Mars 2018

Länsstyrelsen i Jönköpings län avger i maj 1952 resolution rörande befrielse för Lekeryds nybildade storkommun från skyldigheten att hålla brandkår. Detta var bara ett av kapitlen i det lokala brandväsendets historia.

Lekeryds storkommun, Brandstyrelsen, F1:1
Länsstyrelsens resolution inleds med en historisk återblick på områdets brandväsende. Där framgår att Lekeryds och Järsnäs landskommuner redan 5 juli 1946 slutit ett avtal om släckningshjälp med Forserums municipalsamhälle. Avtalet innebar att de två förstnämnda landskommunerna undantogs skyldigheten att hålla egen brandkår, och konfirmerades av länsstyrelsen den 10 oktober samma år. Svarttorps landskommun å sin sida slöt ett släckningsavtal med Huskvarna stad 30 juni 1947, som konfirmerades av Länsstyrelsen 6 augusti det året.

Som känt är slås dock Lekeryd, Järsnäs och Svarttorp ihop till Lekeryds storkommun på nyårsdagen 1952. Den nya kommunen lämnar också in en skrivelse med anhållan om att befrias från skyldigheten att hålla brandkår. Som skäl för att beviljas detta anförs att Lekeryds och Forserums kommunalfullmäktiger i oktober 1951 beslutat att avtalet från 1946 fortsatt skulle gälla efter årsskiftet 1951/1952. Dessutom anges att Stadsfullmäktige i Huskvarna i april 1952 beslutat att avtalet mellan staden och Svarttorp skulle gälla åtminstone till och med utgången av 1953.

Med åberopat stöd i tredje paragrafen, sista stycket gällande brandlag, befriar Länsstyrelsen Lekeryds storkommun från att hålla egen brandkår till och med 1 januari 1954. Just det datumet undertecknar Lekeryd och Huskvarna ett nytt avtal som endast gäller Svarttorps kommundel. Det nya släckningsavtalet sträcker sig intill 1 januari 1962. Som exempel på ett avtalens innehåll kan här nämnas att förutnämnda avtal bland annat innebar att Huskvarna åtog sig all släckning inom Svarttorps kommundel, var ansvarigt för arbetsolycksfall och brandmaterielskador samt hade befäl för brandstyrkan. Emot detta skulle Lekeryd betala en årlig avgift på 900 kronor. Skulle antalet skattekronor öka i den aktuella kommundelen skulle även årsavgiften höjas. Eventuella försäkringspengar skulle vid eldsvåda tillfalla Huskvarna. Uppenbarligen har även ett nytt avtal med Forserum träffats. I oktober 1960 tar Forserums kommunalfullmäktige nämligen beslut om att säga upp det avtal med Lekeryd som ska utgå 31 december 1961.

När de två ovannämnda avtalstiderna börjar lida mot sina slut i september 1961 träffas ett nytt avtal med Huskvarna gällande hela Lekeryds storkommun, avsett att börja gälla 1 januari 1962. Detta nya avtal skulle årligen kosta Lekeryd 9000 kronor och innefatta eldsläckning, brandsyn och skogsbrandsläckning. Dessutom skulle Lekeryd betala ett arvode på 500 kronor till brandchefen och 250 kronor till brandmästaren i Huskvarna. Trots avsaknad av en egen brandkår hade det sedan storkommunen bildades funnits en Brandstyrelse. Genom beslut i Kommunalfullmäktige läggs dock denna ner i och med årsskiftet 1964/1965.

Tags:

Written by: Jon Engström Thursday, September 10, 2020