September 2021

En extrainsatt kommunalstämma hålls i Järsnäs 11 februari 1923. Det har blivit tid att förflytta den kommunala beslutanderätten till ett nytt organ.

Järnäs landskommun, Kommunalfullmäktige, A1:1

Efter beslut om bidrag till belysningen längs den nya vägen Stensholm-Huskvarna var det dags för lantbrukaren Carl Svensson i Fallnäs att lägga fram sitt förslag. Svensson ansåg att det hade blivit dags att inrätta kommunalfullmäktige i Järsnäs. Efter en livlig diskussion beslöt den talrikt besökta stämman att bifalla Svenssons förslag. Detta innebar att från och med 1924 skulle beslutanderätten rörande kommunala angelägenheter, med vissa ospecificerade undantag, överlåtas till fullmäktige. I och med detta beslut frånsade sig stämman en stor del av sin egen makt i kommunen. Vid stämman i april 1923 klubbades datum för kommunalfullmäktigevalet, nämligen söndagen den 30 september.

Valet förrättas under hösten, men detta sker utan spår i protokollen. Det första inbundna protokollet från 13 januari 1924 avslöjar dock den nya tågordningen. Det rör sig om extra sammanträde med kommunalfullmäktige i Järsnäs, det vill säga det konstituerande mötet. Till ordförande väljs Arvid Larsson i Sundsholm och till vice ordförande väljs Karl A. Nilsson i Finneryd. Vid nästa paragraf anslås 25 kronor per år till ordföranden för skrivmaterial. Den tredje paragrafen innehåller ett avslag om ytterligare medel till vägbelysningen längs Ådalsvägen, följt av val av justerare i form av Edvard Engquist och K. E. Svensson. Kommunalfullmäktiges arbete var i och med detta igång.

Det första ordinarie sammanträdet dröjer ända till 23 mars 1924. Där behandlas i tur och ordning föregående års räkenskaper och förvaltning med ansvarsfrihet för kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen, val av ledamöter och suppleanter till valnämnden, en skrivelse från Kungliga Befallningshavanden till fattigvårdsstyrelsen om ordnande av försörjningshem som krävde yttrande från fullmäktige och slutligen val av justerare för dagens protokoll. Det sista inbundna protokollet i samma bok kommer från 11 december 1951. Från och med ingången av 1952 kom Järsnäs landskommun istället att uppgå och ingå i Lekeryds storkommun.

Tags:

Written by: Jon Engström Tuesday, August 31, 2021