Mars 2020

Hur såg det allmänna hälsotillståndet ut på landsbygden i Sverige för 90 år sedan? Ett nedslag i Skärstads hälsovårdsnämnds rapport från 1930 belyser en liten del av frågan.

Skärstads landskommun, Hälsovårdsnämnden, F1:1
I Skärstad fanns visserligen en hälsovårdsnämnd, men den hade inte många ärenden på sitt bord, och det fanns heller ingen hälsovårdsordning antagen i landskommunen. Ett av de årliga uppdragen var dock att till Medicinalstyrelsen lämna in en skriftlig rapport över föregående års hälsotillstånd, något som hälsovårdsnämndens ordförande, I. H. W. Elming, gör i januari 1931. Med hjälp av kyrkoherde Gustaf Norrlins inlämnade uppgifter inleds rapporten med att klargöra befolkningsmängden. Där framkommer att 2 135 bott i kommunen vid årets början, att 29 fötts och 33 dött. Av de sistnämnda var två stycken barn under ett år.

Vad gäller vattenförsörjningen finns gott vatten i tillräcklig mängd med ursprung i både grävda brunnar och naturliga källor liksom från vattenledningar. Några av brunnskaren har varit förorenade av jord, men detta har genast åtgärdats efter hälsovårdsnämndens anmärkning. Inga missförhållanden rapporteras vad gäller avledning av spillvatten, och inga vattendrag har heller blivit förorenade på något sätt. Hushållens latrin uppsamlas i behållare av trä eller cement, eller i enstaka fall i en grop i marken och bortförs vid behov. Stall, svinhus och fähus hålls i allmänhet snygga och förhållandevis rena, bland annat med hjälp av halm, sågspån eller torvströ. Urinbrunnar finns i stor utsträckning och gödseln förvaras i allmänhet i en behållare av cement. På gödselstacken slängs även sopor, om de inte slängts i avträdet. Rent köksavfall utfordras djuren med. Även de mänskliga invånarnas bostäder är fullt tillfredsställande. Under den kalla årstiden ligger de alltid i eldat rum, inte tillsammans med kreatur eller i rum i direkt anslutning till ladugård eller stall.

Även förhållandena för skolor, nöjes- och andra samlingslokaler anses tillfredsställande. Men då kommunen inte velat anslå några medel, har inga åtgärder gjorts för att bereda möjlighet till billiga varmbad och bad i öppet vatten. Några missförhållanden har inte rapporterats i fabriker eller andra näringar, och man har noga följt föreskrifterna för minderåriga arbetare inom industrin. För övrigt finns ett slakteri och några mindre mejerier verksamma i kommunen. Just 1930 grundades även ett större mejeri i Lyckås, men detta tvingades lägga ner sin verksamhet efter bara runt ett halvår. Inga missförhållanden har noterats vid driften av nämnda anläggningar. Den övriga mjölkhanteringen lämnar dock lite att önska vad gäller rengöring av mjölkkärlen.

Några kommunala vårdanstalter, sånär som på ett försörjningshem, finns inte. Inte heller någon sjukvårdspersonal med undantag av den, tillsammans med Ölmstad, anställda barnmorskan. Turligt nog har varken kvacksalveri eller någon försäljning av olagliga mediciner förekommit i alla fall. Några speciella åtgärder mot lungsot har inte behövts göras då ingen smittspridning skett under året. Efter kungörelse i såväl kyrka som via plakat vid järnvägsstationen har dock skyddskoppympning genomförts. Pastorsämbetet, i form av kyrkoherde Norrlin har, utöver befolkningsstatistiken, även lämnat uppgifter till bilagorna rörande sinnessjuka och sinnesslöa. Blanketten tydliggör skillnaden mellan de båda grupperna genom att i princip ange att den som är sinnessjuk tidigare ägt sitt fulla förstånd, medan den som är sinnesslö från barndomen varit mindre vetande och aldrig ägt fullt förstånd. Till de sistnämnda räknas tre personer, varav en fjortonåring som anges vara intagen på Vilhelmshöjd i Värnamo. Gruppen sinnessjuka består av åtta personer, fem män och tre kvinnor, mellan 33 och 73 år gamla. Av dessa vårdas två i enskilt eller motsvarande hem, en finns på försörjningsanstalt, en på sinnessjukavdelningen på Eksjö lasarett och resterande fyra på Vadstena hospital.

Med detta avslutas årsberättelsen rörande den allmänna hälsovården i Skärstad 1930.

Tags:

Written by: Jon Engström Thursday, September 10, 2020