April 2016

På våren 1955 föreslår Ernst Romedahl för några kommunalmän att det i köpingen borde finnas en kommitté för natur- och kulturvårdande syfte. Kommunalfullmäktige var positiva till förslaget, och på dess möte i december samma år beslutades att ett kulturråd skulle bildas.

Norrahammars köping, Kulturrådet, A1:1
Vid sammanträdet 29 maj 1958 har Kulturrådet i Norrahammars köping fått i uppdrag av Byggnadsnämnden att lämna förslag på kvartersnamn till köpingens sydvästra och sydöstra del. Som synes beslutades med utgångspunkt i ordet BRUKET att den sydvästra delens kvarter skulle ha begynnelsebokstav E, medan de i det sydöstra skulle ha begynnelsebokstav T.

Historien om Kulturrådet tar sin början på våren 1955 då Ernst Romedahl föreslagit för några kommunalmän att det i köpingen borde finnas en kommitté för natur- och kulturvårdande syfte. Kommunalfullmäktige var positiva till förslaget, och på dess möte i december samma år beslutades att ett kulturråd skulle bildas, även om rådets förste sekreterare Jacob Enqvist senare ansåg att benämningen på rådet var allt för pretentiös. Första sammanträdet hölls 20 februari 1956 då avsikten främst var att prata ihop sig om arbetsgång och de uppgifter som förelåg. Dessutom hade kommunalnämnden redan skickat en skrivelse med begäran om namnförslag till gator och vägar samt korrigering av tidigare dubbelnamn. På grund av dels akuta frågor och dels enskilda ledamöters hjärtefrågor slutade mötet även i en lista på åtta punkter med trängande behov av åtgärder. Dessa bestod bland annat av renhållning och försköning runt stationsområdet, springvatten utanför kyrkan och skydd av Spånhultsgölen.

Hur gick det då med namnförslagen? Kommunalkontoret hade sina invändningar mot en del av namnen, framförallt att de delvis var för långa. På sammanträdet 23 september 1958 togs detta, tillsammans med invändningarna mot förslagen till västra och östra mellandelen, upp av Kulturrådet. I protokollen skrivs att de har full förståelse för Kommunalkontorets motiveringar, även om rådet beklagar att mycket av uttrycksfullheten och skönheten i de föreslagna namnen genom ändringarna går förlorad.

Tags:

Thursday, September 10, 2020