November 2016

Idrottsklubben Vista i Kaxholmen ansöker 1969 om att få uppföra ett nytt klubbhus invid Vistavallen. Den odaterade ritningen visar två alternativa förslag på placering av byggnaden.

IK Vistas idrottsplats
Skärstads storkommun, Byggnadsnämnden, F7:1.
Den 26 maj 1969 mottog Skärstads byggnadsnämnd en skrivelse från Idrottsklubben Vista, som anhöll om att få uppföra en ny klubblokal vid Vistavallen. Ordföranden Herbert Karlsmo intygar i brevet att överenskommelse har träffats med markägaren angående berört område. Vidare skriver styrelsen till Skärstads kommun den 29 augusti samma år: 

Undertecknad idrottsklubb får härmed ansöka om ett anslag å 125.000:- kronor för uppförande av en lokal invid Vistavallen. Lokalen skall vara omklädningsrum, samlingslokal, bastu m.m.”  

Det fanns ett starkt vägande skäl till att klubben var i behov av en ny lokal:

”Upplysningsvis vill vi meddela att vi erhållit besked från Hälsovårdsnämnden att vår nuvarande klubblokal Vistadal från deras sida bedömes som en sanitär olägenhet och måste bort från platsen invid kommunens soptipp.”

IK Vista bildades 1935 och det var bara ett av flera jubileer som klubben kunde fira under året 2015. Dessutom hade man 60-årsjubileum för Vistavallen som invigdes den 3 juli 1955, och som om inte detta vore nog var det även 40 år sedan den nya klubblokalen stod färdig. Det nya klubbhuset uppfördes på platsen enligt kartans "Alt I" och togs i bruk 1975.

Klubbens första idrottsplats hette Lyckåsvallen. Där fanns det gamla klubbhuset Vistadal fortfarande kvar när det genomgick en ombyggnad under åren 1952–54. 1951 hyrde föreningen mark av Drättinge gård för uppförande av ny idrottsplats som började byggas året därpå. Kommunen ställde som villkor för bidrag att IK Vista skulle anlägga en brygga, vilken stod färdig 1951. Kommunen satte upp badhytter och bedrev sedan simskoleverksamhet där. Ett annat villkor från kommunen var att det i arrendeavtalet med markägaren skulle stå att fotboll eller annan idrott inte fick förekomma på gudstjänsttid mellan klockan 11 och 13 på söndagar; inte heller offentlig dans fick anordnas.

Fotboll är den sport som föreningen ägnat sig åt från allra första början. Genom åren har tillkommit omfattande verksamhet inom friidrott, skidor och orientering; i kortare perioder har man även haft bland annat bandy, bordtennis, tennis och cykel på programmet. 2016 har IK Vista inte vare sig något herr- eller damlag på seniornivå i fotboll.


Tags:

Written by: Björn Blomquist Thursday, September 10, 2020