April 2022

Jämlikt lagen den 1 mars 1940 (nr 119) om skyldighet för ägare av anläggningar och byggnader att anordna skyddsrum m.m. skall skyddsrum anordnas i anläggning, som inrymmer undervisningsanstalt och är avsedd att hysa minst 25 personer.

Sandseryds landskommun, Folkskolestyrelsen, F1:1

Enligt bilaga (oktober 1941) till underdånig framställning från Sandseryds skolstyrelse om bidrag av statsmedel för anordnande av skyddsrum, undervisas normalt 90 elever vid skolan och personalen utgörs av 9 personer. Skolan beräknas kunna mottaga högst 120 elever.

I bilagan görs dessutom anmärkningen att det under skolbyggnaden inte finns någon källarvåning och "under lärarbostaden endast omkring en tredjedel av byggnaden, vilka utrymmen inrymma värmecentral (för båda byggnaderna), matkällare och toilett".

Distriktschefen E. Carlsson i Jönköping-Huskvarna luftskyddsområde, skriver den 9 september 1941 till skolstyrelsen i Sandseryds kommun:

"Beträffande rubricerade angående skyldighet att anordna skyddsrum översänder jag härmed avskrift av Luftskyddsinspektionens cirkulär nr 492-1941.
Av detta framgår en del synpunkter; dels skyddsrummens förläggning och dels i vilken utsträckning statsbidrag kan erhållas.
Då mig veterligt ej ifrågasatts stängning av skolorna i Sandseryd vid krigstillstånd, torde skyldighet alltså föreligga att anordna skyddsrum i enlighet med bestämmelserna i ovannämnda cirkulär."

Ett drygt år senare, den 26 november 1942, skriver samme Carlsson, nu med titeln v. luftskyddschef, till kyrkoherden Philip Assarsson, som är ordförande i Sandseryds skolstyrelse:

"Skyddsrumsanläggning i Sandseryds skola.

Tacksamt emottagit Eder skrivelse av den 16 ds jämte protokollsutdrag från skolstyrelsens sammanträde den 28/3 1942 angående rubricerade skyddsrumsanläggning. I Luftskyddsinspektionens skrivelse av den 30/7 1942 föreslås att inreda skyddsrum i källarvåningen under lärarbostaden, och infordrar inspektionen i anledning därav nytt förslag.

Vid Luftskyddsinspektionens byggnadstekniska inspektion härstädes den 9/9 1942 besågs platsen för den föreslagna skyddsrumsanläggningen, varvid samtliga närvarande ansågo, att utrymmet var i minsta laget.

I sin rapport från inspektionen säger Ingeniör Wahlqvist beträffande Sandseryds skola, att ritning över källarvåningen skall tillställas Luftskyddsinspektionen samt att mindre skyddsrum bör kunna inredas därstädes. Med anledning härav får jag hemställa, att skolstyrelsen till mig översänder ritning över nämnda källarvåning, vilken jag efter yttrande skall tillställa inspektionen. För min del anser jag, att det av inspektionen föreslagna skyddsrummet ej ställer sig billigare i anläggning och kan dessutom ej fylla de anspråk, som kunna komma att ställas vid ett eventuellt luftanfall."

Tags:

Written by: Björn Blomquist Thursday, March 31, 2022