Februari 2021

Enoch Claesson från Hundshult börjar småskolan 1903. Enligt egen utsago följer sedan de två värsta åren i hans liv.

Jönköpings kommun, Tenhults skola, F1:1
Upptakten till Enochs redogörelse om sin skoltid vid skolorna i Hundshult (se bild till vänster) och Hult (se bild nedan till höger) står att finna i material från den skolhistoriekommitté som bildats i Tenhults rektorsområde runt 1984. Om arbetet resulterade i någon tryckt skrift är oklart, men ett manuskript omfattande Rogberga, Öggestorp och Ödestugu finns kvar. Manuskriptet innehåller historik från protokoll och matriklar, fotografier och information om skolhusen samt referat från några elever som gått på skolorna. Enoch till exempel , talade in sina skolminnen på band i december 1984. Merparten av informationen här är hämtad från nämnda manuskript.

Den organiserade undervisningen i Rogberga socken härrör från 1830. Årets sista dag togs beslut om att instifta en skola i socknen, i praktiken en skolorganisation med växelundervisning och ambulerande lärare. För barnen i Hundshults rote innebar detta undervisning under vinterterminen 1831 med examen i april samt höstterminen 1832 med examen i december. Från och med 1833 slogs flera rotar ihop. Hundshult och Mjälaryd bildade en skolrote med undervisning under höstterminen. De ämnen som behandlades var läsning i bok, katekes med förklaringar, räkning, skrivning, historia och geografi. Terminsväxlingen och roteindelningen bestod fram till 1847, då införandet av 1842 års folkskolestadga trädde i kraft efter den fem år långa tidsfristen. I och med omorganisationen av skolväsendet i socknen hamnade Hundshult i det södra distriktet, dock som fortsatt ambulerande skola under ytterligare några år.  Däremot tillkom ytterligare några ämnen i den nya folkskolan, nämligen kyrkosång, gymnastik och naturlära. 1851 byggs dock skolhus i Hundshult, och från och med augusti samma år övergår skolverksamheten till fasta lokaler. 1859 sker nästa förändring då en tvåårig småskola införs i socknen, bland annat förlagd till Hundshult.  Under 1860-talet infördes slöjdskola för gossar och dessutom gevärsexcersis för de äldre gossarna. När ett nytt skolreglemente antogs 1866 bestämdes att hösterminen skulle vara mellan 1 augusti och 14 november, med två veckors ledighet för potatisskörden, och att vårterminen skulle vara mellan 1 februari och 1 juli. Enligt detta system fortgick undervisningen i stort sett oförändrad under de kommande decennierna. Undantaget för Hundshults del var att folkskoledelen flyttades till Hults skola 1881. En tid efter sekelskiftet skulle fler förändringar ske inom skolorganisationen, delvis baserat på Tenhults stationssamhälles tillväxt, delvis när den borgerliga kommunen övertar huvudmanna
Jönköpings kommun, Tenhults skola, F1:1
skapet och delvis på helt andra grunder. Men det är en annan historia.

Enoch Claessons sammanfattar sin skoltid på följande vis: ”Den ledsammaste tiden i hela mitt liv var småskolan i Hundshult, för där vankades stryk varje dag, men i storskolan i Hult där trivdes jag, för där blev man väl behandlad. Stryk förekom aldrig och alla barnen fick samma omhändertagande”. Lärarinnan hette Ruth Tubbin-Ingemarsson och bodde i skolhuset. Enoch hade svårt att komma överens med Ruth. Han satt gärna och tittade ut genom fönstret när hästskjutsar och oxvagnar åkte förbi på vägen, vilket ledde till omplacering längre in i klassrummet. När inte det hjälpte blev han placerad bredvid en av flickorna, enligt Enoch en stor skam som han aldrig skulle glömma. Undervisningen bestod av läsning, räkning på kulram och skrivövningar på griffeltavla. Läxförhören var långa och kryddades med en och annan örfil. På rasterna, och efter skolan, sågade barnen ved som de fick bära in och elda i skolan med.

Efter två år blev det ändå dags att flytta till storskolan i Hult. Där hade Enoch den stränge men rättvise Oskar Gustavsson som lärare. Ämnena bestod av katekes, historia, geografi, räkning och skrivning. Slöjd fanns också, men var inte obligatoriskt, utan snickrandet fick ske hemma. Bland de minnen som fastnade efter fyra år i Hult finns en utflykt till fallen i Huskvarna där barnen bjöds på saft och bullar, att läraren brukade bjuda Enoch på kaffe och den högtidliga examen.

Taggar:

Skrivet av: Jon Engström den 31 januari 2021