Juli 2016

Den 26 april 1915 fattas det slutgiltiga beslutet att upplösa Åkerby Torvströfabriksaktiebolag, som bildades 1890. I stället grundas Rogberga Torvströförening och verksamheten lever vidare till 1948.

Rogberga landskommun, Åkerby Torvströfabriks AB och Rogberga Torvströförening u.p.a., A1:1
Bilden visar ”Utdrag af domboken, hållen vid lagtima hösttinget med Tveta,
Vista och Mo härad å tingsstället i Jönköping den 23 november 1915”,
i vilket man kan läsa följande:

”Sedan delägarne i Åkerby torfströfabriksaktiebolag vid ordinarie bolagsstämma den 29 mars och vid extra bolagsstämma den 26 april detta år beslutat bolagets upplösning samt utsett likvidatorer …”

En av likvidatorerna som undertecknat brevet var Andreas Skaar, som var den drivande kraften i den kommitté som efter Rogberga pastorats lantmannaförenings sammanträde 1890 tillsattes för att utreda frågan ”Hur man på bästa sätt skulle kunna skaffa sig de värdefulla ämnena torvströ och torvmull”. Kommittén skulle därtill förhandla med ägaren till Åkerby Stormosse om villkoren för nyttjanderätt av mossen. 1 maj 1890 utfärdades en inbjudan till aktieteckning för ett torvströaktiebolag. Bolagets första protokoll är daterat 10 juni 1890. Bolagsordningen fastställdes den 5 juni 1891 genom Kungl. Maj:ts nådiga resolution. Redan den 10 augusti 1891 väcktes för första gången ett förslag om bolagets upplösning, men detta förslag blev inte bifallet.

Första torven såldes oriven och kostade 12,5 öre per tunna. 1891 inköptes rivare och så kallad hästvandring. Rivaren kördes i regel av två par oxar. 1896 inköptes 100 säckar för transport av torvströ via järnväg. Följande år byggde bolaget en linbana. Den första rälsen köptes 1901 för transport av torven, som dittills fraktats till fabriken på kärror. En man som skötte och matade rivaren avlönades med en krona om dagen, medan förvaltarens lön 1897 höjdes från 15 till 20 kronor per år.

Det togs ett beslut 1899 att upplösa bolaget, men en extra stämma beslutade sedan att bolaget skulle leva vidare. Aktiebolaget upplöstes emellertid 1915 och i stället bildades Rogberga Torvströförening u.p.a. Första paragrafen i stadgarna lyder:

”Föreningen har till ändamål att, efter förvärvande av ägande- eller nyttjanderätt till för torvströförsäljning lämplig torvmosse, tillverka och försälja torv och torvströ.”

Föreningen övertog genom köp bolagets alla inventarier och byggnader. En arbetarbostad byggdes 1919 för en kostnad av 4.800 kronor. Efter att torvströfabriken i Åkerbydal brunnit ner till grunden hösten 1925, köpte föreningen året därpå fastigheten Åkerbydal med därtill hörande torvmosse och linbana m.m. En ny fabrik med nyinköpta maskiner ordnades i den så kallade linbanestationen. Linbanan mellan torvströfabriken och Tenhults järnvägsstation skrotades 1936 på grund av den alltmer växande lastbilstrafiken.

Vid ordinarie stämma den 15 mars 1947 beslutades om föreningens avveckling. Efter likvidatorernas slutredovisning i december 1948 räknas Rogberga Torvströförening vara definitivt upplöst. Företagets siste chef blev Axel Skaar, son till grundaren och förste styrelseordföranden Andreas Skaar som avled 1924.

Tags:

Written by: Björn Blomquist Thursday, September 10, 2020