November 2022

På uppdrag av kommunalfullmäktige i Tenhults kommun påbörjades en enkel översiktsplan för Tenhults samhälle med omgivningar i början av år 1964. Sedermera beslöt kommunen att även låta upprätta motsvarande plan för Barnarp i kommunens västra del.

Med ovanstående ord inleds texten, undertecknad av arkitekten Ingemar Wennström och ingenjören Lars Franzén, i den översiktsplan som upprättades under åren 1964–67 av Småhusbyrån AB i Malmö.

Vidare skriver de i inledningen:

I samband med att frågorna kring ”Vätterstaden” (Jönköping–Huskvarna) och kommunblockindelningen kring denna aktualiserats, har man inom kommunen ansett det nödvändigt att utreda de kommunala utbyggnadsplanerna som uppstår i en kommun med två från varandra helt skilda tätbebyggelseområden med mellanliggande landsbygd av sådan topografisk beskaffenhet att den icke kan tänkas exploaterad som tätort. Geografiskt och topografiskt sett hör Tenhultsdelen ihop med Huskvarna. Hur utvecklingen inom blocket kommer att gestalta sig har för närvarande lämnats därhän – denna fråga anses mera höra samman med Huskvarnas respektive Jönköpings utbyggnadsplaner.

(---)

Av praktiska skäl presenteras de bägge områdena som olika utredningar kallade Tenhultsdelen respektive Barnarpsdelen.

På översiktskartan (Bilaga) är Tenhults samhälle indelat i 18 mindre områden, betecknade med bokstäverna A–S. På kartan är järnvägen och de större trafiklederna markerade. Dessutom visar kartan vilka områden som utgörs av bostäder respektive industrier. Område O innefattar Tenhults centrum.

Placeringarna av kommunalhus, skolor, kyrka och pensionärshem med mera är också utsatta på kartan. I sammanfattningen görs en särskild analys när det gäller kyrkan och det område som betecknas med S:

Omedelbart öster om centrum har mark förutom för pensionärshem reserverats för ett mindre kapell – en småkyrka. Någon större lokal för kyrkliga sammankomster i statskyrkans regi finnes icke i samhället utan är man i Tenhult hänvisad till Rogberga kyrka. Inom samhället förekommer ett mindre antal frireligiösa församlingar vilka har egna kyrkolokaler. På grund av pensionärshemmets ringa storlek och önskemålet om att utöka detsamma förekommer emellertid vissa farhågor för att marken för kapell icke räcker till. Som ett alternativt läge, väl lämpat för en kyrkolokal, vill planförfattaren rekommendera att undersöka det för bostadsändamål föreslagna området mellan centrumvägen och järnvägen, å kartbilaga sidan 2 betecknad med S. Under rubriken kommunikationer har planförfattaren ytligt berört frågan om att flytta järnvägens stationsbyggnad norrut. I så fall skulle S-området lämpligen kunna utläggas som mark för kyrka med omgivande kyrkpark – stadspark samt parkeringsanläggningar intill stationen och därmed också skapa en livlig knutpunkt bestående av kyrkpark, stationsområde och pensionärshem.

Övriga avsnitt i översiktsplanen behandlar kommunikationer, befolkningsutveckling, skolor och vatten-/avloppsförsörjning. Vartdera av dessa avsnitt inkluderar en bilaga i form av en kartöversikt. Motsvarande utredning har gjorts för Barnarpsdelen.

Tags:

Written by: Björn Blomquist Monday, October 31, 2022