Augusti 2016

Utdrag ur journal över Nils Johanssons djurbesättning åren 1942–44 på Munkabo, Angerdshestra.

Angerdshestra landskommun, Kristidsnämnden, F1:1.
Vid den här tiden hade alla djurägare enligt Statens livsmedelskommissions cirkulär nr 825 redovisningsskyldighet rörande sitt djurbestånd. I kommissionens föreskrifter för djurägare står det att läsa:
 
”Därvid skall djurägare […] upprätta journal utvisande det antal djur (nötkreatur, hästar, får, getter och svin), som han äger den 1 september 1942 eller innehar nämnda datum för förenings räkning. […] Djurägaren skall sedan komplettera journalen vid varje förändring av djurbeståndet (genom inköp, försäljningar, födslar, dödsfall och husbehovsslakt). […] Vid av slaktgodeman företaget besök skall journalen tillhandahållas denne. Djurägaren skall därvid med sin underskrift intyga riktigheten av de uppgifter, som slaktgodemannen inför i den av honom förda journalen.” 

Under Statens livsmedelskommission lydde kristidsstyrelserna som fanns i varje landsting. Från och med den 20 september 1939 blev det även obligatoriskt för kommunerna att upprätta kristidsnämnder (även kallade kristidsförbund). Kristidsnämnden var det lokala organ som i Sveriges kommuner ansvarade för hushållningen under andra världskriget. Till kristidsnämndernas uppgifter hörde dels att följa det som de centrala kristidsmyndigheterna och kristidsstyrelserna beordrade dem, vilket bland annat innebar att inventera varor och förnödenheter i kommunen, utdela ransoneringskort med mera. Kristidsnämnderna skulle även på eget bevåg vidta åtgärder för att lindra tidens (kristidens) verkningar i kommunen. 

Från den 1 januari 1950 behövde kommunerna inte längre tillsätta särskild kristidsnämnd. Arbetsuppgifterna kunde i fortsättningen vid behov tas om hand av annan kommunal nämnd.Tags:

Written by: Björn Blomquist Thursday, September 10, 2020