Augusti 2020

I Norrahammars köping skapades 1945 en vapenkommitté för att framställa ett heraldiskt vapen för köpingen. Kommittén bestod av Hugo Blomqvist, Simon Persson och Sigurd Lindgren. Dessa kom med hjälp av Riksheraldikerämbetet fram till två förslag, varav det ena kan ses på bilden nedan.

Norrahammars köping, Kommunalfullmäktige, F3:1
Den 13 augusti 1945 ger Norrahammars kommunalfullmäktige herrarna Hugo Blomqvist och Simon Persson i uppdrag att tillsätta en kommitté med uppdrag att utreda och inkomma med förslag till köpings vapen, samt om erforderligt anslag för utredningen bekostnad. Kommittén består av de två tidigare nämnda herrarna och dessutom Sigurd Lindgren. Kommittén tilldelas för sitt förfogande 200 kronor. Den så kallade "Vapenkommittén" arbetade i samråd med Riksheraldikerämbetet för att arbeta fram köpingsvapnet.

Den 11 november 1946 inkommer en skrivelse till Norrahammar köpings kommunfullmäktige där två förslag för köpingens vapen framtagits. Häri påpekar kommittén att förslagen inte erhållit det utförande som den önskat, men att båda förslagen är acceptabla. Kommittén ville heller inte rekommendera det ena förslaget över det andra, "enär valet är en smakfråga mer än en sakfråga."

Kommunalnämnden hade, även om delade meningar funnits, valt alternativ 1; dock reserverade sig herrarna O. Svensson och Gunnar Janson till förmån för alternativ 2. Kommunalnämnden föreslog även att kommunalfullmäktige bör besluta anhålla hos Kungl. Maj:t om vapnets fastställande samt att till bestridande av kostnaderna i samband med vapnets fastställelse anvisa förslagsanslag på 400 kr av tillgängliga medel.
Under kommunalfullmäktiges överläggande yrkade herrarna H. Lindahl, Simon Persson och Valdemar Ekman bifall till kommunalnämndens förslag i helhet. Herrarna J.A. Nyrén och Oscar Svensson yrkade däremot bifall till alternativ 2 i avseende på vapenförslagen och i övrigt bifall till kommunalnämndens förslag.
När överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden, i enlighet med under överläggningen framkomna yrkanden, proposition dels på bifall till kommunalnämndens förslag, dels på bifall till herr Svenssons yrkande. Av dessa förklarades kommunalnämndens förslag med övervägande ja besvarat och sålunda bifallet av kommunalfullmäktige.

Ansökan om köpingens vapen inkommer 18 januari 1947 till Riksheraldikerämbetet och den 14 februari samma år återkommer Riksheraldikerämbetet med ett godkännande av förslaget till vapen för köpingen.

"Kungl. Maj:t fastställer vapen för Norrahammars köping sålunda:
"Delat av guld, vari en blå, femuddig stjärna, och blått, vari två framifrån sedda, bjälkvis ordnade räckhammare av guld". Vidare gillar Kungl. Maj:t den såsom förslag insända bilden av vapen och flagga för köpingen. Det länder alla som vederbör till efterrättelse."

Tags:

Written by: Rasmus von Arx Thursday, September 10, 2020