Mars 2021

Vid Tveta härads ting 11 november 1805 beviljas fastebrev på 1/9 Kråkebo i Barnarps socken. Fastebrevet skrivs under och förses med sigill av både häradshövding Fredric Schlyter och Tveta härad.

Barnarps landskommun, Kommunalnämnden, F1:1

Hela Kråkebo bestod vid tiden av ½ mantal uppdelat på tre gårdar. 1/6 brukades av Anders Andersson och hustrun Lisken Jonasdotter, 1/6 av Peter Svensson och dennes hustru Catharina Svensdotter, och den sista 1/6 av Peter Thorsson och Catharina Nilsdotter. Samtliga hushåll även bestående av barn, pigor, drängar och även en del andra släktingar eller obesläktade personer. Till gårdarna lydde även torpen Fällan och Stolpen.

Men Peter Thorsson och hustrun Catharina Nilsdotter ägde inte hela gården själva. Detta skulle dock åtgärdas genom utköp av Peters syskon. Tveta häradsting beviljar försäljningen 6 november 1804, och fyra dagar senare underskrivs köpekontraktet på plats i Kråkebo. Där omnämns att bergsmannen Petter Torsson och hans hustru Caijsa Nilsdotter, som de benämns i kontraktet, har avtalat med sina syskon om att få köpa deras delar i kronoskatte-, tillika bergsmans-, hemmanet Kråkebo. För detta hade han till fullo betalat en summa av 105 riksdaler, 26 shilling och 8 runstycken banco specie, vilket kvitteras i kontraktet.

Brodern Anders säljer i sin tur till Peter sin 1/18, Olages Olofsson och hans hustru Cajsa en systerlott på 1/36 och Anders Andersson i Kråkebo som förmyndare för omyndiga Ingebor säljer hennes 1/36. För Ingebors del anmälde även förmyndaren ett förbehåll. Hon skulle efter försäljningen forsatt få bo i sin å gamla tomten befintliga stuga, få nödig vedbrand samt få behålla sin dittills innehavda och brukade kålgård så länge hon levde. Efter hennes död skulle allt tillfalla brodern eller dennes arvingar. Under tiden fick köparen nöja sig med att ha full äganderätt till hus, jord, åker, äng, skogsmark, fiske och masugnslott samt allt det som till hemmanet lytt eller i framtiden kunde tillvinnas.

Uppbud skedde sedan i sedvanlig ordning vid tre häradsting: 20 november 1804 samt 12 mars och 28 maj 1805. Själva fastebrevet utfärdas och underskrivs av häradshövdingen 11 november 1805, och förses med både hans eget och Tveta härads sigill.

Dessvärre fick inte Peter och hans familj njuta av sin helt egna gård särskilt länge. Redan i maj 1807 dör nämligen Peter av bröstsjuka, det vill säga vad som troligtvis var tuberkulos i lungorna. Efter faderns död tar sonen Johannes, även kallad Johan, över bruket av gården. 1809 köper han ut sina båda systrar och skriver undatagsavtal för modern, men det är en annan historia.

Tags:

Written by: Jon Engström Sunday, February 28, 2021