Juli 2017

Bland Gränna stads drätselkammares handlingar återfinns en lista över ”Städernes Rang och Ordningh”. Den odaterade listan består av 104 städer, går det att datera den?

Gränna stad, Drätselkammaren, F19:1
Rangordningslistan saknar årtal, men genom vilka städer som listas borde en ungefärlig datering kunna göras. Observera att inga baltiska städer eller städer från nuvarande Tyskland finns med. Under varje stad har någon vid ett senare tillfälle skrivit vilka landskap respektive stad ligger i, mer om detta senare.

Det första steget blir att gå igenom listan. Redan på plats sju ser vi att Kalmar toppar rangordningen av de småländska städerna, följt av Västervik på elfte plats, Jönköping på plats 27, Växjö på 32, Vimmerby på plats 82 och sist men inte minst Brahe-Gränna på plats 91. Flertalet städer är lokaliserade i Finland, Österbotten, Karelen, Savolax och Tavastland, inte så konstigt. Samma sak gäller städer i Skåne, Halland och Bohuslän. Däremot har den som skrivit dit var städerna ligger skrivit Ryssland under Viborg på plats nio. Under stora nordiska kriget belägrades och intogs Viborg av ryssarna, för att slutligen tillfalla Ryssland vid freden i Nystad 1721. Detta borde innebära att den som gjort de senare anteckningarna har gjort dem efter nämnda fred.

Tillbaka till originallistan. Flertalet möjliga lösningar för att tidsbestämma den är säkerligen möjliga, och många av dem kan användas för att koka ner möjligheterna. En generell sökning på nätet ger till exempel vid handen att Villmanstrand inte är stad från början av 1680-talet och cirka 40 år framåt, Kristianopel är inte längre stad i slutet av 1670-talet, Filipstad upphör att vara stad i mitten av 1690-talet och så vidare. Sedan är ju frågan vad listans kriterier är, behövdes privilegier för att hamna på den, räckte det med att orten skattade som stad, eller något annat?

Till slut uppenbarar sig dock två nycklar, i formen av två städer på listan och en stad som inte är med. På den sista platsen, nummer 104, återfinns Strömstad. Staden är omnämnd som stad redan 1672, men blir det egentligen inte formellt förrän 1676. Helt plötsligt har vi ett tidsspann för originaltextens tillkomst på mellan 1672 och 1721 eller 1676 och 1721. Vidare till den stad som inte är med på listan, nämligen Karlskrona. Detta faktum hänger ihop med staden på plats 19, Ronneby. Relativt lätt går det att söka sig fram till att Ronneby är stad fram till någon gång under 1680, och att det är Karlskrona som övertar nämnda stadsrättigheter. I ett slutgiltigt drag har dateringen hamnat på 1672-1680 eller troligare 1676-1680, lite beroende på kriterierna bakom listan.

En närmare undersökning av Kristianopels historia skulle dock kunna snäva in tidspannet ytterligare. 1676 flyttas den svenska bestyckningen från Kristianopel till Karlshamn, vilket danskarna utnyttjar och landsätter en styrka i förstnämnda ort på hösten samma år. Kristianopel belägras sedan av svenskarna med framgång i februari 1677. Följande år utfärdas en befallning att befolkningen ska flyttas till andra städer och att inte ett enda hus ska få kvarstå i Kristianopel. Tillsammans med vad som framkommit tidigare kan tidsspannet 1676-1680 stå kvar om stadsrättigheterna försvinner i och med att bestyckningen flyttas till Karlshamn. Alternativt 1678-1680 om vi ska gå efter befallningen rörande platsens förstörande. Hur som haver hamnar vi i trakterna för slutet av Per Brahe d. y. administration i Gränna.

Tags:

Written by: Jon Engström Thursday, September 10, 2020