ናይ ምልቃሕ ኣገባብ (Låneregler)

ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ቫይረስ ኮረናን ሕማምኮቪድ-19ን

መልቅሒ ካርድኻ ንቤት መጽሓፍቲ ንኽትጥቀመሉ ናይ ዉልቃዊኻ ”መፍትሕ” እያ። ናብ ቤት መጽሓፍቲ ክትመጽእ ከሎኻ ኩል ግዜ ተማልኣያ! 

ስእሊ ዘለዎ ቁቡል መንነት ወረቐት ብምርኣይን ኣብታ ካርድ ብምፍራምን ናይ ለቓሕ ካርድ ክትዉሃብ ትኽእል።

ናይ ቤት መጽሓፍቲ ናይ መልቅሒ ኣገባብን ከም ተቐበልካዮን ብዛዕባኻ ዝሃብካና ሓበሬታን ኣብ ናይ ቤት መጽሓፍቲ ናይ መለቅሒ መዝገብ ከነስፍሮ ብፌርማኻ ፍቓድካ ትህበና። እቲ ዝሃብካና ናይ ዉልቃዉኻ ሓበሬታ ህዝባዊ ኣይኮነን (ብምስጢር እዩ ዝዕቀብ)

ብናይ መለቅሒ ካርድኻ ዝግበር ለቓሓት ኩሉ ዋላ ዉን ካልእ ሰብ እንተ ተጠቐመላ ሓላፊ ንስኻ ኢኻ። እንድሕሪ ናይ መለቂሒኻ ካርድ ጠፊኣ ከይዶንጎኻ ክተዕግታ ኣሎካ። 

መለቅሒ ካርድ ንመን ይዉሃብ (Vem kan få ett lånekort)

6 ዓመት ምስ መላእካ ናይ ባዕልኻ መለቅሒ ካርድ ከተዉጽእ ትኽእል። ዕድመኻ ትሕቲ 18 ዓመት እንድሕሪ ኮይኑ ናይ ወላዲ ወይ ኣላይ መንነት ወርቐት ወይ ፍቓድ ብጽሑፍ በዚ ዝስዕብ ወርቐት ክምላእ የድሊ።

ናይ ሽወደን ቁቡል መለለይ ቁጽሪ እንተ’ዘይ ብልካ ዉን ናይ ቤት መጽሓፍቲ ኣገልግሎት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ኤል ኤም ኣ ካርድ (LMA-kort) ከም ቁቡል መንነት ወርቐት የገልገል እዩ።

ናይ ፊልም ጌይምን (spelfilm) ናይ ቲቭ ጌይም PEGI 16+ (TV-spel med PEGI 16+) ዘለዎ ንኽትልቃሕ 16 ዓመት ዝመላእካ ክትከዉን ኣሎካ።

ንናይ ኤለትሮኒክ ኣገልግሎት (e-tjänster) ብመርበብ ኢንተርነት ንኽትጥቀምን ንናይ ቤት መጽሓፍቲ መለቅሒ ማሺን ንኽትጥቀምን እታ መለቅሒት ካርድኻ ብመሕለፊ (PIN-kod 4 ቁጽርታት ዝሓዘ) ዝተኣሳሰረት ክትከዉን ኣለዋ። እንድሕሪ እቲ መሕለፊኻ (PIN-kod) ረሲዕካዮ መንነት ወርቐት ሒዝካ ናይ ግድን ካብተን ዘለዋና ቤት  መጽሓፍትታት ናብ ሓንቲኤን ክትመጽእ ኣሎካ።

ናይ ምልቃሕ ግዜ (Lånetider)

እቲ ልሙድ ናይ ምልቃሕ ግዜ 4 ሰሙን እዩ። ምስ ተለቃሕካ እንታይ ከም ተለቃሕካ መረጋገጽን መዓስ ከም ትመልሶን ዝሕብር ቅብሊት ይዉሃበካ። ብዛዕባ መዓስ ከም ትመልሶ ዘድሊ ሓብሬታ ምርካብ ናትካ ሓላፍነት እዩ።  
እቲ ተለቂሕካዮ ዘሎኻ ካልእ ሰብ እንድሕሪ ድኣ ዘይ ሓዚእዎ እንተ በዝሐ 2 ግዜ ብተወሳኺ ክትልቅሖ ትኽእል ኢኻ። እንደገና ክትልቅሖ እንድሕሪ ደሊኻ ብ Mina sidor ወይ ኣብ ቤት መጽሓፍቲ ብምኻድ ወይ ናብ ኣብ ቀርባኻ ዘሎ ቤት መጽሓፍቲ ብምድዋል ክትልቅሖ ትኽእል።

ናይ ምድንጓይ ክፍሊታት (Förseningsavgifter)

ደንጕኻ እንድሕሪ መሊስካዮ ክፍሊት ትኸፍል። ንኽትከፍል ዘማሕጽን ደብዳበ እንተመጻካ ግን ዝያዳ ትኸፍል። እቲ ዝተለቃሕካዮ እንተ ዘይ መለስካዮ ወይ መጽሓፍትን ሜድያን እንድሕሪ ተባላሽዮም ናይ መተካእታ ትኸፍል።

እቲ ናይ ለቓሕ ግዜ ምስ ሓለፈ ብዙሕ ናይ ምምሕጻን ደብዳበን ናይ ክፍልቲን ይልኣኸልካ፣ ኣብ ዉሽጢ 14 መዓልቲ እንድሕሪ ዘይመለስካዮን ዘይከፈልካዮን እቲ ጉዳይ ናብ ናይ ምምሕዳር ናይ ቁጠባ ቤት ጽሕፈት ይልኣኽ ብድሕርዚ እቲ ክፍሊት ናይ ግድን ክኽፈል ኣለዎ እቲ ዝተለቃሕካዮ ክትመልሶ ኣይትኽእልን ኢኻ

ንቤት መጽሓፍቲ ዘሎካ ዕዳ እንተዘይ ተኸፈለ ናይ መለቅሒ ካርድኻ ትዕጾ። ደረት ናይ ዕዳ 100 ኮሮና እዩ።