April 2020

Helgen den 7 och 8 november 1914 anordnas De Gamlas Dag av sällskapet Gamla Fattigas Vänner.

Björkmans samling, Föreningar och sällskap, F6:8
Sällskapets stadgar 1 § lyder som följer:

”Sällskapet, som benämner sig ’Gamla fattigas vänner’, har till syfte att i allmänhet söka hjälpa gamla fattiga och i synnerhet på det sätt, att årligen den 8 December (kung Oscar II:s dödsdag och Sällskapets stiftelsedag) utdela tillfälliga understöd till Julen samt att genom kapitalisering av en del, i framtiden skaffa ett ålderdomshem för nödställda i Jönköping.”

Det var just i Jönköping som De Gamlas Dag första gången firades i Sverige år 1906. Vid det tillfället var de två dagarna förlagda till sista helgen i december. En av anordnarna hette Bror Engdahl och det är han som citerar stadgarna i programhäftet för sång- och sagoaftonen i Brahesalen den 8 november 1914. Han informerar därtill om att vem som helst kan erhålla medlemskap i Sällskapet för en avgift om 1 krona, ”och tillkommer det varje medlem att i synnerhet på ’De Gamlas Dag’, vilken årligen firas 1:sta lördagen med därpå följande söndagen i November månad, på allt sätt söka skaffa medel till hjälp åt fattiga och därför offra sin tid och helt eller delvis avstå lördagens inkomst, varför alla böra genom försakande samt uppoffrande av medel, krafter och tid synnerligen under dessa dagar göra sitt bästa för så godt resultats uppnående som möjligt.”

Engdahl skriver vidare och frågar sig: ”Någon har ansett, att man på grund av de bekymmersamma tiderna skulle låta anstå med denna insamling i år – men äro ej de gamla äldre i år än i fjol och lika fattiga, om ej fattigare?”

En programaffisch med uppmaningen ”Offra det du kan!” listar följande begivenheter:

De Gamlas Dag inleds på lördagen med en galoschinsamling, dit ”allmänheten ombedes vänligen hafva galoscherna hopbundtade och ej lämna dem till någon annan än det skolbarn som visar sig därtill berättigadt”. Senare samma eftermiddag håller direktör H. von Feilitzen en föreläsning med skioptikonbilder i Nya Rådhuset under rubriken ”Ett par reseminnen från det heliga landet”.

På söndagen erbjuder biografteatrarna Scala och Regina extra föreställningar, från vilka behållningen tillfaller De Gamlas Dag. Dessutom hålls en aftonsånggudstjänst i Kristinakyrkan med komminister Artur Jonson från Mullsjö. I Brahesalen anordnas en sång- och sagoafton med folkskolebarn och körer samt sångkören Orfeus. Kvällen avslutas med ett möte i Frälsningsarméns lokaler.

Utöver insamlingarna i samband med ovan nämnda programpunkter finns under hela helgen sparbössor utställda i offentliga lokaler, liksom teckningslistor för tecknande av frivilliga bidrag. Dessutom påminns allmänheten om insamlingshattarna vid Svängbron och Hovrättstorget.

Tags:

Written by: Björn Blomquist Thursday, September 10, 2020