Augusti 2022

Ritningen visar södra och västra fasaderna av folkskolan i Tullebo, Öggestorps socken, som började planeras 1936. Här skriver arkitekten K. A. Alvén själv om sitt byggnadsförslag.

Öggestorps landskommun, Folkskolestyrelsen, F1:1

Förslag till folkskolebyggnad i Tullebo, Öggestorps församling.

Byggnaden tänkes förlagd till den föreslagna nya tomten med det läge, som tomtskissen, utvisar. Lekplanen anordnas framför byggnadens huvudfasad, således på södra sidan. Lärarebostadens ingång är utritad på östra sidan, men intet hindrar, att den anordnas på norra sidan. Däremot har jag av flera skäl inte velat placera den på sydsidan.

Skolsalen rymmer bekvämt 30 elever och kan i nödfall mottaga 35 st. Kapprummet å nedre bottnen användes av pojkarna som omklädningsrum, medan flickorna ha sitt egna omklädnadsrum intill gymnastiksalen å vinden. Det är av vikt, att flickorna skola kunna på rasten, medan omklädnad för gymnastik försiggår, vara i tillfälle besöka toaletterna utan att behöva passera pojkarnas omklädnadsrum. Källarutrymmet under skolsalen kan användas antingen för anordnandet av skolbad eller ock för kombinationen slöjd-skolkök.

Byggnaden uppföres med ytterväggar av 3” plank. Viktiga innerväggar uppföras av 3” plank medan vissa göras 2” plank. Mellanväggarna för bostäder och skollokalerna göras ljudisolerande. Utvändigt klädes väggarna med stående ohyvlad panel. Lister samt fönster- och dörromfattningar av hyvlad furu. Golv och innertrappor av furu. Källartrappa och källargolv av cement. Yttre trappor av granit. Grund av betong. Eventuellt med sockel av granit. Invändigt klädas väggarna med 3/4" panel, taket med 1” panel. I boningsrummen papp- eller vävspännas så väggarna och taket, varpå tapetseras eller limstrykes. I kök, trappor och skollokaler klädes vägg- och takpanel med hård Masonite, som sedan i allmänhet oljemålas. I källare putsade väggar och tak. Yttertak av tegel. Centraluppvärmning anordnas. Automatisk pumpanordning. Avlopp. Elektrisk belysning.

Uthus på stolpar med ohyvlad stående ytterpanel. Grund av betong och tak av tegel.

Kostnaderna kunna approximativt uppskattas till 30 000 kronor, exkl. uthuset, som torde draga en kostnad av c:a 1500 kronor.

Alvesta den 12 oktober 1936
K. A. Alvén.

Tullebo folkskola togs i bruk under november 1939. Skolan upphörde i och med läsåret 1954/55. Efter nedläggningen såldes fastigheten till lantbrukaren Reinhold Carlsson i Tenhult för en köpeskilling av 50 000 kronor.

Tags:

Written by: Björn Blomquist Sunday, July 31, 2022