Januari 2022

Den 10 mars 1906 sitter vice häradshövding Nils Frick i Skövde och utfärdar en fullmakt. Den ger trädgårdsmästare Lindberg rätt att föra hans talan och utöva hans rösträtt vid den kommunalstämma där Ljungarums landskommuns framtid ska komma att avgöras.

Ljungarums landskommun, Kommunalnämnden, E1:1
Bakgrunden står att finna i en motion från stadsfullmäktiges ordförande i Jönköping stad, Axel Romberg. Romberg föreslår att stadsfullmäktige ska tillsätta en kommitté tillsammans med representanter från Ljungarum för att utreda en administrativ, judiciell och kommunal överflyttning av Ljungarums socken eller delar därav från Tveta härad till Jönköpings stad. Den största anledningen sägs vara att staden köpt in delar av Ryhov och Strömsberg, men att de inköpta områdena inte går att använda till byggnads- eller fabrikstomter som tänkt är med den indelning som föreligger. Motionen behandlas och klubbas igenom vid stadsfullmäktiges sammanträde 15 juni 1905, varpå Romberg själv, vice häradshövding Hägerström, ingenjör Odéen, disponent Hård af Segerstad och före detta disponent Wennberg väljs till stadens representanter. En skrivelse författas och skickas till Ljungarums sockens kommunalstämma.

I Ljungarum är det styrande skiktet inte lika intresserade. Vid extra kommunalstämma i juli behandlas skrivelsen från Jönköping. Stämman anser att en överflyttning av hela eller delar av Ljungarums socken varken är behövligt eller önskvärt. Däremot motsätter de sig inte att en saklig utredning genomförs. Till representanter i denna utredningskommitté väljs överste Lavén på Österängen, lantbrukare Andersson i Smedsbo och förvaltare Svensson på Kättilstorp. I februari 1906 skriver nämnda representanter till kommunalstämmans ordförande, Lindman, med erhållande om att en stämma ska sammankallas där kommitténs betänkande kan presenteras. Några dagar senare utgår en kungörelse där mötesdatumet är satt till söndag 11 mars klockan 12.30 i sockenstugan.

Stämman detta ödesdatum är välbesökt, och de som inte kunnat närvara personligen skickar in fullmakter gällande rösträtt. Bland dessa återfinns förutom nämnde Nils Frick, exempelvis löjtnanterna Grafström och Colliander, Albertina Andersson i Sanna samt Kristina, Gustaf Alfred och Lovisa Larsson i Myrebo. Som sjätte paragraf behandlas det omfattande betänkandet med dess bilagor och villkor, inklusive beredningskommitténs slutsats att Ljungarums socken ska införlivas med Jönköpings stad. Efter påföljande diskussion görs fyra yrkanden. Ryttmästare C. Kugelberg anser att frågan bör utredas vidare och upptas vid en kommande stämma, medan lantbrukare Lavén vill ajournera stämman och tillsätta en ny kommitté att utreda saken. Lavén tar sedan tillbaka sitt yrkande och ansluter sig till ryttmästaren. Detta yrkande blir dock avslaget av stämman. Kvar till votering återstod två yrkanden: kapten B. Kugelbergs avslag och folkskolelärare Johanssons bifall. Efter upprop enligt årets godkända röstlängd slutades omröstningen med 6 692 röster till bifall och 4 919 röster till avslag. Kommunalstämman beslutade därmed att Ljungarums socken i sin helhet skulle införlivas med Jönköpings stad.

Det skulle dock ta några år till innan inkorporeringen blev verklighet. Dels ville stadsfullmäktige i Jönköping inhämta synpunkter på beredningskommitténs betänkande från kyrkostämman, magistraten och drätselkammaren, vilka samtliga lämnar sitt bifall, dels måste väghållning och andra praktiska frågor lösas. Sist men inte minst behövdes även ett förordnande från Kungl. Maj:t. Detta avges i Stockholms slott 11 juni 1909 efter att Kammarkollegium och Göta Hovrätt avgivit sina yttranden i frågan. Förordnandet innebar att Ljungarums kommuns hela område från och med ingången av 1910 i kommunalt, administrativt, ecklesiastiskt och judiciellt hänseende införlivas med Jönköpings stad och därmed utesluts ur landets jordebok.

Tags:

Written by: Jon Engström Friday, December 31, 2021