December 2022

Vid kyrkostämman i Ödestugu den 28 december 1865 antas ett reglemente för det sockenbibliotek som skulle komma att inrättas följande år.

Ödestugu landskommun, Folkskolestyrelsen, D3:1

Biblioteket skulle hållas öppet första söndagen varje månad efter gudstjänstens slut, och byggas upp av böcker som ansågs kunna bidra till gudsfruktan, sedlighet, upplysning och ekonomisk förkovran. Den egna ekonomin skulle säkerställas med inkomster från en tidigare avsatt summa från brännvinsutskänkningsmedel samt den årliga hundskatten. Utöver det beräknades inkomster från gåvor, viten och medlemsavgifter. Medlemskap var möjligt för församlingens medlemmar till en årlig summa av 50 öre att erläggas vid inträde och sedan vid april månads början. Vid flytt från församlingen upphörde medlemskapet utan återbetalning av tidigare erlagd medlemsavgift. Medlemskapet berättigade till lån av ett band i taget under en förutbestämd lånetid. Det tidigare nämnda vitet sattes till 25 öre per vecka över lånetiden. Skulle någon vägra att betala sitt vite så blev delägarrätten förverkad och skulden skulle behandlas som vilken annan skuld som helst. Ersättningsplikt förelåg vid skada bok, och om den utlånade boken förkom skulle en avgift på 1 riksdaler över boklådepriset utgå. Om den förlorade boken ingick i ett större verk, skulle summan för hela verket ersättas.

För att ombesörja ekonomi, utlåning, bokinköp, bestämma utlåningstider och driva in skulder skulle kyrkostämman utse en föreståndare. Kyrkostämman skulle även välja revisorer i maj månad, före vilken alla böcker skulle vara återlämnade, att granska förvaltningen och inventera bokförrådet.

Utlåningsjournaler skulle även föras, och den äldsta av dessa som finns bevarad på Stadsarkivet börjar den 6 maj 1889. Det vill säga det första lånetillfället efter revisorernas årliga granskning och inventering. Räkenskaper och bokinventarier finns bevarade från starten, och utlåningsjournalens första noteringar verkar vara baserade på den äldre inventeringen från 1866. Vid detta datum i maj 1889 är det 39 personer som lånar varsin titel från biblioteket. Speciellt Martin Luthers skrifter i urval var populära (bok nummer 35 i sju band), men det lånades även en hel del annat utöver den kristliga litteraturen.

Alfred Pettersson i Skogslund lånade den juridiska handboken En hvar sin egen lagkarl, Eklund i Nybygget läste om Columbus levnad och resor, Wiktor Hesslén i Spexeryd lånade ett exemplar av den illustrerade historiska tidskriften Ur Folkens Häfder medan Klas Fagerlund i Falla lånade reseskildringen En sommar på Island. Vidare lånade Hallberg i Spexeryd Robinson den yngre, en läsebok för barn, Carl Johansson i Falla lånade en bok om biskötsel och Lindén i Ödestugu lånade första delen av Hyltén-Cavallius Wärend och Wirdarne. Bibliotekets nästa öppetdag var 3 juni, då ovanstående lån och övriga skulle lämnas tillbaka och nya böcker kunde lånas.

Tags:

Written by: Jon Engström Wednesday, November 30, 2022