December 2021

1926 firade Sällskapet Jönköpings Jultomtar 50-årsjubileum. Sällskapet hade som syfte att ge understöd till nödställda barn, huvudsakligen i form av kläder.

Sällskapet Jultomtarna - Minnesblad
Föreningar, företag och stiftelser i Jönköpings stad och kommun; Sällskapet Jultomtarna, F1:1

Sällskapet Jönköpings Jultomtar grundades den 2 april 1876. I minnesbladet skriver dåvarande ordföranden Sven Edvard Engdahl en historik om sällskapets första 50 år.

Om tillkomsten berättas följande historia. De tre goda vännerna bokhandlaren Adolf Johnson, ingenjören Ax. Lagerman och fabriksbokhållaren N. Söderberg satt och samspråkade en vinterkväll på det s.k. Bohleska kaféet i gamla stadshuset. Någon i sällskapet tyckte att man skulle beställa in en flaska champagne till supén. Bokhandlaren motsatte sig dock detta och började i stället berätta om att han nyligen varit i Stockholm och bevistat en fest, under vilken fattiga barn erhållit kläder av ett sällskap som kallade sig Jultomtar. Han föreslog att man skulle spara pengarna för champagnen – som vid denna tid skulle ha kostat ungefär 4 kronor – till en grundplåt för en liknande förening i Jönköping. Bokhandlare Johnsons förslag föll i god jord. Visst skulle man bilda ett jultomtesällskap i Jönköping!

Den 2 april 1876 hölls ett första konstituerande sammanträde. Vid årets slut hade sällskapet 159 medlemmar, vilka betalade en årsavgift på tre kronor. Under året tillkom dessutom en del kontanta gåvor. Engdahl berättar: "Vid julen ansåg man sig kunna bekläda tio gossar med rock, byxor, väst, mössa och skodon, dessutom erhöll varje gosse en minnespenning av silver såsom uppmuntran för flit och goda seder att i blått band bäras å bröstet".

Sällskapets inkomster utgjordes under de första åren av årsavgifterna samt en del mindre gåvor. Andra året räckte pengarna till att bekläda 20 barn – hälften pojkar och hälften flickor. Årsavgifterna sänktes till att från och med 1902 vara två kronor för manlig och en krona för kvinnlig medlem.

I sällskapets stadgar hade bestämts att en fjärdedel av inkomsterna årligen skulle avsättas till en fond, "Outdelte medel", tills denna nått en storlek av 1 000 kronor. Denna summa uppnåddes efter fyra och ett halvt år. Engdahl kunde i minnesbladet konstatera att fonderna efter 50 år, närmare bestämt den 15 september 1926, uppgick till närmare 41 000 kronor. Fonderna förvaltades då av stadens drätselkammare.

Från 1880 till och med 1889 anordnades konserter till sällskapets fromma, med musiker från Jönköpings regemente och en del amatörer, som sammanlagt inbringade över 3 000 kronor. Pengar samlades in även genom bland annat lustresor till Visingsö mellan 1882 och 1886. Vidare höjde många av sällskapets medlemmar sina bidrag till kassan under de svåra åren efter kriget. Till firande av sällskapets femtonde år anordnades en soaré med teater och dans med mera, som kom att bli en årlig tillställning de närmaste tio åren.

Från och med 1901 har Jultomtarna anordnat tombola varje år, vilket kom att kallas för Jultomtelotteriet. Högsta vinsten har under många år varit ett piano. Lotteriet har möjliggjort för sällskapet att betydligt öka antalet barn, som varje år fått fullständig beklädnad. Under några år fick barnen dessutom en minnespeng och en sparbanksbok.

Söndagen närmast före jul är Jultomtarnas högtidsdag. Då samlas de små i sina nya kläder kring stora granar i läroverkets gymnastiksal, för att efter en välkomstceremoni marschera vidare till Stora Hotellets festsal.

Enligt stadgarna äger varje föreningsmedlem rätt att föreslå ett eller flera barn till erhållande av kläder. Oftast har man i stället tagit hjälp av folkskolornas personal, som lämnade uppgifter om barnen och föräldrarnas ekonomiska situation.

Sällskapet Jönköpings Jultomtars första ordförande var initiativtagaren Adolf Johnson. Efter två år efterträddes han av folkskolläraren Johan Fredrik Berg, som behöll posten till sin död 1890. Efter Berg följde pastorn Viktor Backlund och assessoren Henning Odencrants, innan disponenten Berndt Hay tog över ordförandeklubban i hela 17 år. Vid tiden för 50-årsjubileet var alltså kaptenen Sven Edvard Engdahl ordförande.

Den 15 mars 1977 skickar ordföranden Bengt Sterner brev till medlemmar och föreningar för att berätta att Sällskapet Jultomtarna, på grund av brist på medel, ska upphöra med sin hundraåriga verksamhet. De 3 000 kronor som vid tillfället återstår i kassan överlämnas till KFUM.

Sällskapet Jönköpings Jultomtars grundare och förste ordförande.
Sällskapets ordförande vid tiden för 50-årsjubileet.

Tags:

Written by: Björn Blomquist Tuesday, November 30, 2021