مقررات قرض کردن (Låneregler)

درباره ویروس یدجد کرونا و بیمارییدکوو -۱۹

کارت کتابخانه "کلید" شخصی شما برای استفاده از کتابخانه است. این کارت را همیشه در کتابخانه بهمراه داشته باشید!

شما با نشان دادن یک کارت شناسائی عکسدار معتبر کارت کتابخانه را دریافت کرده و آنرا امضا می کنید.

با امضای خود مقررات قرض کردن را پذیرفته و موافقت می کنید که مشخصات شما را در بایگانی قرض کردن کتابخانه ثبت کنیم. مشخصات فردی شما علنی نیستند.

مسئولیت همه کتابها و وسایلی که با کارت شما قرض گرفته شوند، حتی اگر توسط فرد دیگری استفاده شوند، با خود شماست. اگر کارت کتابخانه خود را گم کردید بایستی آنرا بلافاصله مسدود کنید.

چه کسی می تواند کارت کتابخانه بگیرد (Vem kan få ett lånekort)

وقتی به سن 6 سالگی تمام برسید می توانید یک کارت شخصی کتابخانه دریافت کنید. اگر سن شما زیر 18  سال است بایستی کارت شناسائی و اجازه ولی/سرپرست خود روی فُرم مخصوص در اینجا را ارائه کنید.

 قرارداد قرض گرفتن برای ولی/سرپرست افراد زیر 18 سال82 KB

اگر شماره شناسائی فردی سوئدی نداشته باشید نیز می توانید از خدمات کتابخانه استفاده کنید. کارت اِل.اِم.آ یک کارت شناسائی معتبر محسوب می شود.

برای قرض گرفتن فیلم سینمائی و بازی تلویزیونی/کامپیوتری با PEGI 16+ بایستی به سن 16 سالگی تمام رسیده باشید.

برای استفاده از خدمات الکترونیکی از طریق اینترنت و استفاده از دستگاه اتوماتیک قرض گرفتن از کتابخانه بایستی یک کُد 4 رقمی (PIN-kod) برای کارت کتابخانه خود تعیین کنید. اگر کُد چهار رقمی خود را فراموش کردید به یکی از کتابخانه های ما مراجعه کرده و کارت شناسائی بهمراه داشته باشید.

مدت های قرض گرفتن (Lånetider)

مدت قرض گرفتن معمولاً 4 هفته است. وقتی چیزی قرض می کنید یک قبض رسید دریافت می کنید که آخرین روز پس دادن روی آن درج شده است. شما موظف هستید از تاریخ پس دادن کسب اطلاع کنید.

اگر هیچکس آنچه را که شما قرض کرده اید رزرو نکرده باشد می توانید حداکثر 2 مرتبه دیگر هم آنرا قرض کنید. از طرق Mina sidor (صفحات من) یا با مراجعه به کتابخانه یا تماس تلفنی با نزدیکترین کتابخانه می توانید مجدداً قرض کنید.

هزینه های دیرکرد (Förseningsavgifter)

اگر دیر پس بدهید بایستی هزینه ای پرداخت کنید. اگر نامه مطالبه دریافت کنید هزینه اضافی دارد. اگر آنچه را که به امانت گرفته اید پس ندهید بایستی یک مبلغ جبرانی پرداخت کنید.همین مقررات برای کتابها  یا رسانه صدمه دیده نیز صِدق می کند.   

پس از پایان مدت قرض گرفتن چندین برگ مطالبه و یک مطالبه مبلغ جبرانی برای شما ارسال می شود، آنموقع می توانید ظرف مدت 14 روز از دریافت برگ مطالبه مبلغ جبرانی کتاب یا رسانه را پس بدهید، پس از آن پرونده به واحد امور مالی اداره امور شهری ارسال می شود و شما دیگر نمی توانید کتاب یا رسانه را پس بدهید، بلکه فاکتور بایستی پرداخت شود.

اگر بدهی های خود به کتابخانه را پرداخت نکنید، کارت کتابخانه تان مسدود می شود. مرز این رقم 100 کرون است.