Februari 2016

I slutet av 1935 hade Huskvarna hantverks- och industriidkareförening samt Huskvarna köpmannaförening gått samman för att undersöka möjligheterna att anordna en utställning i staden 1936.

Huskvarna köping och stad, Utställningsstyrelsen, F1:2
I slutet av 1935 hade Huskvarna  hantverks- och  industriidkareförening samt Huskvarna köpmannaförening gått  samman för att undersöka  möjligheterna att anordna en  utställning i staden 1936. Enligt  förslag skulle de båda föreningarna gemensamt gå in med 10000 kronor  och Huskvarna stad med 5000.  Bestyrelsen tänkte sig att disponera  olika lokaler vid Samrealskolan, Centralskolan och Södra skolan.  Slutligen godtog  folkskolestyrelsen  att vissa utvalda  lokaler i Stora stenhuset, Lilla stenhuset, Trähuset  och Övre skolhuset vid Södra skolan  fick användas, liksom  Centralskolans hela gårdsplan med uthusbyggnader och Idrottshuset.  Allt  under villkor av återställande efter utställningens slut. När frågan om plats och fasta lokaliteter var löst återstod resten av arbetet med uthyrningar, byggnationer, dekoration, renhållning, kontraktsskrivningar, avtal och diverse annan logistik.

Under våren började anmälningssedlarna  välla in. Vapenfabriken särbehandlades i den mån att de fritt fick välja sin utställningsplats före alla andra  utställare. Bland övriga kan exempelvis nämnas Tabergs Yllefabriks AB, AB Durotapet, AB Skånska Spisbrödsfabriken, Nelsonbolagen, Henkel Kemiskt-Tekniskt AB, AB Alfa-Laval, Lindfors Möbelfabrik, AB Svenska Pianofabriken och många fler. Även mindre välkända utställare anmälde sig, exempelvis Maria Hägglunds Sterbhus med Hägglunds soya, A. U. Bergmans Enka med spisbröd, L. Nyquist med biljardbord och biljardtillbehör samt J. Selander med elektromedicinska apparater. Allt fick plats på Hantverks-, Industri- och Konstutställningen i Huskvarna 20 juni-12 juli 1936. Olof Forsén på Sveriges Radio kom till Huskvarna 10 juni och gjorde ett reportage inför utställningens öppnande. Förutom att rapportera från områdets olika delar och byggnader uppblandat med intervjuer, menade Forsén att utställningen i hög grad var stadens egen utställning utan utomstående experter och utan kostbara kommissarier och intendenter. Utställningen gick med vinst, och för en del av vinsten tilldelade de tre intressenterna vardera 500 kronor till en kulturhistorisk undersökning i staden. Undersökningen skedde sommaren 1937, med smärre kompletteringar 1938 och 1939. En sammanställning med text, ritningar, kartor och fotografier producerades sedan i fyra exemplar, varav ett tillföll staden.

Tags:

Thursday, September 10, 2020