ኣብ ሽወደን ሓድሽ ንዝኾንካ ናይ ሕብረተ ሰብ ሓበሬታ (Samhällsinformation för dig som är ny i Sverige)

ከም ሓድሽ ዝመጻኻ ወይ ናይ ሽወደን ቋንቋ ናይ ቋንቋ ኣዴኻ ዘይኮነ ሰብ በዘን ዝስዕባ ገጻትን ሓበሬታ ናይ መርበብ ኢንተርነትን (links) ሓገዝ እንድሕሪ ደሊኻ ኣበይ ከም ተብል ክትረክብ ትኽእል።

ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ቫይረስ ኮረናን ሕማምኮቪድ-19ን

ናይ ሽወደን ቋንቋ ሓገዝ (Hjälp med svenska språket)

www.digitalasparet.se 

ብዛዕባ ናይ ሽወደን ሕብረትሰብ ብቛንቋኻ (Om det svenska samhället på ditt språk)

www.informationsverige.se 

ናይ ዉሕስና ካሳ (ፎርሸክሪንግካሳን) ብቛንቋኻ (Försäkringskassan på ditt språk)

 https://www.forsakringskassan.se/kontakt/kundcenter_privat/prata-med-en-handlaggare-pa-ditt-sprak

ኣገልግሎት ናይ ዉሕስና ካሳ (ፎርሸክሪንግካሳን) እዚ ዝስዕብ የጠቓልል; (Försäkringskassan arbetar med tjänster som;)

  • ናይ ወልዲ ቁጠባ፣ ናይ ክራይ ገዛ ሓገዝ፣ ኣዳፕሽን (ዘይወልድካዮ ከም ዉልድካ ጌርካ ምዕባይ)፣ ኣብ ግዜ ጥንሲ ቁጠባ፣ ናይ ህጻናት ቁጠባ ሓገዝ፣ ናይ መናበይ ቁጠባ ሓገዝ (ኡንደርሆልስቢድራግ)፣ ናይ መናበይ ቁጠባ ደገፍ (ኡንደርሆልስስተድ) ካልእ ቁጠባዊ መተካእታን ንኣካለ ስንክልና ዘለዎም ህጻናት

 

መራኸብቲ ስራሕ (ኣርቤትስፎርሜድሊንገን) ብቛንቋኻ (Arbetsförmedlingen på ditt språk)

https://www2.arbetsformedlingen.se/other-languages

  • ስራሕ ምንዳይ፣ ናትካ ትካል ምጅማር፣ ሓብሬታ ናይ A-kassa (ናይ ስራሕ ኣልቦነት ካሳ)፣ ትምህርትታት፣ መድብ ናይ መትከል እግሪ፣ ናይ መትከል እግሪ ቁጠባዊ መተካእታ፣ ናይ ንጥፈታት ቁጠባዊ መተካእታ፣ ናይ ፕራክቲክ ቦታ

ናይ ምፍላስ መዚ (ሚግራሹንስቨርከት Migrationsverket) ብቛንቋኻ (Migrationsverket på ditt språk)

https://www.migrationsverket.se/Other-languages.html

  • ናይ ትምህርቲ፣ ስራሕ፣ ምስ ዝኾነ ሰብ ክትቅመጥ፣ ቪዛ ናብ ሽወደን ክትበጽሕን ናይ ሽወደን ዜግነተን

 

ናይ ግብርን ህዝባዊ ምዝገባን መዚ (ስካተቨርከት Skatteverket) ብቛንቋኻ (Skatteverket på ditt språk)

https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages.4.34a801ea1041d54f9e2800025.html

ዓመታዊ ናይ ግብሪ ጸብጻብ፣ ምሕታም ዉልቃዊ መረጋገጺ (ፐርሹንበቪስ personbevis) ህዝባዊ ምዝገባ፣ ምምዝጋብ ስም፣ ናይ መርዓ መርጋገጺ፣ ፍትሕ፣ ምምልካት ናይ መንነት ወርቐት፣ ጉዳይ ናይ ዝሞተ ሰብ

ናይ ጡሮታ መዚ (Pensionsmyndigheten)

ናይ ጥሮታ መዚ; ምምልካት ናይ ጥሮታ፣ ተወሳኺ ናይ ክራይ ገዛ ሓገዝ፣ ናይ ኣረጋዉያን መናበይ ቁጠባዊ ደገፍ፣ ናይ ጡረታ ምስክር ወረቐት ምዉጻእ፣ ዝምላእ ወረቓቕቲ; https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/blanketter-och-broschyrer/blanketter

  

ንተወሳኺ ሓበሬታ ነዞም ዝስዕቡ ተወከሱ (För mer frågor kontakta följande)

ዓረብ ሳማር ጃብሪ Samar Jabri

ሶማል XXXXX

ፐርሽያን XXXXXX

ዳሪ XXXXXXXX