Oktober 2019

Som en del av Projekt Visingsö planerades under 1960-talet en rekreationsanläggning. Projektet gick i stora drag ut på att utveckla turistnäringen och fritidsverksamheten på Visingsö. Syftet med planerna var att göra Visingsö till en attraktiv turistort, i bästa fall året runt, och dessutom förlägga mindre industrier till ön för att förhindra avfolkning.

Visingsö landskommun, Kommunalnämnden, F23:10

Kommittén för Projekt Visingsö hade sitt första sammanträde den 24 mars 1964, efter att projektet den 5 februari hade presenterats på Länsstyrelsen i Jönköping. 

Den av kommittén utnämnda PR-ansvariga Graham Berg skriver i ett brev, daterat 15 september 1966, till Svenska Industribyggen AB i Göteborg beträffande byggnationen på Visingsö:

”Intresset för att förverkliga planerade turistanläggningar är stort. Bl.a. framhåller Svenska Turisttrafikförbundet, att Visingsö-alternativet är ett av de allra bästa som kommit fram här i landet. Och vi bedömer projektet som realistiskt. Utredningar pekar på bärkraftighet.

Avsikten är att i aktiebolagsform skapa ett centralt beläget fritidsområde med tidsenlig komfort i historisk miljö. Möjligheter skall finnas till bad, tennis, golf, ridning eller färder efter häst etc. i bilfria områden.”

Vidare informerar han om att följande anläggningar planeras i etapp 1:
50 hotellannex à 4 bäddar för ett preliminärt belopp av ca 1 650 000 kr, ett värdshus för 1 800 000 kr samt simbassäng, golfbana, tennisbanor, butiker vid hamnen m.m. Totalkostnaden skulle landa på strax under 5 miljoner kronor exklusive vatten- och avloppskostnader. Berörda markområden ägs i huvudsak av Domänverket, som är positivt inställt till markupplåtelse.

Den 28 december 1965 bifaller kommunalnämnden en hemställan från kommittén för Projekt Visingsö om att förhandla med landstingets förvaltningsutskott om möjligheten att bedriva verksamheten vid den planerade turistanläggningen som kombinerat vilohem med stadigvarande plats för 25 patienter. Så sent som i december 1967 är planerna på en rehabiliterings-/konvalescensanläggning fortfarande ”på ett mycket förberedande stadium”, enligt ett brev från kommunordförandena till fyra riksorganisationer för olika sjukdomar.

Skissförslaget till rekreationsanläggningen är daterat 23 december 1969. Så här skriver arkitekten Per Rudenstam om anläggningen:

”Rekreationsanläggningen i Visingsö bör betraktas som ett led i samhällets frisk- och hälsovård. Det är allmänt känt att allvarliga hälsorisker uppstått i välståndssamhället, bl.a. till följd av stillasittande och felaktiga kostvanor. Goda möjligheter till aktiv rekreation bör därför erbjudas.

Gränsen mellan handikappade och icke handikappade är diffus och flytande. I stället för att bygga lokaler för handikappade, bör lokaler vara handikappvänliga.

(---)

Anläggningen är i ett plan med delvis utbyggd källarvåning. Nivåskillnader i huvudplanet övervinnes med ramper (max. lutning 1:20). Källarvåningens trappor kompletteras med hissar.

Byggnadskropparna ligger orienterade parallellt med nivåkurvorna i nord-sydlig riktning och förbindes med en central kommunikationsled, vilken genom smärre utvidgningar utnyttjas för små samlingsplatser, dagrum m.m. Entrén sker från söder i huvudbyggnaden, som inrymmer entréhall, reception, samlingssal, café, restaurang, kök med ekonomiutrymmen. Entréhallen står i förbindelse med hobby-, motions- och fritidslokaler, samt en eventuell bowling- och bågskyttebana i källarvåningen.”

Värdshuset var enligt ett förslag tänkt att anläggas invid Kungsladugårdarna, även kallade "Ryssladorna", i närheten av Brahekyrkan. Det finns ingen dokumentation på att den planerade rekreationsanläggningen blev verklighet.

Tags:

Written by: Björn Blomquist Thursday, September 10, 2020