April 2019

När kommunalnämnden i Hakarp har sammanträde den 29 september 1912 uppkommer frågan om ordnandet av ett epidemisjukhus. Möjligen kan den nyligen avklarade barnförlamningsepidemin ligga bakom dessa tankegångar.

Hakarps landskommun, Kommunalnämnden, F1:1
Kommunalnämnden ansåg att det skulle innebära en stor svårighet att möta en kommande epidemi, och dessutom att det vid tidpunkten inte fanns någon fast form för återbetalning till kommunalkassan för dem som vårdats på Huskvarna sjukhus. Därför föreslogs att ärendet skulle hänskjutas till kommunalstämman för utredning på vad sätt, och till vilken kostnad, epidemisjukvården borde ordnas. Vid kommunalstämmans möte 19 oktober blev diskussionerna livliga. Men de slutade i ett godkännande av förslaget att sjösätta en utredning i frågan. En särskild kommitté tillsattes, Epidemisjukhuskommittén, med uppdrag att fortast möjligt verkställa en utredning innefattande allt från behovs- och avgiftfrågor till nybyggnads- och underhållskostnader. Vid stämmans möte 28 december presenterade kommittén ett förslag om byggande av ett epidemisjukhus. Möjligen är det redan vid detta tillfälle som arkitekten August Atterströms ritningar förevisas första gången. Förutom skissritningen över bottenplan, gjordes även fyra fasadritningar, varav en med skärningsritning, samt ritningar över källarplan som vindsplan. Stämman ansåg dock att ärendet krävde en grundligare utredning, och återremitterade saken till kommittén, som ålades att ta särskild hänsyn till den ekonomiska innebörden av deras förslag.

Under första paragrafen vid kommunalnämndens sammanträde 19 mars 1913 togs sjukhusfrågan upp igen. Den av stämman tillsatta kommittén hade inlämnat sitt uppdaterade arbete, vilket innehöll två slutgiltiga alternativ. Det första innebar uppförande av ett sjukhus till en beräknad kostnad av 12.800 kronor med årliga omkostnader på cirka 2000 kronor. Alternativ två innebar i sin tur att försöka träffa en överenskommelse med Huskvarna stad rörande vård på stadens sjukhus. En enig nämnd beslutade att till stämman föreslå att densamma skulle tillsätta två personer att underhandla och skriva kontrakt med Huskvarna, att för ett fast pris per dag och patient vårda patienter med smittsamma sjukdomar från Hakarp. Anledningen till att denna linje föredrogs var framförallt att provinsialläkaren doktor Dovertie framfört sakliga skäl rörande den ekonomiska fördelen med en sådan lösning, och dessutom att vården antagligen skulle bli bättre på stadens sjukhus, där läkare alltid var närvarande. Dagen efter, den 20 mars, återkom kommittén även till kommunalstämman med sitt förslag. Med hänvisning till betryggad sjukvård och ekonomisk fördel enligt doktor Doverties linje, beslöt stämman att gå på kommunalnämndens rekommendation och uppdrog åt densamma att försöka nå en uppgörelse med Huskvarna. Vid kommunalnämndens sammanträde 30 mars författades en skrivelse till hälsovårdsnämnden i Huskvarna med förfrågan om villkor och pris för en överenskommelse. Därmed var sagan om ett epidemisjukhus i Hakarp all.

Vad gäller betalning till arkitekt Atterström för de utförda skissritningarna, så tar kommunalstämman beslut om att ändå betala honom för dessa, men inte förrän i oktober 1913.

Taggar:

Skrivet av: Jon Engström den 10 september 2020