April 2018

1938 tecknar Svarttorps landskommun en försäkring på 7900 kronor hos Jönköpings Läns Brandförsäkringsbolag. Försäkringsbrevet gäller för skolhuset Solbacken vid Stora Björnaryd.

Svarttorps landskommun, Folkskolestyrelsen, F3:1
Försäkringsbrevets innehåll ger vid handen att skolhuset Solbacken är uppfört 1896 och tillbyggt 1912. Trähuset är av trä och har tegeltak, är 10.6 meter långt, 6.6 meter brett och 4.2 meter högt. Undantagandes förstuga och vind består det endast av en våning innehållande fyra rum. Huvudhuset står för 7400 kronor av försäkringsbeloppet. Ytterligare 200 kronor läggs på för inre lösegendom, och 300 kronor till för ytterligare en byggnad. Även denna byggnad anges vara byggd 1896. Den är av trä och taket täckt med stickor, vilket blev omlagt 1912, med en längd av 4.9 meter, bredd på 3 meter och en höjd av 2.1 meter. Båda byggnaderna anges vara i gott skick.

Tre år senare, 1941, förnyas försäkringen och beloppet landar den gången på 12000 kronor. Skolhusets försäkringsvärde har höjts till 10200 kronor och de inre inventarierna till 500 kronor. Den sticktäckta mindre byggnaden är i sin tur höjd till 800 kronor. Utöver detta försäkras, för 500 kronor, även en tvättstuga i trä med tegeltak. Tvättstugan anges vara byggd 1924, men renoverad och nytäckt 1938. I övrigt beskrivs den vara rödfärgad, 3 meter lång och 2.5 meter bred. Samtliga tre byggnader är i gott stånd.

Vid en blick på försäkringsbrevet från 1945, då försäkringsbeloppet landar på 14000 kronor, framkommer ytterligare några uppgifter om byggnaderna. Själva skolhusets enda våning består av en skolsal med tillhörande avklädningsrum, två boningsrum och ett kök. Uthusbyggnaden med sticktak används till vedbod med mera. Dessa två byggnader försäkras för 10500 kronor respektive 800 kronor. Tvättstugan försäkras fortsatt för 500 kronor. Den inre lösegendomens belopp landar på 2200 kronor, och består bland annat av skolbänkar, orgel, elektrisk köksspis och husgerådssaker.

Det sista tillgängliga försäkringsbrevet härrör från 1948. Ingen vidare ny information finns att hämta där, men försäkringsbeloppen skrivs till 18000, 1000, 700 och 3000 kronor, det vill säga ett sammanlagt försäkringsbelopp på 22700 kronor för folkskolan i Solbacken.

Tags:

Written by: Jon Engström Thursday, September 10, 2020