Oktober 2022

På Stockholms slott den 29 augusti 1843 skriver Karl XIV Johan under en förordning rörande inrättandet av sockennämnder på landet. Så blir fallet i Rogberga på våren 1844.

Sockennämndens uppgift skulle bli att ta över ansvaret för den allmänna hälsovården från kyrkorådet. De skulle även undersöka omständigheterna vid olyckor med av modern förkvävda barn, ovarsamhet vid eldsvådor, tjänstefolks olydnad mot husbönder samt ha hand om allmän ordning och sedlighet som sockenstämman beslutat om. Däremot skulle de inte befatta sig med rena lagbrott. I Rogberga tillsätts den första sockennämnden vid en sockenstämma den 11 februari 1844, och nämndens första sammanträde sker sedan den 28 mars samma år. Där utökar nämnden själva sina skyldigheter med att förekomma otrohet, lönnkrögeri, slagsmål och lösdriveri samt att till kyrkorådet anmäla oenighet i äktenskap, oenighet mellan barn och föräldrar samt försummad barnuppfostran. Vidare vill de ta på sig att till församlingen tillkännage fattiga personers tillstånd för att på så sätt förekomma förseelser och brott begångna på grund av just fattigdomen.

Sammanträdet i mars kan i princip sägas ha varit konstituerande, och det är först i april som sockennämnden tar itu med sina egentliga uppgifter. Då behandlas fylleri och slagsmål under en auktion i Åkerby tidigare samma månad, samt en anmälan om lönnkrögeri i Åkarps backe. Förutom några enstaka anmälningar om slagsmål, så är det dessa två ärenden som fortgår under maj och juni. De flesta inblandade inställer sig inte efter kallelse, och det är först om hot till anmälan hos kungens befallningshavande som hustru Maja Andersdotter på Bergelund dyker upp för att förklara sitt lönnkrögeri. Efter lite åthutning så erkänner hon att så skett under våren, men inte efter påsk, och ber sedan om förlåtelse för sin förseelse. Juli och augusti passerar utan att några nya anmälningar behandlas, och i september sker inget sammanträde alls. I oktober behandlas mestadels de egna ledamöternas oförklarade förfall från de senaste mötena.

Rogberga landskommun, Kommunalnämnden, A2:1
Året avslutas i november och december med några fall av fylleri. Den avskedade soldaten Johannes Bång på fattighuset har under flera veckor varit överlastad av starka drycker och betett sig illa. Bång yttrade sig inte själv, utan avhörde endast den allvarsamma förmaningen att upphöra med sitt liderliga leverne. Torparen Sven Svensson på Ruddan erkände att han varit överlastad av starka drycker. Svensson hade den 9 november kommit hem i rusigt tillstånd och under stort oljud misshandlat sin gravida hustru så pass att hon hamnat i för tidig barnsäng. Hans uppförande gentemot hustrun förpassas till kyrkorådet för behandling. Hustrun, Britta Andersdotter, överlever och två dagar efter misshandeln föds dottern Inga Sofia. Ett liknande fall var bonden Jonas Jacobsson i Hyltan som ska ha fört ett bullersamt och oanständigt leverne med fylleri och oenighet i äktenskapet. Både han och hustrun, Inga Maria Svendotter, hade tidigare varit förmanade för detta av kyrkorådet. Sockennämnden beslutade därför att anmäla fylleriet till kronobetjäningen, och oenigheten till kyrkorådet.

Under de följande decennierna behandlar sockennämnden allehanda skvaller, anmälningar och händelser. Merparten handlar om oanständigt leverne och fylleri. Men bara under resterande del av 1840-talet behandlas till exempel även sockenskomakarens veneriska sjukdom, utredning efter en hustru som avlidit i samband med förlossning, ungdomens lekstugor, hysande av diverse okänt folk, frisläppande av fästningsfånge, obehöriga personer i fattighuset, kläder till fattiga barn, utackordering av moderlösa barn och mycket annat.

Taggar:

Skrivet av: Jon Engström den 30 september 2022