Januari 2021

Ritningen visar konstruktionen av en transformatorstation, som ska uppföras i samband med det program som lanseras den 4 februari 1922 för utbyggnad av elektriskt distributionsnät inom Ölmstads socken. Uppdraget utförs av Södra Sveriges Ångpanneförening i Malmö.

Ölmstads landskommun, Ölmstads Norra Energiförening, F2:1

Programförklaringen för anläggningens plan lyder som följer:

”Ölmstads Norra Energiförening, Brötjemark, som bildats i avsikt att distribuera elektrisk energi för belysning och motordrift inom norra delen av Ölmstads socken, Jönköpings län, ämnar innevarande år utbygga ett distributionsnät inom nämnda socken.

Den elektriska energien skall erhållas från Södra Vätterns Kraft Aktiebolag genom Ölmstads Norra Kvarnförening vid en Kvarnföreningen tillhörig transformator- och kopplingsstation. Energien levereras i form av trefasig, 50-periodig växelström med 10’000 V huvudspänning.

Från nyssnämnda kopplingsstation skall energien överföras vid 10’000 V spänning medelst luftledningar till sju transformatorstationer, uppställda för de olika byarna. Uti dessa transformatorstationer nedtransformeras energien till c:a 400 V spänning och tillhandahålles således abonnenterna vid 380 V motorspänning och 220 V belysningsspänning.

Å bifogade karta över trakten hava alla till denna distributionsanläggning hörande ledningar inritats. Samtliga konsumenter med installationernas omfattning hava även markerats å kartan.”

När det gäller konstruktionen av transformatorerna står det i instruktionen att dessa ska bestå helt av trä med betonggolv och med de ungefärliga dimensioner som angivits på ritningen. Transformatorbyggnaderna ska placeras på minst 25 meters avstånd från andra byggnader och helst på öppen skogsfri plats, för att minimera risken för eldspridning.

Tillstånd för linjernas framdragande inhämtas hos respektive markägare. Stakning av linjerna ska utföras av beställaren under ledning av leverantörens sakkunniga ombud. Stolpavstånden bör inte överstiga 70 m för 10 000 V-ledningar och 60 m för 380 V-ledningar. För samtliga linjer ska furustolpar användas. Dessa ska vara ”vinterhuggna, raka, väl avbarkade och renkvistade”.

För 10 000 V-ledningen kommer antalet stolpar att uppgå till ca 140 med vardera en höjd på 11 eller 12 meter, medan 380 V-ledningen kräver över 200 stolpar av höjden 9 alternativt 10,5 meter.

Ölmstads Norra Energiförening u.p.a. har sitt första styrelsemöte i november 1921. Föreningen avregistreras och uppgår i Jönköpings Elverk från och med 1 januari 1971.

Taggar:

Skrivet av: Björn Blomquist den 31 december 2020