreningen för det vatten som använts till murning och liknande vid restaureringen av huvudbyggnaden Berget.

OKTOBER
75. Bankeryd - Bankeryds Missonsförenings sjukvårdskommitté får i och med oktober månads början ett årligt anslag för att fortsatt kunna bedriva sin sjukvårdsverksamhet.

76. Norra Unnaryd - Kommunalstämman bidrar med 26 kronor till nybyggnad av distriktsvetrinärens telefonlinje mellan Röksberg och Mulseryd under föreställningen att veterinärens befatting i Röksberg upprätthålles.

77. Mulseryd - Kommunalstämman beslutar att byta ut stolpar och reparera telefonlinjerna MulserydJära och MulserydRöksberg.

78. Ödestugu - Efter några olika turer beslutar kommunalstämman slutligen att ett natthärbärge för luffare ska inrättas i den nyuppförda tvättstugans norra rum.

79. Visingsö - Barnmorskan Erika Magnusson skriver ett brev till kommunalnämnden, i vilket hon begär att ersättningen till hus och ved på 275 kronor utökas till åtminstone 300 kronor. På grund av rådande dyrtidsläge beviljar nämnden en ökning av ersättningen med 25 kronor.

80. Barnarp - Kommunalfullmäktige beslutar att inrätta och ordna ett arkiv i brukets läsestuga.

81. Rogberga - Det första fallet i ett större utbrott av scharlakansfeber inträffar. Nio barn i Hyltena, Riddersberg, Åkarp och Bogla insjuknar på mindre än en månad. Smittan tros komma från Jönköping där en ladugårdskarl varit på besök.

82. Jönköping - A. Jeansson, innehavare av lägenheten Almelund 7, ansöker om byggnadslov för tillbyggnad av sin fastighet med affärslokaler. Se bild till höger.

83. Bottnaryd - Kommunalstämman utser en person i varje rote att insamla bidrag till Hjälpkommittén för det hungrande Ryssland.

84. Ölmstad - Då Björstorps skolsal även används för olika sammankomster, beslutar kommunalstämman att insätta tre elektriska ljuspunkter där. Vid anmälan ska samma rätt gälla Ingaryds skola.

85. Angerdshestra - Inkomsterna från hundskatten kommande år, som bestäms till 8 kronor per hund, beslutas samtidigt att gå till premier för dödade rävar, 8 kronor per styck, och dödade grävlingar, 3 kronor per styck.

86. Jönköping - Hamnkontoret får in en skrivelse från nybildade Visingsö Ångbåtsaktiebolag. Där förklarar de att de inom några dagar ämnar starta sin gods- och persontrafik JönköpingGrännaVisingsö med ångaren Visingsborg. Anledningen till skrivelsen är en önskan om nedsättning av hamnavgiften.

NOVEMBER
87. Svarttorp - Kommunalstämman anhåller om att slippa den indragning av två av postdagarna som postdirektören i Östra distriktet förfrågat sig om i en skrivelse.

88. Jönköping - Efter en lugn förmiddag för måndag den 7 november för brandkåren, bjuder eftermiddagen på flera händelser. Först soteld på Kanalgatan 32 klockan 14, sedan rycker epidemivagnen ut till Östra Holmgatan 21 klockan 17.20, och slutligen soteld igen klockan 18.45. Den sistnämnda gången på Östra Storgatan 34. Se bild till höger.

89. Lekeryd - Med anledning av att Kungl. Poststyrelsen vill minska postutkörningen till Forserum–Lekeryd–Svarttorp med två dagar per vecka, föreslår kommunalstämman att ersätta denna linje med den gamla Tenhult–Lekeryd–Svarttorp för att kunna behålla sex dagars postutdelning i Lekeryds kommun och samtidigt få ner transportkostnaderna.

90. Ödestugu
- Kommunalnämnden antar ett anbud på 8 öre per kilo för leverans av 400 kilo potatis, varav 300 kilo till ålderdomshemmet och 100 kilo till Lena Pettersdotter i Ludvigsberg.

91. Hakarp - Efter att provinsialläkaren har anmärkt på "slaskhögarna" vid Stensholms fabrik, beslutas att införskaffa täta tunnor som rekommenderas stå på cementerat underlag och som ska kunna tömmas vid behov.

92. Sandseryd - Södra Sveriges Ångpanneförening skriver ihop sin rapport från beskitningen av Sandseryds Elektricitetsverk. Det mesta är tillfredsställande, men både upp- och nedtransformatorerna behöver troligen snart bytas ut, helst då tröskverket i Ulvstorp behöver mer elektrisk kapacitet.

93. Ölmstad - Efter att en teckningslista cirkulerat sedan sommaren håller Ölmstad Norra Energiförening u.p.a. sitt första styrelsemöte.

94. Öggestorp
- Kommunalstämman beslutar att inköpa lägenheten Lilla Lunden under Sjöberg för en summa av 4 000 kronor gravationsfritt.

95. Bankeryd
- Val av 10 ledamöter till kommunalfullmäktige hålls i den västra salen i det nya skolhuset vid kyrkan.

DECEMBER
96. Ödestugu - Arbetslöshetskommittén beviljas ett anslag på 500 kronor, samt fri jord, mark, grus och sten, till eventuellt framtida nödhjälpsarbete. Detta skulle i så fall bestå av förbättring av bygdevägen ÖdestuguHestra och den så kallade "Surebrunskröken".

97. Visingsö - En skrivelse från Jönköpings läns elektricitetsförening rörande utredning om elektrifiering av Visingsö, lämnas utan åtgärd av kommunalnämnden med hänvisning till tryckta tider och oviss framtid. Även kommunalstämman lämnar något senare frågan utan vidare reflektion.

98. Hakarp - För att kunna fortsätta makadamslagningen, som utförs som nödhjälpsarbete av Södra Sveriges Statsarbeten, anslås ytterligare 3 000 kronor som ska upplånas genom kommunens övertagande av Söderbergska donationsfonden.

99. Skärstad - Kommunalfullmäktige beslutar att två prenumerationer skulle tecknas för Svenska Landsbygdens Kommunaltidning: en till kommunalfullmäktiges och en till kommunalnämndens ordförande.

100. Bankeryd
- Vid årets sista dag har Bankeryds landskommun 1 251 invånare.

NR. 9, FEBRUARI

Lekeryds landskommun, Folkbiblioteksstyrelsen, F1:1


NR. 10, FEBRUARI

Barnarps landskommun, Kommunalfullmäktige, E1:1


NR. 24, MARS

Mats Fredings vykortssamling


NR. 28, APRIL

Ebbe Ombäcks arkiv, K1:2

NR. 33, APRIL

Stiftelsen Svarttorps Skogsallmänning, F1:1


NR. 43, MAJ

Jönköpings stad, Drätselkammaren, G6


Nr. 49, JUNI

Huskvarna köping och stad, Folkskolestyrelsen, K2:1

NR. 51, JUNI
Ödestugu hembygdsförening, K1:5


NR. 53, JUNI

Jönköpings stad, Drätselkammaren, A2:26


NR. 57, JULI

Jönköpings stad, Pantlåneinrättningen, E1:1

NR. 66, AUGUSTI

Hakarps landskommun, Folkskolestyrelsen, D1:1


NR. 70, SEPTEMBER

Huskvarna köping och stad, Byggnadsnämnden, F1:84


NR. 82, OKTOBER

Jönköpings stad, Byggnadsnämnden, F1:68

NR. 88, NOVEMBER

Jönköpings stad, Brandkåren, D4:4