اطلاعات در بارۀ جامعه - برای افراد تازه وارد به سوئد ( för dig som är ny i Sverige)

درباره ویروس یدجد کرونا و بیمارییدکوو -۱۹

افراد تازه وارد یا افرادی که زبان مادری شان سوئدی نیست می توانند از طریق صفحات و لینک های زیر می توانید از جمله کسب اطلاع کنند که برای دریافت اطلاعات و کمک به کجا بایستی مراجعه کنند.

 

کمک برای یاد گرفتن زبان سوئدی (Hjälp med svenska språket)

www.digitalasparet.se 

در بارۀ جامعه سوئد به زبان مادری شما (Om det svenska samhället på ditt språk)

www.informationsverige.se 

صندوق بیمه های اجتماعی به زبان مادری شما (Försäkringskassan på ditt språk)

 https://www.forsakringskassan.se/kontakt/kundcenter_privat/prata-med-en-handlaggare-pa-ditt-sprak

صندوق بیمه های اجتماعی خدمات زیر را ارائه می کند: (Försäkringskassan arbetar med tjänster som:)

پول والدین، کمک هزینه مسکن، پذیرش به فرزند خواندگی، پول بارداری، کمک هزینه اولاد، کمک هزینه نفقه، حمایت مالی نفقه/نفقه دولتی و کمک هزینه های مربوط به فرزند دارای کاهش توان کارکردی

اداره کاریابی به زبان مادری شما (Arbetsförmedlingen på ditt språk)

https://www2.arbetsformedlingen.se/other-languages

جستجوی کار، تأسیس شرکت یا کسب و کار خصوصی، اطلاع رسانی در بارۀ صندوق بیکاری، دوره های آموزشی، برنامه استقرار زندگی و کار، کمک هزینه استقرار، حمایت مالی فعالیت، اماکن کارآموزی

اداره مهاجرت به زبان مادری شما (Migrationsverket på ditt språk)

https://www.migrationsverket.se/Other-languages.html

اجازه اقامت تحصیلی، کار، زندگی کردن با فرد دیگر، ویزای گردشگری سوئد و تابعیت سوئدی

اداره مالیات به زبان مادری شما (Skatteverket på ditt språk)

https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages.4.34a801ea1041d54f9e2800025.html

اظهارنامه های مالیاتی، صدور گواهی مشخصات فردی (personbevis)، امور ثبت احوال، امور ثبت کردن نام، بررسی مانع ازدواج، طلاق، درخواست صدور کارت شناسائی، امور مربوط به فوت افراد

 

اداره بازنشستگی (Pensionsmyndigheten)

اداره بازنشستگی؛ درخواست حقوق بازنشستگی، فوق العاده مسکن، حمایت مالی سالمندان، سفارش گواهی بازنشستگی، فُرم های درخواست

https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/blanketter-och-broschyrer/blanketter