Oktober 2021

Enligt nådig kungörelse från Kongl. Maj:t den 14 juli 1893 ska det i varje kommun i Sverige finnas en sjukinrättning som på ett säkert sätt kan ta emot personer som misstänks vara smittade av kolera. Järstorp är en av många landskommuner som tar del av denna information för att planera en epidemisjukstuga.

Järstorps landskommun, Kommunalnämnden, F3:1

I Svensk Författningssamling 1893:61 publiceras Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående vissa åtgärder till förekommande af kolerans utbredning bland rikets invånare. I inledningen av denna förkunnas att "passagerare och besättning å fartyg, som undergått observation och i vissa fall karantän, skola vara underkastade efterbesigtning, passagerare under tre dygn närmast efter det han lemnat fartyget och besättning under fem dygn närmast efter det fartyget erhållit tillstånd till fri beröring med land".

Föreskrifterna handlar till största delen om ankommande fartyg och de besiktningsmän som ska anställas för att utföra undersökningarna av de resande. Kravet på inrättande av sjukstugor ställs emellertid i kungörelsens § 9, mom. 2:

"För att person, som lider af sjukdom, som misstänkes vara kolera, må kunna genast afskiljas och erhålla nödig vård, skall inom hvarje kommun finnas lämpligt sjukhus eller sjukstuga med nödig sjukvårdsbetjening och utredning; egande Medicinalstyrelsen meddela närmare föreskrifter rörande sjukstugas anordning äfvensom, derest giltiga skäl dertill förekomma, medgifva befrielse från eller anstånd med sjukstugas anordnande."

Det är alltså Kungliga Medicinalstyrelsen som ges uppdraget att utfärda föreskrifter rörande sådan sjukstugas anordning.  I dessa anvisningar konstateras att sjukdomen huvudsakligen sprids genom mänsklig samvaro och att den viktigaste åtgärden för att förhindra sjukdomens utbredning är att undvika närkontakt med smittade personer, vilket beskrivs enligt följande:

"Genom i tid vidtagna åtgärder för afskiljande af de först insjuknade personerna i ett samhälle kan sålunda i de flesta fall uppkomsten af en epidemi förebyggas. Ett sådant afskiljande kan antingen åstadkommas på det sätt, att den sjuke vårdas i särskildt rum, som ej bebos eller besökes af andra friska personer än dem, som vårda honom, eller än bättre derigenom, att han intages på ett för vård af smittosjuke särskildt anordnat sjukhus."

Epidemisjukhus var sedan 1875 obligatoriska i städerna, men saknades vid tiden för koleran fortfarande i flertalet landskommuner. Enligt ovan nämnda kungörelse från 1893 skulle sådana inrättningar snarast möjligt anordnas och vara anpassade efter kommunernas folkmängd. Tillgången ansågs nödvändig inte bara för att inresande besökare skulle kunna få behövlig vård, utan också för att hindra smittspridningen bland ortens invånare.

Medicinalstyrelsens skrivelse gäller större eller mindre epidemisjukhus för landskommun. Den innehåller ritningar, arbetsbeskrivning och kostnadsförslag för sjukstugor av två olika storlekar. När det gäller den mindre byggnaden, som torde vara aktuell för en landskommun av Järstorps storlek, påpekas att den ska placeras så att "framfasaden kommer rätt i söder, hvarigenom de båda sjuksalarna sålunda komma att få öster- och vesterbelysning".

I anvisningarna står det vidare att sjukstugan bör vara anordnad i ett hus som ligger avskilt från andra bebodda lägenheter, på torrlagd mark och på lämpligt avstånd från gator och andra allmänna platser. Huset ska bestå av minst två rum – ett för manliga och ett för kvinnliga patienter – med kök, förstuga och nödvändiga uthus. Rummen rekommenderas vara sparsamt utrustade med icke stoppade möbler och försedda med minst två sängar samt tvättställ och handdukar, nattkärl och nattstolar med mera. Till varje säng bör finnas två madrassvar som kan fyllas med halm, torvströ eller annat ämne, som utan större kostnad vid behov kan bytas och uppbrännas.

När det gäller tjänstgörande personal skriver man:

"Såsom betjening böra anställas allt efter omständigheterna en eller flera vid sjukvård vana personer antingen mot fast aflöning eller ock mot arvode, som kan beräknas lägre för den tid ingen tjenstgöring erfordras och högre, så snart sjuk finns att vårda."

Tags:

Written by: Björn Blomquist Thursday, September 30, 2021