Oktober 2017

Lagen den 24 maj 1895 angående anskaffande av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot ersätts av en ny hästutskrivningslag av den 2 juli 1915. Den sistnämnda kompletteras med en kunglig förordning 10 december samma år.

Norra Unnaryds landskommun, Kommunalnämnden, D3:1
Bland arkivhandlingarna från Norra Unnaryds landskommun finns hästförteckningar, hästrullor, anspannsförteckningar och anspannsrullor bevarade. I förteckningarna skulle samtliga hästar, mellan 3 och 16 år, införas. Däremot behövde endast krigsdugliga anspannsfordon införas, inklusive automobiler och motorcyklar. Hästars och fordons antecknade beskaffenhet och lämplighet för krigsbruk skulle sedan tjäna som vägledning vid själva uttagningen. I själva rullorna skulle de uttagna hästarna och fordonen samt uppgifter om deras ägare införas.

Som ledning till den kommande uttagningen placerades hästarna i fyra kategorier, varav de tre första innefattade krigsdugliga hästar. Generellt skulle de uttagna hästarna ha kraftig kroppsbyggnad och mäta minst 1 meter och 38 centimeter samt vara fria från fel som påverkar användbarheten. Inga hingstar, dräktiga ston eller ston med föl under 4 månader gamla skulle införas i rullorna. Ridhästar skulle vara 5 till 12 år gamla, dock godtogs både yngre och äldre om de var fullt inridna, och skulle i alla takter kunna bära ryttare och packning på omkring 110 kilo. De skulle helst mäta 1 meter och 47 centimeter och vara av varmblodigt slag. Draghästarna skulle vara 4 till 16 år gamla. De i klass A skulle i hastigare takter som trav och galopp kunna dra arméns fordon, medan de i klass B skulle klara detsamma i skritt och kortare sträckor med trav. Ytterligare en skillnad mellan klasserna var att hästarna i klass A helst skulle mäta 1 meter och 41 centimeter. Den fjärde kategorin i förteckningarna rörde de icke krigsdugliga hästarna, vilka följaktligen inte togs ut och inte infördes i rullorna.

Anspannsfordonen delades in i tre kategorier, tvåspända, enspända och icke krigsdugliga. De som var krigsdugliga skulle ha bruklig spårvidd, vara lätta vända och ha starkt underrede, axlar och hjulbössor av stål eller järn. Hjulen skulle vara av starkt virke och järnskodda. Diametern skulle vara minst 30 centimeter och hjulbredden minst 7 centimeter. De tvåspända skulle klara en vikt på minst 800 kilo, och de enspända en vikt på minst 500 kilo.

Nog om bakgrunden, och istället till hästförteckningen på bilden. Förteckningen gäller alltså för Norra Unnaryd, och upprättades 19 februari 1916. På efterföljande uppslag finns fler hästar uppräknade, vilket ger 32 krigsdugliga hästar. För övrigt följer även några tillägg från december 1917, men de bortser vi ifrån här. Som synes uppfyller hästarna de ovan nämnda kraven. Observera att uppgifterna i kolumnerna 11 till 18 skulle fyllas i vid uttagningen och i kolumnerna 10 och 19 vid besiktningen. Gissningsvis fylldes även kolumn 21, Anteckningar, i vid besiktningen. Observera där Anders Jonasson i Svensjös gråa sto som har spatt i vänster bakben, Carl Svensson i Storgårdens stickelhåriga valack som har överben på högra frambenet och Justus Johansson i Brunabos bruna valack som har överben på båda frambenen. Vid en jämförelse med själva rullan märks att både Anders Jonassons häst och Carl Svenssons blivit uttagna, däremot inte Justus Johanssons. De flesta av hästarna anges vara av blandad härstamning eller ardenner, endast M. Johansson i Gärdes svarta valack anges vara varmblodig. Den blir också uttagen till ridhäst, men anges senare som såld. Av de 32 hästarna i förteckningen visar det sig att 21 hamnat i rullan, 5 som ridhästar och 8 var som draghästar av klass A respektive B.

I formulärserien för 1916 ingår även förteckning och rulla för anspannsfordon. Som en parentes kan nämnas att det fanns 14 krigsdugliga tvåspända och 32 krigsdugliga enspända fordon i Norra Unnaryd. Av dessa var det endast två av de tvåspända som togs ut, tillhöriga H. G. Engström i Bråten och S. N. Nilsson i Hösabo.

Tags:

Written by: Jon Engström Thursday, September 10, 2020