Juli 2021

Försäkringsbrevet för 1955 är på beloppet 25 000 kronor och gäller en ladugårdsbyggnad av trä under tak av eternit, tillhörande Lekeryds Klockaregård. Försäkringstagare är Lekeryds kommun, som i slutet av 1954 köpt fastigheten av August Kylberg.

Den 16 december 1954 skriver August Kylberg under ett köpekontrakt, i vilket han säljer sin fastighet Lekeryds Klockaregård 3:23 till Lekeryds kommun. Köpevillkoren i kontraktet lyder som följer:

Lekeryds storkommun, Kommunalnämnden, F5:1

 1. Egendomen säljes i nu befintligt skick att tillträdas den 16 december 1954.
 2. Köpeskillingen utgör sjuttiotusen (70.000:-) kronor, att betalas sålunda:
  - Vid detta kontrakts underskrivande erlägger köparen som handpenning  kr 10.000:-
  - Å återstoden den 14 mars 1955                                                                       kr 60.000:-
                                                                                                                          Kronor 70.000:-
  Köparen övertager fastigheten åvilande dikningslån.
 3. Säljaren förbehåller sig boningshuset med tomt som skall avstyckas enligt byggnadsplanförslaget, samt uthuset, och skall han disponera uthustomten tills den skall bebyggas eller användas på annat sätt.
 4. Säljaren garanterar att fastigheten ej graveras av inteckning eller betungas av andra servitut eller åtagande än de som ovan angivits och framgå av företett gravationsbevis.
 5. Alla skatter, onera och övriga utskylder för fastigheten som belöpa å tiden före tillträdesdagen betalas av säljaren, för tiden efter ansvarar köparen.
 6. Köparen övertager förbindelser för utförande av fastigheten åvilande dikningsskyldighet.
 7. Köparen förbinder sig att godkänna och efterkomma det med arrendatorn av jordbruket upprättade kontrakt, så länge denne fullgör sin skyldighet.
 8. Lagfartskostnaderna betalas av köparen.
 9. Då köpesumman erlagts, utfärdar säljaren kvitterat köpebrev å fastigheten samt avlämna alla åtkomsthandlingar jämte gravationsbevis.
 10. Säljaren förbehåller sig att uppbära arrendet för fastigheten intill 14 mars 1955.

Den sista punkten i köpevillkoren hinner inte uppfyllas. En kort tid efter försäljningen avlider Karl August Kylberg den 9 februari 1955, 78 år gammal. Han är änkling sedan 1945, då hustrun Ester Maria avled.

August Kylberg flyttade i samband med giftermålet 1907 från Tovrida Kronogård till Klockaregården nr 3, där Ester Maria Fogelström redan bodde med sina föräldrar och en äldre bror (se bild nedan). Den 9 mars 1913 närvarade makarna Kylberg som faddrar vid dopet av Alvar Gustaf Fogelström, son till Esters yngre syster Ruth Gerda Linnea.

Det är denne Gustaf Fogelström som, tillsammans med sin hustru Viola, i december 1954 skriver under ovan nämnda köpekontrakt som närvarande vittne till försäljningen. Makarna Kylberg hade inga egna barn, så när August avlider som änkeman är det Esters systerson Gustaf Fogelström som ärver fastigheten i egenskap av universell testamentstagare. Gustaf Fogelström säljer i sin tur egendomen på nytt till Lekeryds kommun enligt köpebrev den 4 juni 1955.

Utdrag ur församlingsbok för Lekeryds församling 1907–1914, s. 116.

Taggar:

Skrivet av: Björn Blomquist den 30 juni 2021