Augusti 2018

Eckersholms kronopark i Tenhults kommun var en av två platser i landet som utreddes för att inrymma en sammansättningsfabrik för ammunition.

Eckersholms kronopark
Tenhults storkommun, Kommunalnämnden, F8:1

Försvarets Fabriksstyrelse gav i april 1963 Sture Tegelberg uppdraget att utföra en översyn av verkställda utredningar rörande sammansättningsfabrik för ammunition. Uppdraget omfattade en jämförelse mellan två förläggningsalternativ: Sävstaholms kronopark (Alt S) i Södermanlands län, norr om sjön Tisnaren, och Eckersholms kronopark (Alt E) söder om Ödestugu i Tenhults kommun.

Statsutskottet ansåg, enligt utlåtande nr 36/1963, att nya undersökningar behövdes för att kunna bedöma vilket av alternativen som var att föredra i fråga om säkerhets- och kostnadssynpunkter. De faktorer som i första hand borde påverka bedömandet av alternativen var säkerheten vid explosionshantering, beredskapskravet (personellt och materiellt) på sammansättningsverksamheten samt företagsekonomin vid ifrågavarande verksamhet.

Sprängämnesinspektionen genomförde en skyddsteknisk prövning av de båda kronoparkerna. Alternativen bedömdes dels med avseende på möjligheten att inrymma planerad sammansättningsfabrik och dels med hänsyn till expansionsmöjligheterna. Båda alternativen ansågs genomförbara, dock med betydande reservationer för Eckersholmsalternativet. En av nackdelarna för Eckersholm var att tätbebyggelsen i Ödestugu riskerade att hamna inom ett avstånd på 2–3 km från närmaste anläggningsdel. Däremot ansågs bebyggelsen kring tätorten Skedevi sakna naturliga förutsättningar att utbreda sig närmare än 4–5 km från Sävstaholmsanläggningen.

Maskinkostnaderna beräknades till samma belopp, 1,75 miljoner kronor, för bägge alternativen. Övriga kostnader uppgick till 10,92 miljoner för Eckersholm och 7,05 miljoner för Sävstaholm. Den högre kostnaden för Eckersholm berodde på bland annat längre vägar och ledningar samt förvärv av mark utanför kronoparken.

Utredaren Sture Tegelberg skrev i sin sammanfattning att en förläggning till Sävstaholms kronopark skulle utgöra det lämpligaste alternativet ur skyddssynpunkt med betryggande utbyggnadsmöjligheter vid framtida expansion. Sävstaholmsalternativet bedömdes dessutom bli 3–4 miljoner kronor billigare att genomföra och ansågs överlägset Eckersholm även ur ett företagsekonomiskt perspektiv och ur beredskapssynpunkt.

Tags:

Written by: Björn Blomquist Thursday, September 10, 2020