Februari 2018

Den tredje september 1957 inkommer till Norra Mos kommunalfullmäktiges ordförande en skrivelse från telekommissarie Hjalmar Bärring angående uppsättningen av en telefonkiosk i Bottnaryd.

Norra Mo storkommun, Kommunfullmäktige, E1:1

I denna skrivelse framkommer att dåvarande telekommissarien i Jönköping, Hjalmar Bärring har fått ta del av önskemål om ordandet av en telefonkiosk i Bottnaryd. Han hade bland annat diskuterat frågan med kyrkoherden Tage Löf i Bottnaryd och ställer i skrivelsen frågan om det fanns ur samhällsintressesynpunkt behov av en telefonkiosk. I skrivelsen påpekar även Bärring att detta kan göras utan kostnad, på lämplig och önskvärd plats, dock med vissa villkor. Dessa framkommer i en bifogad skrivelse, såväl som en nätkarta där kommunfullmäktige kunde inrita önskad plats. Kartan kan ses på bilden till höger. Villkoren för uppsättandet av telefonkiosken var följande:

1. Upplåta av televerket godkänd plats.
2. Utföra installation av belysning.
3. Bekosta ström för belysning.
4. Utföra sopning och ev. snöskottning.
5. Tillåta televerket att nedgräva ev. kabel
6. Tillåta televerket att uppsätta och bibehålla ev. stolpar, stag och stävor för ledning till kiosken
7. Tillåta televerket att nu och framdeles utföra ev. erforderlig kvistning för ledningen.

Frågan togs upp i både nämnden och fullmäktige men det ansågs då icke vara aktuellt. Någon motivation, mer än den som ges nedan finnes ej.

”Upptogs till behandling frågan angående kommunens medverkan till uppsättande och underhåll av telefonkiosk i Bottnaryd. Då frågan för närvarande icke tycks vara särskilt aktuell beslutade fullmäktige efter förslag av kommunalnämnden att låta frågan anstå tills vidare."

Vid fortsatt efterforskning ett par år framåt i tiden verkar frågan helt släppts och nämns inte igen. Om Bottnaryd någonsin fick en telefonkiosk förmäler inte historien, kanske blev hemtelefonen så pass gängse att behovet av en telefonkiosk försvann.

Tags:

Written by: Rasmus von Arx Thursday, September 10, 2020