Juli 2022

Den 31 oktober 1921 fastställer Jönköpings länsstyrelse en jordavsöndring på 16,82 hektar, som kommer att utgöra lägenheten Svarttorps skogsallmänning. Lagfarten köps av kapten H. E. Ramfelt i Ramsjöholm.

Svarttorps landskommun, Stiftelsen Svarttorps Skogsallmänning, F1:1

Den 31 oktober 1921 fastställer Jönköpings länsstyrelse en jordavsöndring på 16,82 hektar, som kommer att utgöra lägenheten Svarttorps skogsallmänning. Lagfarten köps av kapten H. E. Ramfelt i Ramsjöholm.

Till hösttinget med Tveta, Vista och Mo härad den 22 november 1921 hade advokaten Ernst Alling inkommit med följande köpebrev:

"Köpebref.

Till Kapten H. E. Ramfelt, Ramsjöholm, försälja undertecknade från vårt hemman 7/8 mtl n:o 3 litt. A, i nr. 3 Öfravad Norrgård i Svarttorps socken av Tveta härad och Jönköpings län såsom afsöndring för evärderlig tid, dels nämnda hemmans vid fastställd laga delning utbrutna andel i Öfravads förra soldattorp Brandthemmet och dels ett norr därom beläget jordområde, tillsammans under benämning ”Svarttorps skogsallmänning” och utgörande i areal enligt af distriktslandtmätare Fritiof Andersson under innevarande år öfver området ifråga upprättad karta 16,82 hektar.

Köpesumman, som utgör fyratusentrehundraaderton (4318) kronor betalas med 318 kronor kontant vid köpets underskrifvande och återstående 4000 kr. inom 6 månader därefter. Det försålda området, som af säljaren lämnas fritt från penningeinteckning får tillträdas omedelbart vid köpets underskrifvande i det skick det nu befinnes. Stängsel i skiljolinien emot såväl stamhemmanet som äfven Drättinge ägor skall uppsättas af säljaren före förste juni 1922, men får därvid ej användas skog från det försålda området. Ifrågavarande stängsel skall sedermera underhållas af köparen enligt lag.

Kostnaden för afsöndring och lagfart skall betalas af köparen och skola säljarena för lagfarts erhållande å detta köp tillhandahålla nödiga åtkomsthandlingar.

Öfravad, Svarttorp den 25 april 1921

Otto Karlson                        Anna Karlson
                          Säljare

På en gång närvarande vittnen:

Gunnar Johansson                Elin Johansson
                    Båda från Öfravad"

Länsstyrelsens beslut lyder som följer:

"Beslut.

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Jönköpings län fastställer härmed den jordavsöndring om 16,82 hektar, kallad Svarttorps skogsallmänning n:o 1 som genom förestående avhandling skett från 7/8 mantal Litt. A av frälsehemmet Öfravad n:o 3, om 1 3/4 mantal uti Svarttorps socken och Tveta härad.

Jönköping i landskontoret den 31 oktober 1921

Fredr. Pettersson                  Otto Carlsson

I förestående beslut omförmälda lägenhet har denna dag införts i jordregistret. Stamfastighetens registerbeteckning är Övravad 3:7.

Jönköping i länets landtmäterikontor den 4 november 1921

Harald Malmberg"

Taggar:

Skrivet av: Björn Blomquist den 30 juni 2022