Juni 2017

Den 13 juni 1904 förrättades laga syn på en del av Skärstads prästgårds jordägor. Resultatet blir synbart på en karta över till olika allmänna ändamål upplåten jord från Skärstads Prästgård.

Skärstads landskommun, Kommunalnämnden, F1:1
Ovan nämnda laga syneförrättning verkställdes av vice kommissionslantmätaren C. O. von Gedda. Närvarade vid synen gjorde även församlingsombud, indelningshavare, konsistorieombud och gode män. Vid tillfället avsöndrades och uppmättes ett jordområde på 8.64 ar som sedan värderades och ritades in på karta. Det avsöndrade området skulle användas till fattighusplan och var beläget på vänstersidan längs den gamla landsvägen mellan Jönköping och Gränna. På kartan ritades även Sockenstuguplan på 16.27 ar in, beläget längs samma väg på högersidan. Vidare skulle kyrkogården utvidgas från 17.49 ar till 46.76 ar.

Kommunalstämman i Skärstad samlades vid ett extraordinarie sammanträde 17 juli samma år. De skulle då besluta om avsöndringen överensstämde med socknens bästa. Stämman uttalade sitt fulla gillande, och beslutade att den avskilda jordplanen för all tid skulle avsöndras från Skärstads prästgård. Detta kungjordes i kyrkan för hela församlingen den 24 juli 1904.

Tags:

Written by: Jon Engström Thursday, September 10, 2020