Oktober 2020

Sommaren 1946 skriver skolrådet i Angerdshestra kontrakt på 202 skolskjutsar, tur och retur.

Angerdshestra landskommun, Folkskolestyrelsen, E1:1


Den 12 juni undertecknar Harald Fredriksson i Arvidabo ett kontrakt för skjutsning av skolbarn. Ledamoten av skolrådet, Einar Svensson i Älmås, och dennes fru Sara bevittnar Fredrikssons underskrift. Kontraktet gäller från och med 1 augusti 1946 till och med 15 juni 1947. Höstterminen det läsåret bestod av 16 veckor och 4 dagar, medan vårterminen bestod av 20 veckor. Sammanlagt 202 skolskjutsdagar. Färdvägen skulle inledas klockan 8 från Arvidabo med påstigning i Harphult, Sevdabo, Ekåsen och Konungsgärde, för att slutligen anlända vid Angerdshestra kyrkskola senast klockan 9. Vid skoldagens slut, klockan 14.15 avgår bilen samma väg tillbaka.

Då fordonet anges vara en bil, och att det maximala antalet skolbarn får vara 13 stycken, så borde det röra sig om en större bil eller någon form av minibuss, troligen avsedd för 7 eller 8 vuxna passagerare. Det är oklart om Fredrikssons fordon tidigare godkänts för yrkesmässig trafik eller inte. För att en personbil skulle vara godkänd krävdes att samtliga passagerare skulle ha direkt åtkomliga dörrhandtag som endast gick att öppna genom tryck uppåt. I övrigt skulle bilen godkännas av en besiktningsman från tillståndsgivande myndighet och då uppfylla alla trafiksäkerhetskrav vad gällde bromsar, hastighetsmätare, utrymme och dylikt. Så har uppenbarligen skett vad gäller Fredrikssons fordon, och genom kontraktet förbinder han sig att hålla sitt fordon i fullt dugligt skick samt att hålla det vederbörligen försäkrat.

Skolrådet förbinder sig att betala 8 kronor och 75 öre för varje skjuts, vilket enkel väg anges vara 24,7 kilometer. Då tur och retur räknas som två skjutsar blir den dagliga ersättningen till Fredriksson 17 kronor och 50 öre. Ett par månader in i höstterminen söker skolrådet, genom domkapitlet i Skara och folkskoleinspektören, statsbidrag för anordnande av skolskjuts av åt skolpliktiga barn. Där anges att kontraktet egentligen omfattar två linjer. Den ena på 20 kilometer från Arvidabo till Angerdshestra skola och den andra på 5 kilometer från Harphult till Angerdshestra skola. Ersättningen för skjutsningen anges vara 11 kronor och 67 öre för linje 1 och 5 kronor och 83 öre för linje 2.

I november 1946 godkänner Kungliga Skolöverstyrelsen ansökan om statsbidrag. I skrivelsen till skolrådet framgår att statsbidraget gäller skolskjutsar på sträckan Harphult, Sevdabo, Ekåsen och Angerdshestra folkskola fram och åter hela läsåret. Det är alltså något oklart om bidraget gäller samtliga skolskjutsar, eller endast linje 2. För Fredrikssons del förändrar dock statsbidraget inget. För 202 skolskjutsdagar multiplicerat med 17 kronor och 50 öre får han 3 535 kronor.

Tags:

Written by: Jon Engström Wednesday, September 30, 2020