September 2019

Från 1952 till 1971 fanns möjligheten att tilldelas Gränna stads hedersmedalj. Den instiftades i samband med Grännas 300-årsdag och delades ut första gången samma år.

Gränna stad, Stadsfullmäktige, F3:1
På Gränna stads 300-årsdag den 24 januari 1952 instiftar Stadsfullmäktige ”Gränna stads Hedersmedalj”

Utdelningen av medaljen beslutas av medaljdelegationen, bestående av stadsfullmäktiges ordfärande och vice ordförande, drätselkammarens ordförande och vice ordförande samt kommunalborgmästaren. Minst en gång om året ska medaljen delas ut.

Medaljen kunde tilldelas

  • Tjänstemän eller arbetare samt förutvarande arbetare i Gränna stads tjänst.
  • Kommunala förtroendemän eller förutvarande kommunala förtroendemän.
  • Personer som genom donationer eller mera betydande kulturell insats under lång följd av år bidragit till stadens och samhällslivets främjande.

För att kunna erhålla denna medalj krävdes

  • Minst en tjänstetid hos staden, som berättigar till hel ålderspension eller
  • Väl vitsordad tjänstgöring hos staden under minst 30 år.

 

För att kommunal förtroendeman eller förutvarande förtroendeman skall kunna erhålla medaljen kräves att han under minst 30 år varit stadsfullmäktig eller innehaft ordinarie ledamotskap i stadens viktigare styrelser eller nämnder under minst samma tid eller mera krävande ordförandeskap under minst 20 år.
Därest person på ett förtjänstfullt sätt innehaft flera betydelsefulla ordförandeskap kan medaljen tilldelas även efter kortare tid, dock måste ett av uppdragen varat minst 18 år.

 

Medaljen utdelas för första gången i samband med Gränna stads 300-årsjubileum i juni 1952.

Alla de som tilldelats medaljen finns nedskrivna år för år, där många välkända namn från Gränna finns på sidorna, exempelvis: Fong, Bolling, Roman, Rahm, Stierngranat och Nordenankar.

Tags:

Written by: Rasmus von Arx Thursday, September 10, 2020