Mars 2017

Den 31 augusti 1956 beviljade byggnadsnämnden i Månsarp ombyggnad och flyttning av Turisthotellet i Smålands Taberg. Byggnadsfirman Eric Ekblad åtog sig uppdraget.

Berget 1:315 - Tabergs turisthotell
Månsarps landskommun, Byggnadsnämnden, F1:10

Kommunalkamrer Gösta Forsell hade i ett brev från kommunalkontoret till byggnadsnämnden den 1 december 1955 förklarat att de kommitterades avsikt ”är att om möjligt flytta hotellet till det triangelformade område, som är beläget väster om nya vägen”. Ännu ett önskemål från kommunalkontoret tre år senare var att uppsätta ett skärmtak över entrétrappans översta plan, för att eliminera de problem som uppkommit med fuktbildning i entréhallen i anslutning till trappan.

I protokollet fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Månsarp den 31 augusti 1956 står att läsa:

"§ 67/56
Från Månsarps kommun ingiven ansökan om tillstånd att flytta samt om- och tillbygga Tabergs Turisthotell på tomtplats Berget 1:315 upptogs till behandling sedan Länsstyrelsens dispens enligt resolution III G 432 35 56 inkommit."

Ett av Länsstyrelsens villkor för att bevilja byggnadstillståndet var att ”byggnaden icke får kvarstå längre än till och med den 31 december 1960”. Dessutom ställde man som krav att länsbrandinspektörens bifogade instruktioner skulle följas.

Uppdraget att flytta och bygga om Turisthotellet gick till Byggnadsfirman Eric Ekblad mot en kostnad av totalt 164.300 kronor. Ritningar och arbetsbeskrivningar var upprättade av arkitekt Helmer Flensborn i Huskvarna.

Ritningen visar hotellets tidigare placering, centralt till vänster i bild, och den föreslagna nya placeringen strax till höger om denna.

Hotell Taberg står än i dag kvar på platsen dit det förflyttades och bedriver sin verksamhet på adressen Östra Järnvägsgatan 1, mittemot stationen. 

Tags:

Written by: Björn Blomquist Thursday, September 10, 2020