1922

Hundra händelser för hundra år sedan.

JANUARI
1. Järstorp - Vid årets ingång förfogar kommunen över kassatillgångar på 3 252 kronor och 70 öre. Det finns dock även en brist på 1 417 kronor och 28 öre att dra av från denna summa.

2. Lekeryd
- Styrelsen för Lekeryds kommuns folkbibliotek begär högsta möjliga anslag för inköp av nya böcker. Kommunalstämman beslutar att bidra med 100 kronor från hundskattemedlen.

3. Barnarp
- Kommunalfullmäktige beslutar att lösgöra 10 000 kronor för understöd till behövande arbetslösa. 

4. Jönköping - En relativt lindrig influensaepidemi bryter ut i början av januari. Fram till i början av mars rapporteras 960 fall, varav 13 dödsfall.

5. Ölmstad
- De stadgar som Ölmstads Norra Energiförening u.p.a. i Brötjemark antog i oktober året innan godkänns av Landskansliet, varmed föreningen blir officiellt registrerad. Se bild till höger.

6. Hakarp - För att bedriva kommunens nödhjälpsarbeten upplånar kommunalnämnden ett belopp på totalt 5 300 kronor från magasinskassan, Palmstrandska fonden och Söderbergska donationsfonden.

7. Jönköping - Hovrättsrådet Albert Nordin väljs till ordförande i stadsfullmäktige.

8. Sandseryd - En ny kommitté, som får namnet Norrahammars arbetslöshetskommitté, bildas för samarbete mellan Barnarps, Månsarps och Sandseryds kommuner i frågor rörande nödhjälpsarbeten.

9. Norra Unnaryd - Enligt taxeringslängden rörande Kronans domäner utgör den beskattningsbara inkomsten inom Norra Unnaryds socken 53 000 kronor. 

10. Bankeryd
- Efter anmodan föreslår kommunalnämden att kommunalfullmäkte ska tillsätta en särskild valnämnd med uppdrag att föreslå kandidater till framtida förtroendeuppdrag.

11. Huskvarna
- På begäran av hälsovårdsnämnden stryks bestämmelsen "Golvet skall vara slått [sic] och lätt tvättbart, helst belagt med ämne, som ej genomsläpper vatten" ur matvarustadgans § 7.

FEBRUARI
12. Jönköping - Stiftelsen Anna Kjellbergs minne ansöker om byggnadsnämndens godkännande av nya ritningar för ombyggnad av sjukhemmet i kvarteret Åsikten. Se bild till höger. 

13. Huskvarna - Ett område på 300 kvadratmeter norr om Rosendala gårdssmedja mellan Grännavägen och Vättern utarrenderas till smeden Henning Gustafsson mot en årlig avgift på 50 kronor. 

14. Huskvarna - Sju anbud inkommer på arrendering av Stadsparksstugan i kostnadsintervallet från 400 till 750 kronor. Det högsta anbudet lämnas av Bettie Persson och Karin Larsson, som får en arrendetid på tre år.

15. Svarttorp - Fattigvårdsstyrelsen uppmanas i ett brev från Vadstena att hämta hem Hilda Josefina Gustafsdotter den 15 februari, men på grund av att det anses svårt att få en plats till henne på ålderdomshemmet vädjar man till överläkaren i Vadstena att behålla henne där ännu ett tag.

16. Rogberga - För kommunens räkning lägger fullmäktige ett anbud på 36 900 kronor för väganläggningen "Sjöberg" i Öggestorps socken. Ett av syftena med detta vägarbete är att avhjälpa arbetslöshet.

17. Barnarp - Ett nytt reglemente för Barnarps sockens frivilliga brandkår blir antaget. Detta undantar stationssamhällena Norrahammar och Hovslätt.

18. Hakarp - Kapten R. Ekwalls uppgjorda förslag till förbindelse med nya Ådalsvägen vid Ebbes bruk och landsvägen vid Pettersberg anses för dyrt i förhållande till behovet. Kommunalnämnden föreslår i stället att en billigare väg bör anordnas mellan Ebbes bruk och Ådalsvägen. Se bild till höger.

MARS
19. Norra Unnaryd - Med anledning av en skrivelse från provinsialläkaren G. Lindgren i Gislaved, beslutar kommunalnämnden att ett kommunalt vaccinationsmöte ska anordnas den 19 maj.

20. Jönköping
- Hamnavgifterna höjs med 75 % för fartyg och 20 % för varor. Denna nya taxa gäller året ut.

21. Jönköping - Systembolagets utskänkning av spritdrycker, vin och öl flyttas från teaterhuset till den av bolaget disponerade restaurangen vid Hoppets gränd.

22. Öggestorp - Fastigheten Lilla Lunden under Sjöberg hyrs ut till Anders Johan Magnusson i Kalvsås för 150 kronor per år. 

23. Skärstad - Åt kommunalnämndens ordförande uppdrogs att, på kommunens bekostnad, servera kaffe med bröd två gånger per dag åt taxeringsnämnden under pågående taxeringsarbete innevarande år. 

24. Sandseryd - Två personer ur Sandseryds kommunalfullmäktige utses till att uppvakta direktör Gustaf Tham i Huskvarna, med anhållan om att Husqvarna Vapenfabrik AB inte ska flytta vissa arbeten från Norrahammar till Huskvarna och därigenom bidra till ökad arbetslöshet i bygden.

25. Ölmstad - Kommunalstämman i Ölmstad ska betala årsavgift för sammanlagt tolv ljuspunkter i kommunalrummet och ålderdomshemmet. För de fem ljuspunkterna i kommunalhuset betalas årsavgiften av de boende i huset.

26. Lekeryd - När kommunalstämman samlas för att behandla revisionsberättelser, räkenskaper, rusdrycksförsäljning, vägbyggen och annat finns 41 röstberättigade deltagare på stämman. 

27. Angerdshestra - Kommunalstämman beslutar att bidra med 25 kronor årligen till distriksveterinären i Röksberg, Mulseryd, för telefon.

28. Månsarp - Inför valet till kommunalfullmäktige ska de olika korporationerna själva bekosta tryckningen av valsedlar.

APRIL
29. Jönköping - I och med april månads början och i enlighet med gällande lag öppnas en poliklinik för könssjukdomar på Västra Holmgatan 2.

30. Jönköping
- Jönköpings Hantverks- och Industriidkareförening får tillstånd att inreda en sammanträdeslokal i det gamla stallet med avträden och magasin i kvarteret Bäret 4. Se bild till höger.

31. Angerdshestra
- Årets enda sammanträde med barnavårdsnämnden hålls den 10 april. Förutom den vanliga formalian utses en barnavårdsman till ett barn i Bengtsbryna.

32. Jönköping - En additionsmaskin av märket Burrough's köps in till Jönköpings stads byggnadskontor för en kostnad av 1 675 kronor.

33. Huskvarna - Stadsfullmäktige tar beslutet att skjuta upp inrättandet av en obligatorisk sjunde årskurs vid stadens folkskolor med minst två år. Efter påtryckningar från folkskolestyrelsen upphävs uppskovet genom omröstning i fullmäktige redan månaden därpå.

34. Huskvarna - På Huskvarna skolas hundraårsdag den 29 april donerar åtta personer 100 kronor vardera till vad som kommer att bli "100-årsminnets premiefond".

35. Jönköping - Under månaden säljs 38 829 majblommor. Behållningen på 3 428 kronor och 96 öre går till driften av sommarsanatoriet i Ljungarumsskogen samt till dispensärverksamhet. Se bild till höger.

MAJ
36. Bankeryd - Tisdag 2 maj med start klockan 16 genomför provinsialläkaren skyddskoppympning i ålderdomshemmets lokaler. Återbesiktning sker på samma plats en vecka senare.

37. Skärstad - Huskvarnaavdelningen av Röda korset föreslår att Skärstads och Ölmstads socknar ska slås samman till ett sjukvårdsdistrikt med gemensam sjukstuga och anställande av en sjuksköterska. Kommunalnämnden och hälsovårdsnämndens ordförande ska utreda frågan under året.

38. Öggestorp
Provinsialläkaren Johan Larsson i Jönköping är ansvarig för att genomföra skyddskoppympning i Tenhult den 4 maj med efterföljande besiktning exakt en vecka senare.

39. Gränna - Åt herr vice ordföranden uppdrogs att på lämpligaste sättet anordna firandet av svenska flaggans dag.

40. Gränna - Apotekaren Olle Högdal får efter ansökan köpa en tomt till ett pris av 5 kronor kvadratmetern, för att på denna tomt bygga ett apotek.

41. Huskvarna - Holger Lövgren, som skadat sitt öga under makadamslagning och fått det ersatt av ett emaljöga, får räkningarna betalda av drätselkammaren.

42. Jönköping - Utgiften på 6 600 kronor för att anlägga en huvudavloppsledning från Kungsgatan till Vättern ska betalas genom upptagande av amorteringslån.

43. ÖdestuguNödhjälpsarbetare från Ödestugu får i uppdrag att arbeta med sänkning av den så kallade Backtabacken i Öggestorps socken.

44. Jönköping - Esther skickar ett namnsdagsvykort till väninnan Ingeborg i Linköping. Motivet som väljs ut är ett parti från Ljungarumsskogen. Se bild till höger.

45. Bankeryd - Efter några turer godkänns slutligen lantbrukaren i Västergårdens begäran om att få ersättning för förlust av växande gröda på den jord som tagits i anspråk vid anläggandet av vägen BankerydSkirebo.

46. Bottnaryd - Hälsovårdsnämnden hotar två målsmän med vite på 10 kronor vardera om de inte skyddskoppympar sina i skolåldern varande barn inom en månad.

47. Månsarp - Kommunalnämnden erhåller ett donationsbrev på 10 000 kronor till minne av pastor Karl Palmberg och hans hustru Hilli, utfärdat av bankdirektör S. H. Thelander som är son till nämnda Hilli Palmberg.

JUNI
48. Hakarp - H. Halls Boktryckeri AB donerar 200 kronor till kommunalnämnden för utdelning till arbetslösa familjeförsörjare inom Egnahemsområdet.

49. Jönköping - Föreståndarinnan vid Jönköpings Elementarskola för flickor, professorskan Gerda von Feilitzen, avslutar sin tjänst vid vårterminens slut. Tjänsten fylls senare av fröken Lotten Rignell. Se bild till höger.

50. Visingsö - Fruarna Hilda Carlsson och Dagmar Andersson får tillstånd att sälja pilsnerdricka i sina lokaler, pensionatet Wettersborg respektive Turisthotellet, fram till och med den 15 oktober innevarande år.

51. Jönköping - I början av juni håller Byggnadsföreningen Kedjan 20-årsfest, bland annat innefattande kaffe med bästa dopp samt ostkaka från landet.

52. Gränna - Sedan numera övre våningen i boningshuset å tomt nr 199 ställts i ordning till bostad och Karl Håkansson ditflyttat, bestämdes den årliga hyran för lägenheten till 100 kronor, varmed Håkansson förklarat sig nöjd.

53. Huskvarna - Från och med juli månad upphör Huskvarna växelstation att hålla öppet hela natten för att i stället ha extra öppet mellan klockan 21 och 23 med en nattexpeditionsavgift på 20 öre.

54. Jönköping - En ändring i stadens byggnadsordning föreslås, nämligen att höjden från golv till tak i boningsrum ska vara minst 2,40 meter.

JULI
55. Gränna - Åt Herr C. J. Roman uppdrogs att förhandla och eventuellt träffa avtal rörande inköp av grus till gångbanan vid hamnvägen samt till skolgårdarna.

56. Jönköping - Bagare Johansson får godkänt av byggnadsnämnden att uppföra ett bageri på sin tomt vid Gröna gatan. Se bild till höger.

57. Huskvarna - 500 kronor anslås till makadamslagning för iordningställande av vägen som leder från Egnahemsvägen genom kvarteret Månberget.

58. Visingsö
- Inventarieförteckningen från den 31 juli över sjukstugans tillhörigheter redovisar ett bestånd av 16 filtar, 11 bolstervar, 12 kuddvar, 17 örngottsvar, 44 handdukar och 15 par lakan. Vidare finns sjukvårdsartiklar till ett värde av 1 612 kronor.

AUGUSTI
59. Ödestugu - 14 flickor börjar i klass 3–6 på Ödestugu kyrkskola med Th. Nicander som tjänstgörande lärare. Se bild till höger.

60. Barnarp - Kommunalfullmäktige beslutar att dess antal ledamöter, i enlighet med invånarantal och gällande förordningar, även fortsatt ska vara 25 stycken.

61. Järstorp - Den 7 augusti infaller det nya läsårets första skoldag för de 83 eleverna vid Järstorps folkskola.

62. Järsnäs - Kommunalkassan utökas med 25 kronor i jaktarrende för Sjövik.

63. Huskvarna - Drätselkammaren godkänner ingenjör Olssons uppgjorda förslag till gränsmur mellan Stampabacken och direktörsbostadens park öster om denna backe.

64. Jönköping - Jönköpings Spårvägar beställer 110 dukar från Dunkehallars Spinneri & Väveri A.-B. till en kostnad av 22 kronor och 54 öre. Se bild till höger.

SEPTEMBER
65. Angerdshestra - Vid extra kommunalstämma väljs tre ledamöter och tre suppleanter att ingå i beredningsnämnden inför 1922 års fastighetstaxering. 

66. Månsarp
 - Arbetslöshetskommittén i Smålands Taberg beviljar ett lån på 500 kronor för en ny verkstad åt snickaren Emil Karlson. Virkeshandlaren Blomqvist erbjuder sig att bidra med virke till bygget.

67. Huskvarna - Axel Olsson kräver ersättning för tre fruktträd, en del blommor och frukt samt för försämrad utsikt och minskat utrymme, som orsakats honom i samband med gatu- och brobyggnadsarbeten invid Gasverket.

68. Huskvarna - Handlanden Josef Bååth ansöker om tillstånd att få arrendera fastigheten Loke 9 för att där anordna en trädgårdsservering.

69. Jönköping - Fågelmuseet i Stadsparken lämnar en beställning till konservator Godlund i form av uppstoppning av en orrfågel. Slutpriset för detta blir 4 kronor och 50 öre. Se bild till höger.

70. Huskvarna - Den 30 september lägger stadsfullmäktiges ordförande Gustaf Rosengren ner en krans i samband med avtäckningen av minnesvården efter undervisningsrådet Alfred Dalin (1855–1919).

OKTOBER
71. Järsnäs - I enlighet med fattigvårdsstyrelsens förslag beslutas att låta itudela det stora rummet vid västra gaveln i ålderdomshemmet.

72. Gränna - Den gatubelysning vid Ribbagårdsgränden nedanför badhusträdgården som Baron A. C. von Düben hittills bekostat, överförs nu på staden.

7.3 Rogberga - Direktören Ernst Hartmann och Eskil Albertsson får uppdraget att åka till Stockholm för att där hos vederbörande myndighet göra muntlig framställan angående försäljningen av Lantmannaskolan i Tenhult.

74. Gränna - Sedan kopparslagaren A. R. Svensson meddelat att han icke ansågs sig ha råd att behålla telefonen i den av honom förhyrda bostaden, beslöt drätselkammaren att omedelbart uppsäga abonnemanget å denna telefon såsom icke vidare behövlig för stadens räkning.

75. Öggestorp - Skogsaccisen bestäms till två kronor per taxerade 100 kronor samt 5 % till uppbördsmannen. 

76. Jönköping - Efter initiativ av Henrik Karnell i stadsparksstyrelsen görs en ändring i stadens trafikreglemente, vilken innebär förbud mot högre hastighet än 15 kilometer i timmen för biltrafik inom Stadsparkens område.

77. Barnarp - Arkivkommitterade låter meddela att det kommunala arkivet på ägarens löfte numera är inrymt i läsrummet i Norrahammars bruks marketenteribyggnad. Kommunalnämnden är ansvarig för dess tillsyn.

78. Svarttorp - Trots att Landskansliet i en skrivelse ifrågasätter varför Svarttorps socken saknar en arbetslöshetskommitté beslutar kommunalstämman att inte tillsätta någon sådan, utan hänvisar till att det även i fortsättningen är kommunalnämndens uppgift att vara uppmärksam på om någon arbetslöshet uppkommer.

79. Bottnaryd - Totalt åtta famnar björkved köps in till ålderdomshemmet till en summa av 200 kronor. Uppköp av ytterligare omkring 15 famnar barrved skjuts samtidigt på framtiden. 

80. Bankeryd - Med hänvisning till att stationssamhället både är nyktert och fredligt, avslår kommunalnämnden landsfiskalens skrivelse rörande anställande av en ordningspolis.

81. Huskvarna - Fabrikören Hjalmar Danelius får grönt ljus att sätta upp skyltar för bil- och motorreparationer, dels vid vägskälet Grännavägen–Jönköpingsvägen och dels i korsningen Drottninggatan–Vättergatan.

82. Norra Unnaryd - För att lättare kunna återbesätta den ordinarie barnmorsketjänsten inom distriktet beviljas en lönehöjning på 200 kronor, trots att kommunalstämman anser det motbjudande "att i dessa depressionstider, då allt visar tendens till nedåtgående, höja lönen det oaktat".

83. Visingsö - Med anledning av skolkommissionens förslag till inrättande av enhetsskola, beslutar styrelsen för Visingsö högre folkskola att ge arkitekten Göran Pauli uppdraget att, i samråd med sakkunniga inom Kungliga Skolöverstyrelsen, utforma "preliminärt förslag och ritningar till en skolhusbyggnad, inrymmande tvenne lärosalar jämte slöjdsal, gymnastiksal och skolbad".

84. Mulseryd - I utgiftsstaten inför nästa år sänks lönebidraget till distriktsveterinären på grund av att veterinärtaxan kommer att höjas. Detta lönebidrag ska dock betalas ut endast om veterinären bosätter sig på Röksberg.

NOVEMBER
85. Huskvarna - Stadsfullmäktige behandlar hälsovårdsnämndens förslag om att uppföra två urinoarer på angivna platser i centrum – vid telefonkiosken på söder och på Norra Esplanaden – och beslutar att bordlägga ärendet "i väntan på bättre tider".

86. Jönköping - För att anordna en gymnastikkurs för polispersonalen anslås ett belopp på 340 kronor, varav 320 utgör arvodet till Ivan Törnmarck för 40 övningar medan resterande 20 kronor går till vaktmästaren.

87. Gränna - Magistraten hade hemställt om inköp av en ny svensk flagga till Oscarshöjd, då den nuvarande vore ganska bristfällig. Efter undersökning ansåg drätselkammaren att densamma kunde repareras och tills vidare användas, och herr Bolling åtog sig att ombestyra den behövliga reparationen.

88. Jönköping - Jönköpings Arbetareinstitut anordnar en föreläsning med folkskolelärare Sahlström i Sanna folkskola. Ämnet för dagen är "Ur Huskvarnabygdens äldre historia".

DECEMBER
89. Bottnaryd - På extra kommunalstämma beslutas att tillskriva Kungl. Maj:t med underdånig anhållan om att den beslutade teckningen på 150 000 alternativt 300 000 kronor i järnvägen UlricehamnJönköpingSommen måste upphävas på särskilda skäl, alternativt nedsättas till 100 000 kronor.

90. Jönköping
- Jönköpings Teaterhus Aktiebolag ansöker om att få utföra ändringsarbeten på fastigheten Kyrkokvarteret 39–40 (Bägaren 1). Förslaget att inreda hotellrum i anslutning till teaterns lokaler godkänns inte av byggnadsnämnden.

91. Jönköping - Stadsfullmäktige beslutar efter omröstning att avgiften som skolkökslärarinnorna betalar för fri kost under arbetstiden ska sänkas från 400 till 200 kronor från och med nästkommande år.

92. Barnarp - Herr Lindskog föreslår för kommunalfullmäktige att Norrahammars arbetslöshetskommitté, gemensam för Sandseryd, Månsarp och Barnarp, bör bibehållas även framledes. Detta förslag bifalls av fullmäktige.

93. Öggestorp - Kommunalnämnden vill höja hundskatten till 5 kronor per djur.

94. Lekeryd - Hälsovårdsnämnden undersöker bostadsförhållandena för två omyndiga personer i Krusestorp. Bostaden anses olämplig med hänsyn till läget och att lämpligare bostad kunde beredas i ett tomt rum i det närliggande huset.

95. Järstorp - Fattigvårdsstyrelsen skriver på ett antagningskontrakt rörande tjänsten som föreståndarinna vid ålderdomshemmet. Några dagar senare skriver även fröken Norah Rönn från Finnerödja på och blir därmed klar att börja sin tjänst i januari kommande år. 

96. Sandseryd - Det beslutas att ordinarie stämman ska äga rum samtidigt som kyrkostämman. Annonsering i tidningen behöver inte göras, men aviseringar sätts även fortsättningsvis upp på anslagstavla i Norrahammar.

97. Mulseryd - Ordföranden i fattigvårdsstyrelsen erhåller 40 kronor "såsom gottgörelse för tidsspillan" samt ersättning för postporto och skrivmateriel. 

98. Jönköping - Den 29 december håller Sällskapet Jultomtarna dragning i årets Konst- och industrilotteri. Se bild till höger.

99. Skärstad - Domkapitlets den 30 december 1922 fastställda reglemente för fortsättningsskolorna i Skärstads skoldistrikt omfattar Adelswärdska skolan, Bönarps skola samt Södra och Östra skolorna.

100. Järsnäs - Kommunalstämman ställer sig positiv till Smålands Kraft AB:s ansökan om att få dra en elektrisk högspänningsledning mellan Sundsholm och Sunds kvarn. 

NR. 5, JANUARI

Ölmstads landskommun, Ölmstads Norra Energiförening, F2:1


NR. 12, FEBRUARI
Jönköpings stad, Byggnadsnämnden, F1:341NR. 18, FEBRUARI

Hakarps landskommun, Kommunalnämnden, F3:2NR. 30, APRIL

Jönköpings stad, Byggnadsnämnden, F1:14


NR. 35, APRIL
Föreningen Förstamajblomman i Jönköping, F3:1


NR. 44, MAJ
Mats Fredings vykortssamling


NR. 49, JUNI
Jönköpings stad, Jönköpings Elementarskola för flickor, K1:3


NR. 56, JULI
Jönköpings stad, Byggnadsnämnden, F1:120NR. 59, AUGUSTI
Ödestugu landskommun, Folkskolestyrelsen, D1:3NR. 64, AUGUSTI

Jönköpings stad, Drätselkammaren, G4


NR. 69, SEPTEMBER
Stadsparkssällskapet, G7:16


NR. 98, DECEMBER
Sällskapet Jultomtarna, F1:1