November 2018

AB Norrahammars Elektricitetsverk ansöker i oktober 1954 om tillstånd att dra en högspänningsledning under jord för 5 000 volt till transformatorstationen Örnaberget vidare till Granhult.

Barnarps landskommun, AB Norrahammars Elektricitetsverk, F9:1

Kartan, som Elektricitetsverket bifogat sin koncessionsansökan till Statens Elektriska Inspektion, visar sträckningen för högspänningsledningarna inom område för allmän väg och järnvägslinjen Jönköping–Vaggeryd. Ledningarna skulle gå dels från transformatorstation nr 10 till transformatorstation Örnaberget (19), dels från Örnaberget till transformatorstation Granhult (55). Dessutom skulle lågspänningsledningar dras från både Örnaberget och Granhult för allmän distribution inom området för ovan nämnda trafikleder.

E. A. Winberg på Statens Elektriska Inspektion svarar på ansökan i ett brev daterat 23 november 1954:

”Med anledning av Eder koncessionsansökan den 19 sistl. oktober för bl.a. en högspänningsjordkabel till Örnaberget och vidare till Granhult anhålles, att Ni ville visa ledningens sträckning och transformatorstationernas lägen på en bit av en generalstabskarta i skala 1:100’000, gärna i förstoring till skala 1:50’000.

Vidare anhålles om uppgift på ortsnamn och fastighetsnamn för transformatorstation nr 10.”

Ingenjör Erik Fredenvall skriver tillbaka redan dagen därpå:

”Med anledning av El.Inspektionens skrivelse den 23 ds. få vi meddela, att transformatorstation nr 10 i vår koncessionsansökan den 19 oktober i år har ortsnamnet ”Brodalen” och fastighetsbeteckningen Åsa Lilla 3175.

Vi bifoga generalstabskarta i skala 1:50000 utvisande högspänningskablarnas sträckning Brodalen–Örnaberget–Granhult.”

Generalstabskartan är, som E. A. Winberg uttrycker det, ”lämpligare som koncessionskarta än den förut insända köpingskartan”. Elektricitetsverket uppmanas att framställa ytterligare tre kartor och skicka in dem till Statens Elektriska Inspektion. Köpingskartan returneras och kommer i stället att användas som bilaga till den nya koncessionskartan.

Tags:

Written by: Björn Blomquist Thursday, September 10, 2020